Sähköverkon johtoalueiden raivaus alkaa ensi viikolla

LE-Sähköverkko aloittaa ensi viikolla sähköverkon johtoalueiden raivaukset Länsi- ja Etelä-Lahdessa. Raivaukset tehdään maasta käsin 20 kV:n ja 0,4 kV:n sähkönjakeluverkon sekä Lahden kaupungin ulkovaloverkon alueella. Työ kestää huhtikuuhun saakka, ja se tehdään sähköverkon toimitusvarmuuden parantamiseksi. Ympäröivä luonto huomioidaan niin hyvin kuin mahdollista.

Kevään aikana raivauksia tehdään Jalkarannassa, Kärpäsessä, Sopenkorvessa, Salpausselällä, Pirttiharjulla, Okeroisissa, Hennalassa ja Jokimaalla. Metsuri työskentelee päiväsaikaan kello 7–18. Töistä ei aiheudu häiriötä LE-Sähköverkon asiakkaille tai muille kaupunkilaisille. Raivauksia jatketaan vielä ensi syksynä.

Johtoalueiden raivaukset ovat osa sähköverkon jatkuvaa perushuoltoa, jolla varmistetaan turvallinen ja toimitusvarma sähkönjakelu. Puustoa raivataan, jotta korkeat tai huonokuntoiset puut eivät kaatuisi sähkölinjoille ja jotta oksat eivät hangatessaan vaurioittaisi sähkölinjaa. Huoltotoimenpiteet ovat sähköverkkoyhtiön velvollisuus.

LE-Sähköverkko pyrkii siihen, että huoltotoimenpiteet rasittaisivat luontoa mahdollisimman vähän. Ympäröivä luonto huomioidaan töiden aikana niin hyvin kuin mahdollista. Raivauksessa poistettavat puut, oksat ja pensaat jäävät sijoituslupaehtojen mukaisesti maanomistajalle, joka vastaa puuaineksen paikalta poistamisesta.

Lisätietoja:

Sami Rasi
käyttö- ja kunnossapitoinsinööri
LE-Sähköverkko Oy
029 000 8240
sami.rasi@lahtienergia.fi