Vuoromestari työssään Kymijärven voimalaitoksella

Kuvaaja: Lauri Rotko

Lämpöä ja sähköä paikallisista polttoaineista

Tuotamme sähköä ja lämpöä Lahdessa Kymijärven voimalaitoksilla Holman–Kymijärven maantien varrella. Lisäksi lämmöntuotannossa käytetään eri puolilla jakeluverkkoa sijaitsevia pienlaitoksia lähinnä talvikaudella. 

Suosimme tuotannossamme paikallisia polttoaineita, kuten kierrätyspolttoainetta ja saha- ja puuteollisuuden sivuvirtoina syntyvää sertifioitua biopolttoainetta. Pienlaitoksilla käytetään bio- ja maakaasua. Otamme hukkalämpöä talteen myös jäteveden puhdistusprosessista.

EPV Energia Oy:n ja Suomen Hyötytuuli Oy:n osakkaina saamme myös omistusosuuttamme vastaavan määrän tuulivoimalla, ydinvoimalla sekä vesivoimalla tuotettua sähköä.  

Teollisuusasiakkaille tuotamme heidän tarpeisiinsa räätälöidyissä tuotantolaitoksissa prosessihöyryä. 

Oman tuotannon polttoaineet 2022, kaukolämpö

Oman tuotannon polttoaineet 2022, sähkö

Tuotantolaitoksemme

Kymijärvi II -kaasutusvoimalaitos

Maailman ensimmäinen pelkästään kierrätyspolttoaineita hyödyntävä Kymijärvi II -voimalaitos on valmistunut vuonna 2012. Kaasutusvoimalaitos tuottaa sähköä ja kaukolämpöä yhdistetyssä prosessissa vastapaineperiaatteella.

Laitoksen kokonaisprosessiin kuuluvat kierrätyspolttoaineen vastaanotto- ja varastosiilot, kaksi kaasutin- ja tuotekaasupuhdistuslinjaa, kaasukattila, höyryturbiini, savukaasupuhdistuslaitteisto sekä savupiippu. Voimalaitoksen polttoaine koostuu materiaalikierrätykseen kelpaamattomista, mutta hyvin palavista jätteistä eli muovista, paperista, pahvista ja puusta.

Laitoksen polttoaineteho on 160 MW, josta sähköteho on noin 50 MW ja kaukolämpöteho noin 90 MW. Voimalaitos tuottaa noin puolet Lahti Energian toimittamasta sähkö- ja kaukolämpöenergiasta.

Kymijärvi III -biolämpölaitos

Vuonna 2020 valmistuneella Kymijärvi III -biolaitoksella korvattiin 1970-luvulla käyttöönotettu kivihiililaitos (Kymijärvi I). Lämpölaitos vähensi Lahti Energian hiilidioksidipäästöjä 600 000 tonnia vuodessa.

Kymijärvi III huolehtii Lahden lämmityksestä yhdessä Kymijärvi II -laitoksen kanssa. Uuden biolaitoksen kaukolämpöteho on noin 190 megawattia, ja sen pääpolttoaine on sertifioitu biomassa, josta valtaosa tuotetaan 100 kilometrin säteellä laitoksesta. Kestävän kehityksen mukainen puupolttoaine on muun muassa metsätähdehaketta sekä sahojen sivutuotteita. Polttoainetta kuluu kylmimpänä aikana noin 50–55 rekkakuormaa päivässä.

Laitoksen kiertoleijukattila mahdollistaa tarvittaessa muidenkin kiinteiden polttoaineiden käytön. Lämmöntuotannon hyötysuhde on Kymijärvi III:ssa maksimoitu tehokkaalla lämmöntalteenottolaitoksella. Syntyvät lauhteet puhdistetaan juomavettäkin puhtaammiksi, ja lentotuhkat kierrätetään takaisin metsiin ravinteiksi.

Ainutlaatuinen lauhdevesien puhdistus

Toimiakseen voimalaitos tarvitsee vettä. Lahti Energia kehitti Kymijärvi III -lämpölaitokseen yhdessä teknologiatoimittajien kanssa uudentyyppisen prosessin lauhdevesien puhdistukseen.

Järjestelmä tekee laitoksesta lähes omavaraisen vedenkulutuksen suhteen. Raakavettä laitos tarvitsee ainoastaan jäähdytykseen. Prosessivesi saadaan polttoaineen eli biomassan sisältämästä kosteudesta. Lauhdevettä kierrätetään prosessissa, joten ylimääräistä lauhdevettä syntyy hyvin vähän. Vesijärveen vesi lasketaan juomavettä puhtaampana.

