Lahti Energia ylsi hyvään tulokseen

Lahti Energia -konsernin liikevoitt­o vuonna 2020 oli erittäin hyvä poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta. Lämpimät jaksot vuoden alussa ja lopussa vähensivät kaukolämmön myyntimäärää 9 % edellisvuoteen verrattuna. Uuden Kymijärvi III -tuotantolaitoksen ansiosta kaukolämmöstä tuotettiin uusiutuvilla energialähteillä 95 %. Koronapandemian torjunnassa onnistuttiin hyvin, ja sen vaikutukset yhtiön toimintaan jäivät vähäisiksi. Sähkön ja lämmön toimitusvarmuus säilyi erinomaisena.

Lahti Energia -konsernin viime vuoden liikevaihto oli 155,8 miljoonaa euroa (185,3 miljoonaa euroa vuonna 2019). Liikevaihdon supistuminen vajaalla 30 miljoonalla eurolla johtui paitsi poikkeuksellisen lämpimien talvikuukausien aiheuttamasta myynnin vähenemisestä myös sähkön tukkumarkkinahinnan halpenemisesta sekä tuotannon volyymin heikkenemisestä. Sähkön vähittäismyynnin siirryttyä uuteen yhteisyritykseen Oomiin huhtikuun alussa sähkön myynnin liikevaihto muodostui sähköenergian tukkumyynnistä.

Liikevoittoa Lahti Energia -konsernille kertyi huomattavasti edellisvuotta enemmän, 39,6 miljoonaa euroa (20,5 miljoonaa euroa vuonna 2019). Sähkön vähittäismyyntijärjestelystä kirjautui kertaluontoinen 16,6 milj. euron tuotto, joka paransi liikevoittoa. Jatkuvan liiketoiminnan osalta liikevoitto oli 23 miljoonaa euroa.

Sähköä siirrettiin omalla verkkoalueella asiakkaille 1159,8 GWh (2019:1196,7 GWh). Kaukolämmön myynti oli 1 040 GWh (2019: 1 143 GWh), josta 95 % oli uusiutuvaa energiaa. Lahti Energian oma sähkön tuotanto sisältäen osuusvoiman oli 597 GWh (2019: 798 GWh). Sähkön tuotannosta 89 % oli päästötöntä.

Konsernin korolliset velat vuoden lopussa olivat 445 miljoonaa euroa, ja lainoja lyhennettiin vuoden aikana 33 miljoonalla eurolla. Vuonna 2021 lyhennysten määrä on noin 35 miljoonaa euroa.

–  Vuotta 2020 hallitsi koronapandemia, joka meillä näkyi lämmön- ja sähköntoimitusten kannalta kriittisten toimintojen suojaamisena muun muassa etätöihin siirtymällä. Onnistuimme koronatoimissamme erinomaisesti, ja toimitusvarmuus niin lämmön kuin sähkön osalta säilyi erinomaisena. Vuosi 2020 oli myös ensimmäinen vuosi, jolloin emme käyttäneet kivihiiltä polttoaineena lainkaan. Uusiutuvien energialähteiden osuus kaukolämmön tuotannossa oli huikeat 95 %. Uuden strategiamme mukaisesti panostamme edelleen toimintamme kehittämiseen ja tuotamme asiakkaillemme huoletonta energiaa vastuullisesti, sanoo toimitusjohtaja Jouni Haikarainen.

Lahti Energian hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 9,0 milj. euroa.

Vuoden 2020 keskeiset tapahtumat:

  1. Kymijärven uusi voimalaitos Kymijärvi III siirtyi tuotannollisesta koekäytöstä kaupalliseen käyttöön huhtikuun alussa. Vuosi 2020 oli ensimmäinen kokonainen vuosi, jolloin tuotannossa ei käytetty kivihiiltä.
  2. Vuotta aiemmin käynnistetty sähkön vähittäismyynnin siirto 10 yhtiön yhteisyritykseen saatiin päätökseen. Uusi sähkönmyyntiyhtiö Oomi aloitti toimintansa 1.4.2020.
  3. Lahti Energia jatkoi panostusta tuulivoimatuotantoon osakkuusyhtiöidensä Suomen Hyötytuuli Oy:n ja EPV Energia Oy:n kautta.  Rakenteilla olevien tuulipuistojen valmistumisten myötä tuulivoiman osuus koko Lahti Energian sähkön vuosituotannosta nousee noin 33 prosenttiin.
  4. Kaukolämmön uusmyynti sujui tavoitteiden mukaisesti. Kaukolämpöön liittyi 95 uutta asiakasta, ja liittymien yhteisteho oli 10 MW.
  5. LE-Sähköverkko Oy:n sähköverkkoasiakkaiden määrä kasvoi 1 341 asiakkaalla. Jakeluverkkoa rakennettiin yhteensä noin 100 km. Uudesta verkosta yli 99 % oli maakaapelia.

 

Avainluvut

 

1.1.-31.12.2020

1.1. – 31.12.2019

Liikevaihto, milj. euroa

155,8

185,3

Liikevoitto, milj. euroa

39,6

20,5

% liikevaihdosta

25,5

11,1

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, milj, euroa

32,2

14,4

Investoinnit milj. eur

58,0

58,9

Omavaraisuusaste, %

31,1

29,3

Oman pääoman tuotto, %

21,9

7,8

Sijoitetun pääoman tuotto, %

7,0

4,1

Taseen loppusumma, milj. euroa

626,4

609,5

Henkilökunta keskimäärin

203

197

Yhtiön tulevaisuus näyttää vakaalta

Lahti Energia -konsernin liiketoiminnan tuloksen arvioidaan pysyvän hyvänä vuonna 2021. Liikevaihtoon vaikuttavat eniten vuosittainen lämpötilan vaihtelu sekä sähkön markkinahinta. Johdannaismarkkinoiden perusteella sähkön markkinahinta näyttää säilyvän edullisena lähivuodet, mikä rasittaa sähköntuotannon kannattavuutta. Suuri velkamäärä ja tiukka lyhennysohjelma heikentävät yhtiön kassavirtaa ja rajoittavat osingonmaksukykyä myös muutaman tulevan vuoden ajan.

Kaukolämmön kilpailukyky on Lahdessa hyvä, ja tuotannon perustuminen lähes kokonaan uusiutuviin energialähteisiin on merkittävä kilpailuetu. Tämä tukee merkittävällä tavalla myös kaupungin strategisia tavoitteita. Vuoden 2021 alussa lanseerattu Vihreä lämpö -tuote mahdollistaa asiakkaille 100-prosenttisesti uusiutuvan kaukolämmön.

Sähköverkkoliiketoiminnan liikevaihto ja tulos supistuvat lähivuosina sähköverkkojen valvontamallin mukaisesti yleisen korkotason laskiessa. Helmikuussa eduskunnalle annettu esitys uudeksi sähkömarkkinalaiksi laskee sähköverkon tuottotasoa edelleen, mikä edellyttää priorisoimaan sähköverkkoinvestoinnit vain välttämättömiin. Lahti Energia kehittää kaukolämmön tuotantoa edelleen vähäpäästöisemmäksi, kun vara- ja huippulämpölaitoksia uusitaan. Myös hukkalämpö hyödynnetään lämmöntuotannossa mahdollisuuksien mukaan.  Yhtiö kehittää myös kaukolämmön hinnoittelua, palveluja ja tuotteistusta vastaamaan paremmin asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jouni Haikarainen, puh. 040 709 5690