Lahti Energialla oli taloudellisesti ja tuotannollisesti onnistunut vuosi

Kasvua selittivät kylmä talvi, poikkeuksellisen korkea sähkön markkinahinta sekä päästöoikeuksien hinta. Venäjän hyökkäys sumentaa vuoden 2022 näkymiä.

Lahti Energia -konsernin vuoden 2021 liikevaihto oli 197,4 miljoonaa euroa. Liikevaihto nousi edellisestä vuodesta noin 41,6 miljoonaa euroa eli 26,7 prosenttia. Liikevoitto oli hyvällä 37,2 miljoonan euron tasolla supistuen kuitenkin edellisvuodesta 2,4 miljoonaa euroa. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja oli 29,1 miljoonaa euroa, mikä jäi 3,0 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Tilikauden tulokseksi muodostui 22,8 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto ja tulos kuitenkin ylittivät edellisvuoden, sillä vuonna 2020 tulokseen kirjautui Oomi-järjestelystä johtuvia kertaluontoisia tuloja.

– Tuotannollisesti vuosi 2021 oli Lahti Energialle onnistunut. Liikevaihdon kasvun tulosvaikutus jäi kuitenkin vähäiseksi, sillä energianhankinnan kustannukset kasvoivat suhteessa enemmän, summaa Lahti Energian toimitusjohtaja Jouni Haikarainen.

Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat kylmän talven aiheuttama tuotantomäärien kohoaminen sekä maakaasun hinnannousu. Merkittävä osa tukkumarkkinoille myytävästä sähköntuotannosta on suojattu ennalta kiinteään hintaan Lahti Energian riskienhallinnan periaatteiden mukaisesti. Korkean sähkön markkinahinnan vuoksi tästä kirjautui suojaustappioita.

Liikevaihto ylitti tavoitteen

Liikevaihto ylitti konsernin euromääräisen liikevaihtotavoitteen. Liikevaihdon kasvua selittää eniten poikkeuksellisen korkea sähkön markkinahinta sekä päästöoikeuksien hinta. Edellisvuonna sähkön markkinahinta oli puolestaan edullisin vuosi sitten vuoden 2005. Sähkön hintaa nostivat maakaasun korkea markkinahinta, kuivan kesän supistama pohjoismainen vesivoimantuotanto sekä loppuvuoden kovat pakkasjaksot.

Liikevaihdosta 83,9 miljoonaa euroa oli kaukolämmön myyntiä. Kylmä alkutalvi ja loppuvuosi olivat myynnillisesti suotuisia, ja lämmön tuotannossa onnistuttiin hyvin. Myös teollisuushöyryä myytiin hiukan edellisvuotta enemmän, yhteensä 17,6 miljoonalla eurolla. Höyryn myynnin liikevaihdon kasvua selittää eniten korkea maakaasun hinta.

Lahti Energia Sähköverkon liikevaihto, 41,5 miljoonaa euroa, toteutui hieman budjetoitua ja edellisvuotta suurempana. Tilikaudella alennettiin sähkön siirtohintoja, mutta siirrettävän sähkön energiamäärä kasvoi kylmänä talvena. Hinnanalennuksen pääasiallinen syy oli valvontamallin tuottoasteen (WACC-korko) alenema vallitsevan korkotason pysytellessä edelleen alhaisena.

Venäjän hyökkäys varjostaa näkymiä

Kuluvan vuoden 2022 näkymiä varjostaa Venäjän käynnistämä hyökkäys Ukrainaan. Lahti Energiaan vaikutukset näkyvät jo energian, erityisesti maakaasun ja öljyn, hinnan nousuna. Oman tuotannon perustuminen pääsääntöisesti kotimaiseen biopolttoaineeseen ja kierrätyspolttoaineisiin vähentää vaikutusta.

Lahti Energia on Voimaosakeyhtiö SF:n kautta mukana Fennovoiman voimalaitoshankkeessa.

– Vallitsevassa tilanteessa on selvää, että hanke Pyhäjoella ei tule etenemään. Seuraamme tilannetta ja varaudumme tekemään vuoden 2022 tilinpäätöksessä osakeomistuksemme arvon suuruisen alaskirjauksen hankkeeseen, Haikarainen kertoo.

Tähän mennessä Lahti Energia on sijoittanut hankkeeseen noin 16,9MEUR.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jouni Haikarainen, p. 040 709 5690