Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

 • Lahti Energia Oy
 • Käyntiosoite: Kauppakatu 31
 • Postiosoite: 15140 Lahti
 • Puhelin: 029 000 8000
 • Faksi: 029 000 8400
 • Verkkopalvelu: www.lahtienergia.fi

Rekisterin nimi

Lahti Energia Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjä, konsernin tytäryhtiö LE-Sähköverkko Oy tai rekisterin pitäjän valtuuttama yhteistyökumppani käyttää asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen ja toimitus
 • maksaminen, maksujen valvonta ja perintä
 • rekisterinpitäjän tuotteiden ja palvelujen markkinointi ja etämyynti sekä
 • rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen.

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 pykälän 1 momentin 1, 2, 5, 6 ja 7 kohtiin.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkailta ja markkinointi- tai yhteydenottoluvan antaneilta potentiaalisilta asiakkailta kerätään ja talletetaan yllä olevia henkilötietojen keräämisen tarkoituksia varten tarpeelliset tiedot, jotka laajimmillaan ovat:

Asiakastiedot

 • nimi
 • henkilötunnus
 • asiakasnumero
 • juridinen vai fyysinen henkilö
 • yhteystiedot yhteydenottoa varten (mm. puhelinnumero ja sähköpostiosoite)

Käyttökohteen tiedot

 • lähiosoite
 • postinumero
 • postitoimipaikka
 • käyttöpaikkaa koskevat tiedot
 • sähkön, kaukolämmön, kaasun ja höyryn kulutusarvio tai tiedot kulutuksesta (tilastotieto)
 • pääsulakkeen koko
 • sähköliittymää koskevat tiedot

Laskutus ja maksuliikennetiedot

 • laskutusosoitetiedot
 • laskutusrytmi
 • laskutustapa
 • tilinumero
 • S-bonuskortin numero
 • tiedot suorituksista

Muut tiedot

Muut asiakkaan ja potentiaalisen asiakkaan suostumuksella tai valtuuttamana saadut tiedot, jotka ovat tarpeellisia palvelun toteuttamiseksi

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkailta mm. tarjouspyyntöjen, tilausten, sopimusten ja muiden kontaktien yhteydessä sekä niistä tiedoista, jotka tallentuvat tai tallennetaan asiakkaan palveluiden tai tuotteiden käytöstä. Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan mm. kilpailujen, arvontojen ja puhelinmyynnin yhteydessä.

Kaikki asiakkaiden kontaktit voidaan tallentaa. Tallenteita käytetään kontaktien todentamisessa, reklamaatioiden käsittelyssä sekä asiakaspalvelun kehittämisessä.

Henkilötietoja voidaan myös kerätä, tallettaa ja päivittää Väestörekisterikeskuksen, Suomen Asiakastieto Oy:n ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekisteristä. Tietoja päivitetään myös Energiateollisuuden julkaisemien sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon sääntöjen perusteella.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta Lahti Energia -konsernin ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää rekisterin käyttötarkoituksen mukaisesti Lahti Energia Oy:n tytäryhtiöille, alihankkijoille, palveluntuottajille ja yhteistyökumppaneille.

Lahti Energia Oy käyttää yhteistä asiakaspalvelujärjestelmää LE-Sähköverkko Oy:n kanssa. Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Palvelinlaitteet on sijoitettu lukittuihin tiloihin, joihin on pääsy vain omalla tai palveluntuottajien henkilöstöllä. Tietoihin on käyttöoikeus vain Lahti Energia konsernin palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Lahti Energia edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneilta sitoutumista asiakastietojen salassapitoon. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Lahti Energia konsernin käytössä olevissa toimitiloissa, jotka on lukittu ja valvottu ulkopuolisilta henkilöiltä.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen Lahti Energia Oy, Hanna-Kaisa Koivisto, Kauppakatu 31, 15140 Lahti.