Turvallinen työpaikka syntyy arjen valinnoista 

Olemme sitoutuneet tarjoamaan työntekijöillemme ja urakoitsijoillemme turvallisen työpaikan. Tavoittelemme nollaa tapaturmaa, mikä on energia-alalla kunnianhimoinen tavoite.  

Turvallisuudesta huolehtiminen on meille ensisijaisen tärkeää. Energiantuotannossa ja -jakelussa käsitellään tulta, paineenalaisia energioita, kemikaaleja ja sähköä. Ne voivat kaikki olla vaarallisia, jos emme tunnista niihin liittyviä vaaroja tai toimimme huolimattomasti. Siksi edistämme työterveyttä ja -turvallisuutta laajasti jokapäiväisessä toiminnassamme.  

Nolla tapaturmaa -foorumi on suomalaisten työpaikkojen verkosto, jonka tavoitteena on työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuva parantaminen sekä hyvien käytäntöjen levittäminen. Olemme olleet Nolla tapaturmaa -foorumin jäsen jo vuodesta 2011 alkaen.  

Hyvä tietää voimalaitosalueesta

Kymijärven voimalaitoksilla käsitellään laajamittaisesti vaarallisiksi luokiteltuja kemikaaleja sekä kevyttä polttoöljyä. Säilytämme ja käsittelemme aineita turvallisesti aidatulla voimalaitosalueella, mutta lähialueiden asukkaiden on silti hyvä tietää alueen toiminnasta. Lue lisää lähialueen asukkaille jaettavasta turvallisuusesitteestä. 

Kymijärven voimalaitoksen turvallisuusesite
Säkerhetsinfo kraftverk vid Kymijärvi

Turvallisuus on yhteinen asia

Lahti Energian turvallisuustoimintaa ohjaavat lainsäädäntö, sidosryhmien odotukset sekä ISO 45001 -sertifioitu työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä. Järjestelmän kehittämisestä ja ylläpidosta huolehtii konsernin TTT-kehitysryhmä. Ryhmään kuuluvat työsuojeluvaltuutetut, työsuojelupäällikkö, liiketoimintojen asiantuntijajäsenet sekä johdon edustaja. Näin varmistetaan suora keskusteluyhteys eri henkilöstöryhmien sekä liiketoimintojen välillä.  

TTT-kehitysryhmä raportoi johtoryhmälle säännöllisesti. Lisäksi se laatii vuosittain turvallisuuden ja työhyvinvoinnin toimintasuunnitelman sekä asettaa tavoitteet, jotka johtoryhmä hyväksyy. Seuraamme turvallisuustilannetta säännöllisesti erilaisilla mittareilla sekä havainnointijärjestelmillä ja -käytännöillä.  

Koulutuksia ja valvontaa

Edistämme työturvallisuutta aktiivisesti sekä koulutuksilla että valvonnalla. Perehdytämme kaikki uudet työntekijät huolellisesti turvallisuusohjeisiin. Ylläpidämme työntekijöiden ammattitaitoa työturva-, tulityö-, tieturva- ja hätäensiapukorttikoulutusten sekä muiden säännöllisesti järjestettävien koulutusten avulla.  

Perehdytämme myös ulkopuoliset urakoitsijat Lahti Energian turvallisuus- ja ympäristötoimintaan. Edellytämme voimassa olevien ohjeiden, määräysten ja lainsäädännön noudattamista niin omalta henkilökunnalta kuin urakoitsijoiltamme. Jokaisella on velvollisuus ilmoittaa puutteista, ja turvallisuusmääräysten rikkomiseen puututaan. 

Turvallisuushavaintoihin kannustetaan

Kannustamme työntekijöitämme ja urakoitsijoitamme turvallisuushavaintojen tekemiseen. Käytämme sähköistä ilmoitusjärjestelmää, johon kirjataan kaikki tapaturma- ja läheltä piti -havainnot sekä ennakoivat turvallisuus- ja ympäristöhavainnot. Ilmoitusten perusteella määrittelemme toimenpiteet, joilla tilanne korjautuu ja mahdollisuuksien mukaan paranee. Seuraamme myös parannustoimenpiteiden toteutumista.  

Ennakoivien turvallisuushavaintojen avulla pystymme poistamaan mahdollisia turvallisuusriskejä. Parhaimmillaan turvallisuushavainnoilla voimme ennaltaehkäistä tapaturmia. 

Kymmeniä havainnointikierroksia vuosittain

Teemme vuosittain kymmeniä turvallisuus- ja ympäristöhavainnointikierroksia. Niiden avulla varmistamme, että työmaillamme ja laitoksillamme toimitaan turvallisesti ja huolehditaan ympäristöstä. Kierroksilla pyritään sekä havainnoimaan mahdolliset puutteet että nostamaan esiin hyvin hoidettuja asioita.  

Määrittelemme turvallisuuspuutteille aina korjaavan toimenpiteen ja toimenpiteelle puolestaan vastuuhenkilön ja aikataulun, jotta puute tulee korjatuksi. Turvallisuus- ja ympäristöhavainnointikierroksille osallistuu sekä työntekijöiden että johdon edustajia, ja turvallisuustyöhön osallistuu koko organisaatio. Työntekijöiden osallistaminen ja johdon näkyvä sitoutuminen ovat tärkeä osa myönteisen turvallisuuskulttuurin kehittämistä.