Lahti Energian vuoden 2021 vastuullisuusraportti on julkaistu

Lahti Energian yhdistetty vastuullisuusraportti ja vuosikertomus vuodelta 2021 on nyt julkaistu. Raportti kuvaa Lahti Energian toiminnan vaikutuksia, ja siihen on otettu mukaan olennaisimmat tapahtumat raportointijaksolta. Edellinen vastuullisuusraportti vuodelta 2020 julkaistiin kesäkuussa 2021.

Lahti Energian oman energiatuotannon fossiiliset hiilidioksidipäästöt olivat 118 500 tonnia vuonna 2021. Kylmä talvi niin alku kuin loppuvuodesta lisäsi lämmitystarvetta ja kovimmilla pakkasilla tarvittavien öljy- ja kaasukäyttöisten lämpökeskusten käyttötunteja. Tämä lisäsi hiilidioksidipäästöjä lauhaan edellisvuoteen verrattuna 14 000 tonnilla.

Kaukolämmön ominaispäästökerroin energiayksikköä kohden kuitenkin pieneni edelleen, kun biopolttoaineella tuotetun lämmön määrä kasvoi huomattavasti. Ominaispäästökerroin oli 56,88 g/CO2/kWh (edellisenä vuonna 57,35 g/CO2/kWh). Ominaispäästökertoimella tarkoitetaan CO2-päästöjen määrää, joita on syntynyt myytyä energiayksikköä kohden.

Lanseerasimme alkuvuodesta kaukolämmön lisätuotteen Vihreän lämmön, jonka avulla asiakas lämmittää kiinteistönsä ilman hiilidioksidipäästöjä. Vihreän lämmön tuotantoon käytettävien polttoaineiden alkuperä todennetaan vuosittain. Vihreä lämpö herätti runsaasti kiinnostusta erityisesti vähähiilisyyttä arvostavissa asiakkaissa ja sitä myytiin yritysasiakkaiden lisäksi muun muassa Lahden kaupungin omistamiin kiinteistöihin.

Enemmän ympäristöinvestointeja

Yhtiön tekemien ympäristöinvestointien määrä kohosi edellisestä vuodesta. Ympäristöinvestoinnit koostuivat lähinnä ulkoilman- ja ilmastonsuojeluun liittyvistä hankkeista sekä ilmapäästöjä vähentävien laitteiden ja suodattimien hankinnasta. Ympäristöön liittyvien kokonaiskustannusten määrä Lahti Energialla sen sijaan on laskenut vuodesta 2019 alkaen aiemmin tehtyjen toimien ansiosta. Kuluja pienensivät muun muassa päästöoikeuksien ostojen supistuminen sekä tuhkakustannusten pieneneminen.

Lahti Energialla muodostuu tuhkia vajaa 50 000 tonnia vuodessa. Tästä määrästä saatiin viime vuonna hyötykäyttöön jo 61 %. Kaikki kertomusvuonna syntynyt hyötykäyttökelpoinen tuhka saatiin hyödynnettyä. Tuhkaa käytetään maarakentamiseen, stabilointiin sekä lannoitteena. Tuhkien kiertoa on saatu nopeutettua ja varastointiaikaa lyhennettyä.

Tärkeitä hankkeita käynnistettiin

Aloitimme 14 muun energiayhtiön kanssa hankkeen, jossa selvitetään geolämmön tuottamista. Tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää Suomen olosuhteisiin soveltuvaa poraustekniikkaa ja keinoja, joilla syvästä geolämpökaivosta saatavaa lämpöä pystytään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti osana kaukolämmön tuotantoa. Hanke keskeytyi keväällä 2022 teknisiin haasteisiin.

Julkistimme kertomusvuonna myös kaksi muuta tärkeää hanketta, joilla pienennämme oman tuotantomme fossiilisia hiilidioksidipäästöjä lähivuosina. Hartwallin lämpökeskuksen investoinnilla korvaamme maakaasun käyttöä biokaasulla. Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamolle rakennamme puolestaan lämpöpumppulaitoksen, jolla otamme talteen puhdistetun jäteveden sisältämää lämpöenergiaa.

Fazerin biolämpökeskuksen rakennustyöt etenivät alkuvuodesta jo koekäyttöön. Prosessihöyryn tuotanto aloitettiin kaasukattilalla tammikuussa 2021. Uusi lämpökeskus tuottaa prosessihöyryä ja aluelämpöä leipomon, myllyn, hapankorpputehtaan ja ksylitolitehtaan tarpeisiin. Lämpö tuotetaan Fazerin tuotannon sivujakeena syntyvästä viljaohjaisesta biomassasta.

Merkittävä verojalanjälki

Lahti Energia -konsernin maksamat ja keräämät verot sekä veronluontoiset maksut olivat vuonna 2021 merkittävä tulonlähde julkishallinnolle sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. Maksoimme veroja ja veroluontoisia maksuja yhteensä 54,1 miljoonaa euroa.

Paikallisen toimijana merkittävä osa hankinnoistamme edistää alueellista työllistämistä. Työllistämisvaikutuksesta yli 60 % kohdistuu Lahden alueelle ja verovaikutuksesta yli 40 %.

Kerromme raportissa Lahti Energian keskeisistä teoista vastuullisuuden edistämiseksi ympäristön, sosiaalisen ja taloudellisen vastuun osalta. Raportointijaksomme on kalenterivuosi, 1.1.–31.12.2021. Peilaamme kehitystä mittareissamme kahteen edelliseen vuoteen. Raportti on tehty GRI (Global Reporting Initiative) -standardin periaatteita mukaillen, mutta sitä ei ole puolueettomasti varmennettu. Laskenta- tai raportointitavoissa ei ole merkittäviä muutoksia edelliseen vastuullisuusraporttiin verrattuna. Raportti julkaistaan vuosittain sähköisenä.

Lisätietoja:

vastuullisuusjohtaja Eeva Lillman, p. +358 44 723 5724

toimitusjohtaja Jouni Haikarainen, p. +358 40 709 5690