Lahti Energia lyhyesti

Lahti Energia on paikallinen energiayhtiö, joka toimii Lahdessa ja sen lähialueilla. Tuotamme kaukolämpöä ja sähköä paikallisilla kierrätys- ja biopolttoaineilla sekä räätälöityjä energiaratkaisuja yrityksille ja taloyhtiöille.

Kaukolämmön tuotamme Kymijärven laitoksillamme, eri puolilla jakeluverkkoa sijaitsevissa pienlaitoksissa sekä hukkalämmöllä. Sähköä tuotamme omien voimalaitostemme lisäksi myös osuusvoimayhtiöissä, joista saamme vesivoimaa, tuulivoimaa ja ydinvoimaa.

Olemme sataprosenttisesti Lahden kaupungin omistama energiayhtiö. Sähkönjakelusta huolehtii Lahti Energian tytäryhtiö Lahti Energia Sähköverkko Oy.

Liikevaihtomme vuonna 2021 oli noin 197 miljoonaa euroa ja henkilöstömme määrä vuoden lopussa oli 200. Pääkonttorimme sijaitsee Lahdessa.

Raportin kuvaus

Tässä vastuullisuusraportissa kerromme Lahti Energian keskeisistä teoista vastuullisuuden edistämiseksi ympäristön, sosiaalisen ja taloudellisen vastuun osalta. Raportointijaksomme on kalenterivuosi, 1.1.–31.12.2021. Mittareiden osalta vertailua on tehty kahteen edelliseen vuoteen. Raportti julkaistaan vuosittain sähköisenä. Raportti kuvaa Lahti Energian oman toiminnan vaikutuksia ja siihen on otettu mukaan olennaisia asioita raportointijaksolta. Edellinen vastuullisuusraportti julkaistiin kesäkuussa 2021.

Raportti on tehty GRI (Global Reporting Initiative) -standardin periaatteita mukaillen, mutta sitä ei ole puolueettomasti varmennettu. Raportin lopussa olevaan taulukkoon on koottuna se, miten raportin sisällössä on huomioitu ja pyritty vastaamaan GRI-standardin raportointivaatimuksiin. Laskenta- tai raportointitavoissa ei ole merkittäviä muutoksia edelliseen vastuullisuusraporttiin verrattuna.

Vastuullisuuden johtaminen

Me Lahti Energialla haluamme toimia vastuullisesti, avoimesti ja eettisten periaatteidemme mukaisesti.

Vastuullisuuden mukaisesta toiminnasta vastaa johtoryhmä ja siitä raportoidaan säännöllisesti hallitukselle. Käytännön vastuullisuusjohtamista toteutetaan toimintajärjestelmien ja omien ohjeiden avulla. Lahti Energia-konsernilla on sertifioitu ympäristöjärjestelmä ISO 14001 sekä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä ISO 45001. Viimeisimmän ulkopuolisen auditoinnin on tehnyt DNV GL lokakuussa 2021.

Riskienhallinta on osa johtamisjärjestelmää sekä sisäistä valvontaa ja sitä toteutetaan riskienhallintakonseptin mukaisesti. Tavoitteista ja linjauksista Lahti Energialla vastaavat hallitus ja toimitusjohtaja. Riskienhallinnan avulla varmistetaan, että kielteisiä vaikutuksia aiheuttavat riskit pysyvät hallittuina ja mahdollisuudet hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Lahti Energian elokuussa käyttöönottama riskienhallintakonsepti pohjautuu edellä mainittujen peruslähtökohtien lisäksi ISO 31000 standardiin.

Toimintamme vastuullisuutta edistääksemme olemme ottaneet huhtikuussa käyttöön Whistleblowing-ilmoituskanavan, jonka kautta henkilöstömme ja yhteistyökumppanimme voivat ilmoittaa epäillyistä väärinkäytöksistä. Ilmoitusten avulla saamme mahdollisuuden puuttua epäkohtiin ja kehittää toimintaamme.

Raportointivuonna rahoitimme Vesijärvi-säätiötä ja Suomen Birdlife -yhdistystä. Lisäksi Lahti Energian joululahjarahoja suunnattiin Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry:n Lahden osastolle.

Energiantuotannossa tehtiin ennätyksiä

Kymijärven voimalaitokset tuottavat bio- ja kierrätyspolttoaineista lämpöä lahtelaisille  yhdistetyssä lämmön- ja sähköntuotantoprosessissa. Tuotettu sähkö myydään valtakunnan verkkoon.

Vuosi 2021 oli Kymijärvi III -biolämpölaitoksen toinen täysi toimintavuosi. Ensimmäisen vuoden haasteista oli opittu ja prosesseja parannettu, joten laitos toimi erittäin hyvällä hyötysuhteella. Koko vuoden ajalta laitoksen käytettävyys oli ennätykselliset 99,7 prosenttia. Kesärevisiossa laitoksella tehtiin joitakin takuukorjauksia ja mittauksia, muutoin laitos pysyi toiminnassa suunnitellusti. Suurimmat parannukset tehtiin voimalaitoskattilan sisäisessä kierrossa sekä kaukolämpöputkiston tuennassa, jotka muiden pienempien muutosten avulla edesauttoivat ennätyksellisen käytettävyyden syntymistä.

Kymijärvi II -kaasutuslaitoksella oli silläkin jälleen ennätysvuosi. Laitoksen käytettävyys parani entisestään, joten vara-, tuki- ja huippupolttoainetta eli maakaasua onnistuttiin käyttämään jälleen ennätyksellisen vähän. Se osoittaa, että Kymijärvi II -laitos toimi hyvin: se tuotti energiaa 97-prosenttisesti kiinteillä polttoaineilla. Toisena vuonna peräkkäin laitokselle tehtiin vuoden aikana ainoastaan yksi vuosihuolto, mikä ei ole ollut aiempina vuosina mahdollista. Tämä osaltaan edesauttoi käytettävyyden ja käyttötalouden parantumista Kymijärvi II -laitoksella.

Kylmä talvi lisäsi hieman hiilidioksidipäästöjä

Vuonna 2021 Lahti Energian oman tuotannon fossiiliset hiilidioksidipäästöt olivat 118 500 tonnia.Määrä kasvoi hieman edellisvuodesta kylmän talven ja pienlaitosten öljykäytön vuoksi.

Kaukolämmön ominaispäästökerroin kuitenkin jatkoi pienenemistään, koska biopolttoaineella tuotettu lämpömäärä oli huomattavasti suurempi kuin edellisenä vuonna. Ominaispäästökerroin oli 56,88 g/CO2/kWh.

Ilmastokumppanuus – askel puhtaampaan tulevaisuuteen

Lahti Energia ja Koskipower liittyivät Päijät-Hämeen ilmastokumppaneiksi marraskuun lopussa pidetyssä tilaisuudessa. Ilmastokumppanuus – Kunnat ja yritykset -hanketta koordinoi Päijät-Hämeen liitto. Kumppaneina meillä ovat Lahden kaupunki ja Kärkölän kunta. Hankkeen tavoitteena on kannustaa yrityksiä toimiin ilmaston hyväksi. Ilmastokumppaniksi liittyvä yritys laatii suunnitelman päästöjen vähentämiseksi ja tekee sopimuksen sitoutumisestaan.

Lisätietoja Ilmastokumppanuudesta

Vihreää lämpöä ja energiatehokkuutta

Vuosi 2021 oli aiempaa kylmempi, ja Lahti Energian oman tuotannon fossiiliset hiilidioksidipäästöt lisääntyivät edellisestä vuodesta hieman. Kaukolämmön ominaispäästö pieneni hiukan, koska Kymijärvi III -lämpölaitoksella tuotettiin biopolttoaineilla lämpöä edellistä vuotta enemmän.

Lahti Energia Oy julkaisi 2021 kaksi merkittävää hanketta, joilla oman tuotannon fossiilisia hiilidioksidipäästöjä saadaan lähivuosina pienennettyä nykyisestä. Hartwallin lämpökeskuksen investoinnilla maakaasun käyttöä korvataan biokaasulla. Ali-Juhakkalan lämpöpumppulaitoksella otetaan talteen puhdistetun jäteveden sisältämää lämpöenergiaa, jota hyödynnetään edelleen kaukolämpönä.

Alkuvuodesta Lahti Energia lanseerasi Vihreä lämpö -tuotteen, jolla asiakas voi lämmittää kiinteistönsä kokonaan ilman hiilidioksidipäästöjä.  Asiakkaita ovat muun muassa Lahden kaupungin omistamat kiinteistöt. Lämmön tuotantoon käytettävien polttoaineiden alkuperä todennetaan vuosittain.

Vuoden energianerokas 2021

Työ- ja elinkeinoministeriö, Energiavirasto ja valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva myönsivät Vuoden Energianerokas 2021 -tunnustuksen Hollolan kunnan ja Lahti Energian energiatehokkuuden tiedolla johtamisen mahdollistavalle seurantajärjestelmälle.

Hollolan Tilapalvelu Oy ja Lahti Energia Oy kehittivät yhteistyössä energian- ja sisäilmaolosuhteiden seurantajärjestelmän, jolla seurataan reaaliajassa Hollolan kunnan ja Hollolan Asuntotalojen kaikkien kiinteistöjen lämmön-, sähkön ja vedenkulutuksia. Sisäilmaolosuhteita mitataan siirrettävillä antureilla. Mittaustieto tuo esiin energiatehokkuuden todellisen tilanteen, antaa mahdollisuuden päästä nopeasti kiinni ongelmakohtiin sekä tukee päätöksentekoa ja edesauttaa tietoon perustuvaa energiatehokkuuden johtamista.

Tukea tokaluokkalaisten energiaopetukseen

Osana vuosittain vietettävää valtakunnallista Energiansäästöviikkoa Lahti Energia on tukenut alueen tokaluokkalaisten energiaopetusta lahjoittamalla Hei, kaikki toimii -opetusmateriaalipaketin. Vuonna 2021 materiaalipaketteja lahjoitettiin yhteensä 273 kappaletta. Hei, kaikki toimii -aineisto on alakoulun energia-asioiden opiskeluun laadittu opetusmateriaali. Sen tavoitteena on lisätä lasten tietämystä energiasta, sen käytöstä ja erityisesti energian säästämisestä. Materiaalipaketti sisältää muun muassa Lasten energiakirjan, muistipelikortit, kaksi julistetta sekä energialaulut nuotteineen.

Tutustu materiaaliin

Ympäristönäkökohtia tarkastellaan säännöllisesti

ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä velvoittaa yrityksen tarkastelemaan toimintojansa, tuotteitansa ja palveluitansa ympäristönäkökohtien ja -vaikutusten elinkaarinäkökulmasta. Lahti Energia -konsernissa ympäristönäkökohtien tarkastelu tehdään liiketoiminnoittain kolmen vuoden välein.

Vuonna 2021 tarkastelut tehtiin Quentic-järjestelmässä, jota käytetään Lahti Energian turvallisuus- ja ympäristötoiminnanohjausjärjestelmänä. Järjestelmässä matriisin pohjalta arvioidaan kulloisenkin ympäristönäkökohdan todennäköisyys ja vaikutukset.