Lahti Energian kehittämä lauhteiden puhdistusprosessi on Suomessa ainutlaatuinen. Prosessi valittiin myös yhdeksi työ- ja elinkeinoministeriö TEMin energiakärkihankkeeksi, ja se sai TEMin kärkihanketukea.

Kymijärvi IV

Maaliskuussa 2023 teimme investointipäätöksen 60 MW:n sähkökattilasta. Sähkökattilainvestoinnilla vahvistetaan Lahden seudun huoltovarmuutta ja monipuolistetaan päästötöntä lämmöntuotantoa. Sähkökattilaa tullaan käyttämään ympäri vuoden tarpeen mukaan. Sähkökattila apulaitteineen sijoitetaan Kymijärvi I -laitoksen vanhan Kymijärvi I kaasuttimen rakennukseen. Vanha vuonna 1998 käyttöönotettu kaasutin puretaan pois.

Sähkökattilalla lämpöenergia tuotetaan suoraan sähkön avulla. Lämmöntuotantojärjestelmä rakennetaan omaksi itsenäiseksi tuotantoyksikökseen. Sähkökattilan sisältämän kattilaveden vaihtotarve tulee olemaan hyvin vähäinen, eikä yksikön käyttö aiheuta päästöjä ilmaan tai ympäristöön. Kymijärvi IV -lämmöntuotantoyksikön arvioitu käyttöönotto on vuoden 2024 loppuun mennessä.

Ali-Juhakkalan lämpöpumppulaitos

Otimme koekäyttöön joulukuussa 2022 uuden teollisen kokoluokan lämpöpumppulaitoksen Lahti Aquan Ali-Juhakkalan jäteveden puhdistamolla. Lämpöpumppulaitoksen ideana on jäteveden hukkalämmön hyödyntäminen kaukolämpöverkkoon Lahdessa. Ali-Juhakkalan lämpöpumppulaitoksen lämpöteho on 5 MW ja vuosittain jätevedestä pystytään keräämään talteen 16,9 gigawattituntia lämpöä. Lämmön määrä vastaa 1 000 omakotitalon vuotuista energiantarvetta. Tuotantokäyttöön laitos siirtyi toukokuussa 2023.

Laitos koostuu seitsemästä lämpöpumppuyksiköstä, joissa veden lämpötilaa nostetaan vaiheittain. Lämpöpumppulaitos sijaitsee lähellä puhdistetun jäteveden olemassa olevaa purkuputkea. Jätevesi pumpataan uutta jätevesilinjaa pitkin jätevesialtaasta jätevesilämmönsiirtimille. Lämmönsiirtimien avulla jäteveden energia saadaan siirrettyä lämpöpumpun keruupiriin ja jäähtynyt jätevesi palautetaan Porvoonjokeen. Lämpöpumppulaitoksen tuottama energia voidaan syöttää sellaisenaan uuteen kaukolämpölinjaan. Tuotettua energiaa hyödynnetään Lahti Aquan jätevesipuhdistamon tarpeisiin sekä lahteisille kaukolämmöntuotantoon.

Hartwallin biokaasulaitos – kiertotaloudella energiaa ja lannoitetta

Hartwallin biokaasulaitos otetaan käyttöön kesäkuun 2023 lopussa. Lahti Energian ja Hartwallin yhteistyössä rakentama biokaasulaitos mahdollistaa panimon hiilineutraalin tuotannon. Oluen panemisesta ylijäävä mäski ajetaan laitoksen kolmeen reaktoriin. Biokaasua reaktoreissa voi olla yhteensä 6 400 m3. Laitoksen vuotuisella tuotannolla lämmittäisi 600–700 omakotitaloa. Nyt laitoksen läpi ajettu puhdistettu biokaasu kulkee Lahti Energian kattiloille, joissa siitä tehdään energiaa höyrynä Hartwallin tuotannossa käytettäväksi. Prosessista muodostuva rejekti eli ravinteita sisältävä kierrätyslannoite palautetaan paikalliselle tilan ohrapellolle lannoittamaan tulevia mallasohrasatoja. Biokaasulaitoksen koko ravinnepitoinen ylijäämäaines (rejekti) hyödynnetään ja ravinteet tekevät täyden kierroksen pellolta pellolle. Ensimmäiset lannoitekuormat ajetaan tilan pelloille vuoden 2023 syksyllä.

Lue aiheesta lisää

Kaukolämmön alkuperä

Kaukolämmön alkuperä

Tänne on koottu lisätietoa, kuten kaukolämmön alkuperä ja päästökerroin sekä polttoaineisiin sisältyneet valmisteverot.

Vihreä lämpö

Vihreä lämpö

Lämmitä ilman hiilidioksidipäästöjä! Vihreä lämpö on helppo, edullinen ja luotettava tapa vähentää lämmityksen hiilidioksidipäästöt nollaan.