Kuvassa ojennetaan sopimus allekirjoitettavaksi

Kaukolämmön sopimusehtoihin muutoksia

Kauko- ja aluelämmön sopimusehdot muuttuvat 1.1.2022. Muutos perustuu Energiateollisuus ry:n suositukseen T1/2021 Kaukolämmön yleiset sopimusehdot. Nykyiset Lahti Energian Kauko- ja aluelämmön liittymis- ja myyntiehdot 1.12.2013 korvataan edellä mainituilla sopimusehdoilla.

Sopimusehtojen päivityksessä huomioidaan Energiatehokkuuslaki 1429/2014 sekä Valtioneuvoston asetus lämmityksen, jäähdytyksen ja veden kulutus- ja laskutustiedoista ja kustannusten jakamisesta 254/2021. Noudatamme aina ajantasaista lakia, myös ennen sopimusehtojen päivitystä.

Lue alta sopimusehtojen uudistuksen merkittävät muutokset.

Käsitteistöä on tarkennettu. Lasku on jatkossa lämpölasku. Liittymis- ja myyntiehdot ovat jatkossa sopimusehtoja. Lämpömaksu- ja palvelumaksuhinnastot ovat jatkossa hinnastoja. Tilausteho ja tilausvesivirta ovat jatkossa sopimusteho ja sopimusvesivirta. Kaukoluenta on jatkossa etäluenta. Sopimusehtoihin on lisätty käsitteet ”etäluettavuus”, ”kulutustiedot”, ”laskutustiedot”, ”määräävät kaukolämpövesivirrat” ja ”vähimmäispaine-ero”.

Asiakkaalla on oikeus saada lämpölaskut, sopimusehto- ja hinnanmuutosilmoitukset tai muut viestit sähköisenä.

Asiakkaan tulee ilmoittaa yhteystiedoissaan tapahtuneista muutoksista lämmönmyyjälle.

Kohtaa 4.2 on täydennetty siten, että lämmönmyyjällä on velvollisuus ilmoittaa asiakkaalle etukäteen tämän kiinteistössä tehtävistä asennus-, korjaus- ja tulitöistä. Kiireellisistä töistä on ilmoitettava heti kuin mahdollista.

Kohtaa 4.9 on tarkennettu sanalla ”välitön”. Asiakkaan tulee järjestää lämmönmyyjälle välitön pääsy lämmönjakohuoneeseen ja muihin tiloihin, joissa on lämmönmyyjän johtoja tai laitteita.

Kohtaa 4.10 on tarkennettu sanalla ”viipymättä”. Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa lämmönmyyjälle havaitsemistaan vioista ja häiriöistä lämmönmyyjän kaukolämpöjohdoissa ja laitteissa

Sopimusehtoihin on lisätty uusi tietoturvaan liittyvä kohta 6.2: ”Lämmönmyyjä huolehtii kustannuksellaan mittauksen asianmukaisesta tietoturvasta laitteidensa ja järjestelmiensä osalta. Lämmönmyyjä ei vastaa viestintäverkoissa mahdollisesti ilmenevistä häiriöistä tai muista lämmönmyyjästä riippumattomista tekijöistä tai niiden seurauksista”.

Kohtaa 6.6 (aiemmin 6.5) on tarkennettu sanalla ”reaaliaikainen”. Asiakkaalla on kustannuksellaan oikeus saada reaaliaikaista mittaustietoa omiin järjestelmiinsä.

Uuden kohdan 6.11 mukaan lämpölasku on annettava asiakkaalle maksutta ja asiakkaan niin halutessa sähköisenä.

Uuden kohdan 6.12 mukaan laskutus voi perustua asiakkaan arvioituun käyttöön ainoastaan, jos asiakas ei ole toimittanut ei-etäluettavaa mittarilukemaa tai kun mittari on vioittunut.

Jos lämpölaskun kulutus on arvioitu, ohessa tulee olla selvitys siitä, miten määrä on laskettu (uusien sopimusehtojen kohta 6.13).

Uuden kohdan 6.14 mukaan, kun asiakas voi vaatia hyvitystä tai lämmönmyyjä lisäveloitusta, on asiakkaalla oikeus saada vaadetta koskevan jakson aikaiset kulutus- ja mittaustiedot veloituksetta.

Kohtaa 6.18.1 (aiemmin 6.15) on tarkennettu siten, että kuluttajalta saa periä maksumuistutuksesta maksua enintään perintälain mukaisesti.

Kohdissa 6.22 ja 6.23 kerrotaan, että lämmönmyyjän tulee asettaa kulutus- ja laskutustiedot asiakkaan saataville maksutta ja tosiasialliseen kulutukseen perustuvat kulutustiedot kerran kuukaudessa (ei-etäluettavan mittarin tiedot neljä kertaa vuodessa).

Uuden kohdan 6.24 mukaan asiakkaalle annetaan laskutuksen yhteydessä laskutustiedot vähintään kerran vuodessa, jotta asiakas voi vertailla tietoja aiempaan lämmönkäyttöön ja kustannuksiin sekä muihin vastaaviin asiakkaisiin.

Vakuuden vaatimisen perusteita on täydennetty kohdassa 7.1. Lisäksi uudessa kohdassa 7.4 on selvennetty, mihin lämmönmyyjä saa vakuutta käyttää ja että lämmönmyyjä voi vaatia asiakkaalta vakuuden täydennystä.

Kohdassa 9.1 a) lämpölaskun määrän tulee olla nykyään vähintään 500 euroa (aiemmin 400 euroa).

Päivitys kohtaan 10.3: lämmöntoimituksen aloituksen viivästymisviikoilta maksetaan 10 % jokaiselta alkaneelta viikolta, myös ensimmäiseltä (aiemmin 5 %) ja enintään 3 000 € (aiemmin 1 700 €).

Kohdissa 12.1 ja 12.5 on kerrottu aiemmin vain lämmönmyyjän viivästyksestä ja virheestä, mutta uusissa ehdoissa mainitaan myös vialliset johdot ja laitteet.

Lämpösopimuksen välitöntä purkamista koskevaan kohtaan 13.4a (aiemmin 13.3a) on lisätty tarkennus ”eikä konkurssipesä sitoudu lämpösopimukseen”.

Lisätty kohta 13.4 d: ”keskeytystä ei ole voitu toteuttaa asiakkaasta johtuvasta syystä ja keskeytyksen edellytysten täyttymisestä on kulunut vähintään kuukausi”.

Lisätty kohta 14.3.1: ”Kuluttajan lämpösopimuksen voi purkaa päättymään välittömästi kuitenkin näiden sopimusehtojen 9.1 a) kohdan tarkoittamassa maksulaiminlyönnin tapauksessa aikaisintaan kuukauden kuluttua lämmöntoimituksen keskeyttämisestä”.

Sopimusehdot löytyvät kokonaisuudessaan Lahti Energian kotisivuilta:
www.lahtienergia.fi/hinnastot-ja-sopimusehdot/