Liittymismaksut 1.1.2010

Alla maksuperusteet ja hinnat liittyessäsi sähköverkkoon keski- ja suurjänniteverkossa. Liittymismaksut ovat siirto- ja palautuskelpoisia sekä vapaat arvonlisäverosta. Rakentamiskustannuksiin puolestaan lisätään arvonlisävero, eivätkä ne ole palautuskelpoisia.

Liittymismaksuperusteet ja hinnat
keski- ja suurjänniteverkossa

Keskijänniteliittymä (10 kV tai 20 kV)

   
Liittymismaksu 45,00€/kW, alv 0 % (palautuskelpoinen)
Rakentamiskustannus liittyvää johtoa kohti 4 000 €/johto + 48,00 €/m + alv 24 %
Tavallisesti renkaassa, jolloin 8 000 €/KJ-liittyjä + 48,00 €/m + alv 24 %

Veloitus sopimustehon, johtojen lukumäärän ja johtopituuden mukaan. Pienin liittymisluokka 500 kW. Johtopituudella tarkoitetaan normaalin rakentamistavan mukaista johtoreittiä kulkevan johdon pituutta keskijänniteverkon muuntamolta tai muulta kytkentäpisteeltä sähkönkäyttöpaikalle ja rengassyötön tapauksessa edelleen toiseen keskijänniteverkon kytkentäpisteeseen.

Hinta ei sisällä mahdollisia asfaltointi- tai muita pintauskustannuksia. Liittyjä järjestää kaapelireitin rakennuksessaan. Uuden keskijänniteliittymän sopimustehomaksu määräytyy tilatun huipputehon mukaan. Jos liittymän mitattu suurin yhden tunnin näennäisteho ylittää liittymissopimuksessa määritellyn arvon, käytetään mitattua tehoa liittymän koon määräytymisperusteena ja liittymäkokoa kasvatetaan 100 kW:in portaissa, kuitenkin vähintään 10 % lähimpään 100 kW:iin pyöristettynä.

Jos liittymän sopimustehoa kasvatetaan tai sen mittaukseen perustuen todetaan kasvaneen, laskutetaan liittymismaksuna vanhan ja uuden sopimustehon erotus voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Jos liittymän liittymistehoa pienennetään tai sen todetaan mittauksen perusteella pienentyneen, liittymismaksua ei hyvitetä.

110 kV liittymä
Hinnoittelu tapauskohtaisesti

Keskijänniteliittymä 20 kV
Verkonhaltija määrittelee, tapahtuuko sähköntoimitus 10 kV vai 20 kV jännitteellä. Liittyjä kustantaa ja omistaa muuntamonsa sekä vastaa sen käytöstä ja siihen liittyvistä asennuksista.
Suurjänniteliittymä 110 kV
Sähköntoimitus tapahtuu 110 kV:n jännitteellä. Liittyjä kustantaa ja omistaa muuntamonsa sekä vastaa sen käytöstä ja siihen littyvistä asennuksista.

 

Muut liittymismaksuun liittyvät ehdot

Vyöhykehinnoittelun soveltaminen:
Vyöhykehinnoittelun käyttämisen edellytyksenä on, että verkko voidaan rakentaa tavanomaisia teknisiä ratkaisuja käyttäen ja normaalein johtoreittikäytännöin ja -korvauksin. Vyöhykehinnoittelua ei sovelleta liityttäessä verkkoon, jossa on aluehinnoittelu voimassa.

Liittymän pääsulakekoon suurentaminen:
Kun liittymää suurennetaan, lisäliittymismaksu on vyöhykkeellä 1 uuden ja vanhan sulakekoon mukaisten maksujen erotus. Vanhoissa liittymissä, joissa ei ole olemassa virtamäärältään (A) sidottua sopimusta, liittymisluokka määritellään joko pääsulakekoon tai liittymisjohdon kuormitettavuuden mukaan riippuen siitä, kumpi on alhaisempi.

Vyöhykkeellä 2A lisäliittymismaksu on uuden ja vanhan sulakekoon mukaisten maksujen erotus 63 A:iin asti. Sulakekooltaan suuremmissa liittymissä lisäliittymismaksu määräytyy kustannusten mukaan ja on vähintään vyöhykkeen 1 sulakekokoja vastaavien liittymismaksujen erotuksen suuruinen.

Vyöhykkeellä 2B lisäliittymismaksu on uuden ja vanhan sulakekoon mukaisten maksujen erotus 35 A:iin asti. Sulakekooltaan suuremmissa liittymissä lisäliittymismaksu määräytyy kustannusten mukaan ja on vähintään vyöhykkeen 2A sulakekokoja vastaavien liittymismaksujen erotuksen suuruinen.

Liittymän pääsulakekoon pienentäminen:
Liittymän pääsulakekoa pienennettäessä liittymismaksua ei hyvitetä liittyjälle.

Pientuotannon (< 2 MVA) liittymä
Alle 2 MVA:n tuotantolaitoksilta peritään ne rakentamiskustannukset, jotka muodostuvat yksinomaan tuotantolaitosta palvelevan verkonosan ja laitteistojen rakentamisesta. Kohteissa, joissa on sähköntuotannon ohella sähkönkulutusta, veloitetaan liittymismaksu sähkönkulutuksen osalta voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Yli 2 MVA tuotannon liittymä
Liittymismaksu määräytyy voimassa olevan hinnaston mukaisesti

 

  • Jaa tämä sivu