Vahingonkorvaus

Vaurioituneet sähkölaitteet

Sähkön käyttäjällä on verkkopalveluehtojen mukaan oikeus vahingonkorvaukseen, kun käyttäjän omaisuuteen on syntynyt välitön vahinko verkkopalvelun virheen seurauksena.

  • Korvattavia välittömiä vahinkoja ovat tyypillisesti suoraan sähkölaitteisiin syntyneet vauriot.
  • Vauriot ovat syntyneet tyypillisesti tilanteissa, joissa sähkön laatu ei ole ollut standardien mukaista (esim. nollavika tai pitkäkestoinen yli- tai alijännite).
  • Asiakkaan sähkölaitteiden tulee kestää normaaliin sähkön laatuun kuuluvat sähkötoimituksen keskeytykset, jotka aiheutuvat verkon suojalaitteiden toiminnasta tai verkossa suoritetuista välttämättömistä huoltotöistä.

Käyttäjällä on verkkopalveluehtojen mukaan oikeus saada vahingonkorvausta verkkopalveluvirheen seurauksena syntyneestä välillisestä vahingosta vain, jos virhe on aiheutunut verkonhaltijan huolimattomuudesta. Välillisenä vahinkona pidetään muun muassa ansion menetystä.

Myös vahinko, joka perustuu muuhun sopimukseen perustuvasta velvoitteesta, on välillinen vahinko. Tällöin kyseessä tulee olla sähkönkäyttöpaikan käyttöhyödyn olennainen menetys.

Sähkön laatuvirheet

Mikäli sähkönjakelu tai sähköntoimitus on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt siten, ettei keskeytymistä voida pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioiden vähäisenä, on verkkopalvelussa virhe. Huomioitavaa on kuitenkin, että verkkopalvelulta ei voida edellyttää keskeytyksettömyyttä. Sähköverkko on alttiina erilaisille keskeytyksiä aiheuttaville luonnon- ja muille ilmiöille.

  • Standardista SFS-EN 50160 poikkeavasta sähkön laadusta voit saada hinnanalennusta vuotuisesta verkkopalvelumaksusta.
  • Hinnanalennus on vähintään 4 prosenttia mutta enintään 100 prosenttia vuotuisesta verkkopalvelumaksusta.
  • Jos olet saanut sähkökatkosta jo vakiokorvausta, et voi saada samasta sähkökatkosta vahingonkorvausta.

Sähköverkkoyhtiö todentaa aina laatuvirheet mittalaitteilla.

Lue tarkemmat korvausperusteet verkkopalveluehdoista!

Sähköntoimituksen viivästykset

Viivästyksellä tarkoitetaan puolestaan poikkeamista sovitusta sähköntoimituksen aikataulusta. Voit hakea viivästyksestä vahingonkorvausta. Sähköverkkoyhtiö ei kuitenkaan ole velvollinen maksamaan viivästyksestä korvausta, jos se voi osoittaa, että viivästys johtuu yhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä. Lue tarkemmat korvausperusteet verkkopalveluehdoista!

Näin haet vahingonkorvausta

Vahingonkorvauksesta tulee aina tehdä verkonhaltijalle osoitettu, kirjallinen vahingonkorvausvaatimus, johon on liitettävä haettavan korvauksen määrään liittyvät dokumentit. Käyttäjän vakuutusturvasta riippuen käyttäjällä voi olla myös mahdollisuus saada vaihtoehtoisesti vahingonkorvausta vaurioituneesta sähkölaitteesta myös omalta vakuutusyhtiöltäsi.

  1. Kirjoita vapaamuotoinen hakemus.
  2. Lähetä se sähköpostitse osoitteeseen reklamaatiot@lahtienergia.fi.

Voit myös lähettää kirjallisen vahingonkorvaushakemuksen postitse. Tutkimme ja arvioimme kaikki korvaushakemukset tapauskohtaisesti.

Lahti Energia Sähköverkko Oy
Verkkopalvelut
PL 93
15140 Lahti