Markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

•    Lahti Energia Oy
•    Käyntiosoite: Kauppakatu 31, 15140 Lahti
•    Postiosoite: Kauppakatu 31, PL 93, 15141 Lahti
•    Y-tunnus: 0804847-1
•    Yhteyshenkilö: Juha Rantala (tietosuojavastaava@lahtienergia.fi)

Rekisterin nimi: Lahti Energia Oy:n markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään Lahti Energia Oy:n suoramainontaan, etämyyntiin, sähköpostimarkkinointiin tai muuhun suoramarkkinointiin, tekstiviestikyselyihin tai muihin asiakaskyselyihin taikka muihin näihin rinnastettaviin toimiin. Peruste edellä mainittuihin toimenpiteisiin on asiakkaan antama erillinen suostumus suoramarkkinointiin. Lahti Energia Oy:n toimeksiannosta toimivilla suoramarkkinointi- ja etämyyntikumppaneilla on oikeus käyttää Lahti Energia Oy:n markkinointirekisterin tietoja.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa mm. seuraavia tietoja
•    nimi
•    ikä tai syntymävuosi
•    osoitetiedot
•    puhelinnumero
•    sähköpostiosoite
•    asiakkaan ilmoittamat suoramarkkinoinnin luvat ja kiellot

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietojen käsittely perustuu kulloinkin voimassa olevaan henkilötietolainsäädäntöön. Henkilötietoja voidaan kerätä henkilöltä itseltään esim. erilaisten markkinointitoimenpiteiden, kampanjoiden, arpajaisten, kilpailujen tai tapahtumien yhteydessä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää Lahti Energia Oy:n asiakasrekisteristä, tytäryhtiöiden asiakasrekistereistä, Väestötietojärjestelmästä, Suomen Asiakastiedon rekisteristä, yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta Lahti Energia -konsernin ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää rekisterin käyttötarkoituksen mukaisesti Lahti Energia Oy:n tytäryhtiöille, alihankkijoille, palveluntuottajille ja yhteistyökumppaneille. Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Palvelinlaitteet on sijoitettu lukittuihin tiloihin, joihin on pääsy vain omalla tai palveluntuottajien henkilöstöllä. Tietoihin on käyttöoikeus vain Lahti Energia konsernin palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Lahti Energia edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneilta lainsäädännön ja voimassa olevien ohjeiden mukaisten salassapitosäännösten noudattamista. Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Lahti Energia konsernin tai yhteistyökumppanien käytössä olevissa toimitiloissa, jotka on lukittu ja valvottu ulkopuolisilta henkilöiltä.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää online-palvelun kautta https://online.lahtienergia.fi tai paikan päällä asiakaspalvelussa, Kauppakatu 31, 15140 Lahti. Online-palveluun tulee rekisteröityä vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja paikan päällä asiakas tunnistetaan virallisen henkilötodistuksen avulla.

Voit ladata markkinointirekisterin täältä.