Energiayhteisö

Energiayhteisö on joko paikallinen energiayhteisö tai aktiivisten asiakkaiden ryhmä. Energiayhteisön voi perustaa esimerkiksi taloyhtiö tai kiinteistöryhmä, kunhan ne jakavat yhteisen sähköliittymän.

Lainsäädännön uudistuessa erilaiset energiayhteisöt voivat tuottaa sähköä omiin tarpeisiinsa. Esimerkiksi taloyhtiön aurinkopaneeleilla tuotettua sähköä voidaan käyttää myös asunnoissa, kun aiemmin sitä voitiin käyttää ainoastaan kiinteistösähkönä. Mikäli energiayhteisön omasta tuotannosta jää sähköä yli, se myydään sähkömarkkinoille.

Energiayhteisöä perustettaessa taloyhtiö tai muu yhteenliittymä sopii, miten itse tuotettu sähkö jaetaan. Oman sähköntuotannon osuus jaetaan ja hyvitetään yhteisön jäsenille. Omalla tuotannolla pienennetään sähkölaskua arvonlisä- ja sähköveroineen.

Yhteystiedot

Tietoa energiayhteisöstä

1. Taloyhtiö tekee päätöksen aurinkosähköjärjestelmän hankkimisesta ja energiayhteisön perustamisesta

2. Energiaratkaisun toimittaja tekee asennuksen ja ilmoittaa verkkoyhtiölle tuotannon liittämisestä jakeluverkkoon. Lue lisää pientuotantoon liittämisestä.

3. Taloyhtiö tekee sopimuksen sähkön myymisestä valitsemansa sähkönmyyjän kanssa

4. Verkkoyhtiö antaa kytkentäluvan, jonka myötä voimalaitos voidaan ottaa käyttöön

5. Energiayhteisön edustaja tekee ilmoituksen energiayhteisön perustamisesta jakeluverkkoyhtiölle

6. Jakeluverkkoyhtiö perustaa energiayhteisön kahden viikon kuluessa ilmoituksesta ja ilmoittaa tarvittavat tiedot energiayhteisölle

7. Jakeluverkkoyhtiön ja energiayhteisön edustajat allekirjoittavat sopimuksen

8. Energiayhteisössä voidaan nyt nauttia itse tuottaman energian hyödyistä

 

SMA

Jakotavassa SMA tulee yhdellä energiayhteisön tuotantokäyttöpaikalla olla sähköntuotannon ostosopimus sähköenergian myyjäyhtiön kanssa.

  • Hyvityslaskennan jälkeen jäljelle jäävä energia jaetaan jako-osuuksien mukaisesti osakkaille
  • Osakkailta ylijääväenergia siirtyy jakeluverkkoon tuotantokäyttöpaikan kautta
  • Osakkaat eivät itse myy ylijäävää osuuttaan sähkönmyyjälle
  • Ei käyttöpaikkakohtaista myyntisopimusta ylijäämäenergialle
  • Vaatii tuotantokäyttöpaikalle myyntisopimuksen ylijäämäenergiasta sähkönmyyjän kanssa

Energiayhteisö jakotapa SMA

SMB

Jakotavassa SMB tulee jokaisella energiayhteisöön liitettävällä käyttöpaikalla olla sähköntuotannon ostosopimus sähköenergian myyjäyhtiön kanssa. Käyttöpaikalla, johon ylimääräenergia kirjataan, täytyy myös olla sähköntuotannon ostosopimus.

  • Hyvityslaskennan jälkeen jäljelle jäävä energia jaetaan jako-osuuksien mukaisesti osakkaille
  • Kulutuskäyttöpaikan rinnalle perustetaan virtuaalinen tuotantokäyttöpaikka
  • Osakkaalta ylijääväenergia siirtyy jakeluverkkoon käyttöpaikkakohtaisesti
  • Osakkaat myyvät itse ylijäävän osuuden sähkönmyyjälle
  • Vaatii osakaskohtaisen myyntisopimuksen ylijäämäenergiasta sähkönmyyjän kanssa

Energiayhteisö jakotapa SMB

Mikä ero on paikallisella energiayhteisöllä ja aktiivisten asiakkaiden ryhmällä?

Energiayhteisöksi kutsutaan niin Paikallista energiayhteisöä kuin Aktiivisten asiakkaiden ryhmää. Energiayhteisö on oikeushenkilö, joka tuottaa, toimittaa, kuluttaa tai varastoi energiaa. Aktiivisten asiakkaiden ryhmä on loppukäyttäjistä koostuva ryhmä, joka yhdessä tuottaa tai varastoi sähköä.

Paikallinen energiayhteisö

  • Energiayhteisössä oikeushenkilö on yritys, jonka puolesta asioita hoitaa tavallisesti hallituksen puheenjohtaja tai isännöitsijä
  • Oikeushenkilön edustaja edustaa kaikkia energiayhteisön jäseniä verkonhaltijan suuntaan
  • Energiayhteisön edustajan on todistettava verkonhaltijalle oikeutensa toimia edustajana isännöintisopimuksella, yhtiökokouksen tai hallituksen pöytäkirjalla.

Aktiivisten asiakkaiden ryhmä

  • Aktiivisten asiakkaiden ryhmässä sopimusosapuolina on jokainen jäsen
  • Jäsenet ovat vastuussa sopimuksen velvoitteista yhteisvastuullisesti
  • Jäsen ei yksinpysty tekemään sopimusta, ilmoittamaan muutoksista tai päättämään sopimusta, vaan edellyttää muiden jäsenien suostumusta
  • Ryhmä sopii, kuka ryhmän jäsenistä on päävastuullinen sopimuskumppani
  • Päävastuullisen sopimuskumppanin on todistettava verkonhaltijalle valtuus toimia sopimuskumppanina

Miten ilmoitan jako-osuuksien tai jakotavan muutoksesta?

Energiayhteisön perustamislomakkeella voi ilmoittaa myös muutoksista. Jos jakotapa tai jako-osuudet muuttuvat, tulee muutokset ilmoittaa lomakkeella. Lähetä lomakkeet osoitteeseen mittaus@lahtienergia.fi.