Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

 •  Lahti Energia Oy
  •    Käyntiosoite: Kauppakatu 31, 15140 Lahti
  •    Postiosoite: Kauppakatu 31, PL 93, 15141 Lahti
  •    Y-tunnus: 0804847-1
  •    Yhteyshenkilö: Antti Hirsmäki, (tietosuojavastaava@lahtienergia.fi)

Rekisterin nimi: Lahti Energia Oy:n markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään Lahti Energia Oy:n suoramainontaan, etämyyntiin, sähköpostimarkkinointiin tai muuhun suoramarkkinointiin, tekstiviestikyselyihin tai muihin asiakaskyselyihin taikka muihin näihin rinnastettaviin toimiin. Peruste edellä mainittuihin toimenpiteisiin on asiakkaan antama erillinen suostumus suoramarkkinointiin. Lahti Energia Oy:n toimeksiannosta toimivilla suoramarkkinointi- ja etämyyntikumppaneilla on oikeus käyttää Lahti Energia Oy:n markkinointirekisterin tietoja.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa mm. seuraavia tietoja:

 • nimi
 • ikä tai syntymävuosi
 • osoitetiedot
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • asiakkaan ilmoittamat suoramarkkinoinnin luvat ja kiellot

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietojen käsittely perustuu kulloinkin voimassa olevaan henkilötietolainsäädäntöön. Henkilötietoja voidaan kerätä henkilöltä itseltään esim. erilaisten markkinointitoimenpiteiden, kampanjoiden, arpajaisten, kilpailujen tai tapahtumien yhteydessä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää Lahti Energia Oy:n asiakasrekisteristä, tytäryhtiöiden asiakasrekistereistä, Väestötietojärjestelmästä, Suomen Asiakastiedon rekisteristä, yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta Lahti Energia -konsernin ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää rekisterin käyttötarkoituksen mukaisesti Lahti Energia Oy:n tytäryhtiöille, alihankkijoille, palveluntuottajille ja yhteistyökumppaneille. Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Osa Lahti Energia Oy:n palveluiden ylläpitämisessä tarvittavista palvelimista voi sijaita EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Lahti Energia Oy varmistaa myös tällöin, että tietosuoja on riittävällä, lainsäädännön edellyttämällä tasolla.

Henkilötietoja voidaan tarvittaessa siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tällöin Lahti Energia Oy varmistaa, että henkilötiedot ovat suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Lahti Energia käyttää esimerkiksi yhdysvaltalaista MailChimp-sähköpostipalvelua suoramarkkinointiin ja asiakasviestintään. MailChimp on sitoutunut GDPR-asetuksen ja Privacy Shield -järjestelyn vaatimuksiin.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Palvelinlaitteet on sijoitettu lukittuihin tiloihin, joihin on pääsy vain omalla tai palveluntuottajien henkilöstöllä. Tietoihin on käyttöoikeus vain Lahti Energia konsernin palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Lahti Energia edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneilta lainsäädännön ja voimassa olevien ohjeiden mukaisten salassapitosäännösten noudattamista. Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Lahti Energia konsernin tai yhteistyökumppanien käytössä olevissa toimitiloissa, jotka on lukittu ja valvottu ulkopuolisilta henkilöiltä.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää OmaWatti-palvelun kautta https://omawatti.lahtienergia.fi. OmaWatti-palveluun tulee rekisteröityä vahvalla sähköisellä tunnistautumisella.

Lue tai lataa markkinointirekisterin rekisteriseloste täältä: