Hinnanalennus virheen perusteella

Sähkön loppukäyttäjällä on oikeus verkkopalvelun virheen perusteella virhettä vastaavaan hinnanalennukseen verkkopalveluehtojen mukaisesti. Verkkopalvelun virheellä tarkoitetaan tilannetta, jossa sähkön laatu tai toimitustapa ei liittämiskohdassa vastaa laadultaan Suomessa noudatettavia standardeja, jollei muuta ole sovittu.

Mikäli sähkönjakelu tai sähköntoimitus on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt siten, ettei keskeytymistä voida pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioiden vähäisenä, on verkkopalvelussa virhe. Huomioitavaa on kuitenkin, että verkkopalvelulta ei voida edellyttää keskeytyksettömyyttä. Sähköverkko on alttiina erilaisille keskeytyksiä aiheuttaville luonnon- ja muille ilmiöille.

Jos sähkön loppukäyttäjälle maksetaan verkkopalvelun keskeytymisen johdosta vakiokorvaus, hänellä ei ole oikeutta myös hinnanalennukseen saman keskeytyksen johdosta.


Korvauksia koskevat erimielisyydet

Jos korvauksia koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.

  • Jaa tämä sivu