Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

 • Lahti Energia Oy
 • Käyntiosoite: Kauppakatu 31, 15140 Lahti
 • Postiosoite: Kauppakatu 31, PL 93, 15141 Lahti
 • Y-tunnus: 0804847-1
 • Yhteyshenkilö: Antti Hirsmäki (tietosuojavastaava@lahtienergia.fi)

Rekisterin nimi

Lahti Energia Oy:n kumppanirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Työturvallisuuslaki (738/2003) edellyttää, että yhteisellä rakennustyömaalla ylläpidetään luetteloa henkilöistä, jotka on perehdytetty kyseiselle työmaalle. Laki edellyttää myös sitä, että päätoteuttaja huolehtii käytettävissään olevilla keinoilla siitä, että jokaisella alueella liikkuvalla on työntekijän yksilöivä, kuvallinen henkilötunniste ja että he löytyvät edellä mainitusta luettelosta.

Verohallinnon päätös rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta (131/2014) edellyttää rakennustyömaan pääurakoitsijaa, muuta päätoteuttajaa tai jos sellaista ei ole, rakennuttajaa, keräämään ja toimittamaan tiedot rakennustyömaalla työskentelevistä työntekijöistä Verohallinnolle työmaakohtaisesti. Lahti Energia Oy toimii Kymijärven voimalaitosalueella aina päätoteuttajana, jolloin Lahti Energia vastaa työntekijätietojen toimittamisesta.

Ulkomaalaislaki edellyttää varmistamaan ulkomaalaisten työntekijöiden työnteko-oikeuden ja merkitsemään tarkistuksen luotettavalla tavalla luetteloon.

Lahti Energian Kymijärven voimalaitos on turvallisuusselvityslaitos, jollaiselta edellytetään mm. reaaliaikaista kulunvalvontaa ja –hallintaa. Toiminnanharjoittajalla on oltava joka hetki tieto alueella olevista henkilöistä ja toiminnanharjoittajan tulee varmistua siitä, että jokaisella henkilöllä on oikeus liikkua alueella. Kulunvalvontajärjestelmän tietoja voidaan tarvittaessa hyödyntää ulkopuolisen urakoitsijan työntekijöiden valvontaan. Kulunvalvontajärjestelmän tietojen avulla toteutetaan myös työntekijätietojen raportointi Verohallinnolle.

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 pykälän 1 momentin kohtiin 2 ja 4.

Rekisterin tietosisältö

Työntekijöistä kerätään ja talletetaan yllä olevia henkilötietojen keräämisen tarkoituksia varten tarpeelliset tiedot, jotka laajimmillaan ovat:

Työntekijän henkilötiedot

 • nimi
 • veronumero
 • syntymäaika
 • kotivaltio
 • kansalaisuus
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • työnteko-oikeuden peruste

Työntekijän kulkulupaan liittyvät tiedot

 • työntekijän perehdytyssuorituksessa antamat pätevyyskorttitiedot
 • työntekijän perehdytyksestä antama avoin sekä pisteytyspalaute
 • perehdytyssuorituksen voimassaolotiedot
 • kulkutiedot Kymijärven voimalaitosalueen porteista
 • kulkuluvan sekä työnteko-oikeuden voimassaoloaika
 • kulkulupaan liitetyt tunnisteet
 • ajoluvan tapauksessa järjestelmän tallentamat kuvat ajoneuvon etuosasta kuljettaessa portista
 • karenssin voimassaoloaika
 • muut kulkuluvan kestoa rajoittavat syyt
 • kulkulupaa muokanneiden käyttäjien tunnus
 • tilaajan yhteyshenkilön nimi

Työnantajan tiedot

 • työnantajan nimi, y-tunnus ja kotivaltio
 • työnantajan edustajan yhteystiedot
 • työntekijän edustajan yhteystiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Osa työntekijän ja työnantajan tiedoista kerätään lisättäessä työntekijä työntekijätietojen hallintaan tarkoitettuun järjestelmään. Lisäyksen tekee lähtökohtaisesti työnantaja työntekijän puolesta. Osa tiedoista voidaan varmentaa ja/tai täydentää Verohallinnon veronumerorekisteristä sekä Valtti-korttijärjestelmästä. Työntekijän kulkutapahtumat porteista saadaan kulunvalvontajärjestelmästä, kun työntekijä kulkee alueen portista. Kulunvalvontajärjestelmään liittyy porttikameroita, jotka ottavat kuvan ajoneuvosta sen saapuessa portille. Kuva tallentuu kulkutapahtumaan automaattisesti.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Työmaata koskevat työntekijätiedot (leimaustiedot työmaalle) raportoidaan järjestelmän avulla Verohallinnolle Verohallinnon päätöksen rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta (131/2014) mukaisesti. Urakoitsija saa tunnukset järjestelmään, joiden avulla pystyy tarkastelemaan sopimukseensa sekä mahdollisiin alihankintasopimuksiin liittyviä kulkutapahtuma- ja lupatietoja.

Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Kumppanirekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Palvelinlaitteet on sijoitettu lukittuihin tiloihin, joihin on pääsy vain omalla tai palveluntuottajien henkilöstöllä. Tietoihin on käyttöoikeus vain Lahti Energia konsernin palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Lahti Energia edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneilta sitoutumista tietojen salassapitoon. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Lahti Energia konsernin käytössä olevissa toimitiloissa, jotka on lukittu ja valvottu ulkopuolisilta henkilöiltä.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Työntekijällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee esittää joko kirjallisesti ja allekirjoitettuna lähettämällä osoitteeseen tietosuojavastaava@lahtienergia.fi tai asioimalla henkilökohtaisesti Kymijärven voimalaitoksen pääportilla, osoitteessa Voimakatu 16, Lahti.

Lue tai lataa kumppanirekisterin rekisteriseloste täältä: