Hybridikytkentäohje

Erilaiset hybridikytkennät ovat yleistyneet kaukolämmön rinnalle. Ne mahdollistavat uusien, aiemmin hyödyntämättömien energioiden valjastamisen osaksi kiinteistön energiantuotantoa. Rinnakkaislämmönlähteitä on useita. Oikealla kytkentätavalla varmistetaan, että energiantuotannon kokonaisuus toimii tehokkaasti ja lämmöntuotantovarmuus säilyy. Lahti Energian hybridikytkentäohje auttaa LVI-suunnittelijoita kytkentöjen suunnittelussa.

Hybridikytkennät tulee hyväksyttää Lahti Energialla. Mikäli suunnitelmien hyväksynnästä vastaava henkilö ei ole tavoitettavissa, voitte olla yhteydessä kaukolämmön asiakaspalveluun.

Ohjeen lopussa on Lahti Energian kytkentäesimerkki rinnakkaislämmönlähteen kytkennästä kaukolämpölaitteistoon.

Johanna Torikka

Johanna Torikka

Lämpöpalvelupäällikkö
029 000 8441
johanna.torikka@lahtienergia.fi

Suunnittelu- ja asennusohjeita

Ohjeen lopussa on Lahti Energian kytkentäesimerkki rinnakkaislämmönlähteen kytkennästä kaukolämpölaitteistoon.

Rinnakkaislämmönlähteen kytkentä kaukolämpölaitteiston rinnalle ei saa heikentää kaukolämpöveden jäähtyvyyttä tai asiakkaan lämmityksen toimitusvarmuutta. Mitoituksessa pyritään mahdollisimman tehokkaaseen kaukolämpöveden jäähtymään kaikissa käyttötilanteissa. Asiakkaan kaukolämpöveden jäähtyvyys määritetään Lahti Energian asiakkaalta keräämien kulutustietojen ja asiakaslaitteiden mitoituslämpötilojen perusteella.

Hankkeen suunnitelmat tulee lähettää hyvissä ajoin Lahti Energialle hyväksyttäväksi jo ennen laitehankintaa ja asennusta.

Noudatettavat ohjeet

 • Energiateollisuus, Rakennusten kaukolämmitys, Määräykset ja ohjeet K1
 • Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista
 • Suomen rakentamismääräyskokoelma D1
 • Sosiaali- ja terveysministeriön opas, Asumisterveysohje
 • Lahti Energia Oy:n ohje hybridikytkennästä

Lämmityslaitteisto

Kaukolämmön vaihdinten mitoitus

Kaukolämpö tulee mitoittaa toimintavarmuuden takia mitoitusulkolämpötilaa -29 °C (D3, 2-vyöhyke) vastaavalle täydelle mitoitusteholle. Ennen hankkeen aloittamista on hyvä ottaa yhteyttä Lahti Energian ammattilaisiin, jotta voimme yhdessä suunnitella mahdollisimman tehokkaan hybridikytkennän kiinteistön tarpeisiin.

Paine-ero

Lahti Energia takaa 60 kPa:n paine-eron kaukolämpöverkossaan. Mitoituspainehäviöinä tulee noudattaa K1 ohjeistusta mitoituspainehäviöistä.

Kytkentä ja säätö

Lämmitysverkoston rinnakkaislämmönlähde tulee kytkeä aina kaukolämpölaitteiston rinnalle rinnankytkennällä niin, että lämmitysverkoston paluuvettä ei lämmitetä ennen sen virtausta kaukolämpösiirtimelle. Lämmitysverkoston säädön voi tehdä esim. 3-tieventtiiliä käyttäen, massavirtasäädöllä tai muulla tavalla, mikä täyttää tässä mainitut ohjeet ja määräykset. Suurista tehon vaihteluista johtuen lämmönsiirtimet tulee varustaa aina kahdella säätöventtiilillä. Pienempi säätöventtiili mitoitetaan korkeintaan 30 prosentin mitoitustehoa vastaavalla virtaamalla. Venttiilien toimintaa ohjataan lopputuloksen kannalta optimaalisesti.

Lämmityssiirtimien mitoituksessa ja säätölaitteiden toiminnassa on huomioitava, että esim. poistoilmalämpöpumpun (PILP) siirtimeltä tulevan veden lämpötilaa voi olla tarve nostaa lämmitysverkoston asetusarvon mukaiseen lämpötilaan kaukolämpösiirtimen menovedellä.

Patteriverkossa on oltava rajoitus kaukolämmön paluuveden lämpötilalle, joka estää kaukolämmön paluuveden lämpötilaa nousemasta liian korkeaksi. Rajoitus toteutetaan antureiden TE2.4 ja TE2.5 perusteella. Kaukolämmön paluuveden lämpötila ei saa nousta yli sille asetetun 3 °C raja-arvon. Jos mittausten TE2.4 ja TE2.5 raja-arvo ylitetään, niin säädin pakko-ohjaa 3-tieventtiilin TV2.3 auki kaukolämpösiirtimelle.

Lämminvesilaitteisto

Lämminvesilaitteisto on suunniteltava ja asennettava siten, että se täyttää ympäristöministeriön asetuksen rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista ja Sosiaali- ja Terveysministeriön oppaan Asumisterveysohjeen mukaiset vesijohtoveden lämpötilat.

Lämpimän käyttöveden kaukolämpösiirtimet (LS 1.1 ja LS 1.3) mitoitetaan lämpimän käyttöveden mitoitusvirtaaman mukaiselle täydelle teholle. Siirtimet mitoitetaan tehojen suhteessa seuraavasti: LS1.1 60–65% ja LS1.3 35–40%. Mitoituksessa on myös huomioitava lämmityssiirtimeltä siirtimen LS 1.3 välisyöttöön tulevan kaukolämpöveden hyödyntäminen käyttöveden esilämmityksessä. Siirtimen LS1.3 tulee jäähdyttää kaukolämpövesi 20 °C kaikissa käyttötilanteissa käyttöveden mitoitusvirtaamalla kylmän veden ollessa 10 °C.

Kuormituksen vaihtelusta johtuen LS 1.1 lämmönsiirrin tulee varustaa aina kahdella säätöventtiilillä. Lahti Energia suosittelee asentamaan ylilämpösuojan kaikkiin verkostoihin, joissa liiallinen lämpötilan nousu voi aiheuttaa vahinkoa putkistolle tai ihmisille. Kytkentä ja säätölaitteisto tulee tehdä niin, että säätö toimii K1 vaatimusten mukaisesti. Lämpimän käyttöveden lämmityslaitteistossa rinnakkaislämmönlähde ei saa olla käyttöveden esilämmitysosana, eli pelkästään lämpimän käyttöveden kierron ja lämpimän käyttöveden ns. jälkilämmittämistä ei sallita kaukolämmöllä. Hybridikytkentä käyttövedenpuolella on mahdollista toteuttaa myös rinnankytkennällä, kuten lämmityspuolella.

Suunnitelmissa esitettävät asiat

 • Asiakkaan tunnistetiedot (nimi, osoite)
 • Lämmitystekniset tiedot
 • Lämmönjakokeskuksen laitemitoitus
 • Laitoksen kytkentäperiaate (kytkentäkaavio)
 • Toimintaselostus
 • Säätöjärjestelmien periaate ja toimintaselostus sekä järjestelmän toimintalämpötilat
 • Teknisen laitetilan pohjapiirustus
 • Suunnitelmien laatija ja yhteystiedot
 • Rakennuttajan yhteystiedot

Esimerkkikytkennät

Esimerkkikytkentä 1

Esimerkkikytkentä 2