Ympäristönäkökohta voi aiheuttaa ympäristövaikutuksia. Merkittävä ympäristönäkökohta on sellainen, jolla on tai voi olla yksi tai useampi merkittävä ympäristövaikutus. Ympäristönäkökohtien kartoituksessa käydään läpi kustakin yrityksen toiminnasta ja prosessista ympäristölle aiheutuvat vaikutukset, kuten päästöt ilmaan, vaikutus vesistöihin, maaperän pilaantumisriski, muodostuvat jätteet, melu ja tärinä sekä energian- ja materiaalinkulutus. Lahti Energian merkittävimpiä ympäristövaikutuksia ovat päästöt ilmaan.

Normaalisti järjestetyissä koulutuksissa harjoitellaan öljyn torjuntaa käytännössä.

Ympäristötietoisuutta lisättiin koulutuksilla

Ympäristöturvallisuuskortti®-koulutuksessa henkilöstö perehdytetään toimimaan lakien, asetuksien ja standardien keskeisten vaatimusten mukaisesti. Koulutus sisältää omissa työtehtävissä esiintyvien ympäristövaaratekijöiden havainnointia ja niihin vaikuttamista.

Ympäristöturvallisuuskorttikoulutukset järjestettiin toukokuussa webinaareina, mutta käytännön harjoittelua ei koronan takia voitu järjestää. Koulutusmateriaalia räätälöitiin soveltuvin osin Lahti Energian toimintoihin sopivaksi. Koko päivän kestävissä koulutuksissa käsiteltiin ympäristövastuullista toimintaa, ympäristöturvallisuuden kehittämistä, jätteiden käsittelyä, energiatehokkuutta teollisuudessa, kemikaalien hallinnointia sekä toimintaa kemikaalivahinkotilanteessa. Koulutuspäivän päättäneen tentin suoritti hyväksytysti 46 lahtienergialaista. Ympäristöturvallisuuskortti on voimassa viisi vuotta.

Ympäristövastuun mittarit

Ympäristövastuu 2021 2020 2019
Polttoaineet
Kivihiili GWh 0 0 505
Maakaasu GWh 206 110 220
Puuperäiset GWh 1 168 1 455 1 292
Kierrätyspolttoaine GWh 883 392 416
Öljy GWh 19 6 10
Biokaasu GWh 3 4 4
Turve GWh 0 0 13
Muut GWh 0 0 0
Polttoaineet yhteensä GWh 2 280 1 967 2 459
Oma energian tuotanto
Sähkön tuotanto GWh 199 150 362
Kaukolämmön tuotanto GWh 1 382 1 166 1 281
Prosessilämmön tuotanto GWh 268 221 254
Höyryn tuotanto GWh 70 64 64
Energiantuotannon päästöt 2021 2020 2019
CO2 t 118 460 * 104 791 303 557
NOx t 750 689 902
SO2 t 104 112 359
Hiukkaset t 2 1 17
Vesijärveen johdettu lämpöenergia TJ 225 121 249
Ominaispäästöt
Kaukolämmön ominaispäästöt gCO2/kWh 56,88 57,35 133,28
Sähkön kokonaismyynnin ominaispäästöt** gCO2/kWh **- **- 212
Tuotetut jätteet
Kokonaisjätemäärä t 48 200 49 000 60 000
Josta vaarallisia jätteitä t 30 880 770
Josta tuhkia t 47 100 47 000 55 400
Tuhkista hyötykäyttöön
Yhteensä tuhkia hyötykäyttöön t 37 800 21 400 65 000
Säästetty energiankulutus
Lahti Energia Oy MWh 418 272 3 180
LE-Sähköverkko Oy MWh 54 419 54

* Päästökauppajärjestelmän mukaan todennetut konsernin CO2-päästöt 14 264 t
** Sähkön vähittäismyynti siirtynyt Oomi Energialle 1.4.2020

Pohjavesialueiden öljyriskejä pienemmäksi

Mustankallion ja Kytölän sähköasemien välinen, lähes 50 vuotta vanha öljyeristeinen kaapeli korvattiin muovieristeisellä kaapelilla.

Kaapeli tyhjennettiin öljystä puhaltamalla ja kaapelin päät suljettiin, myös maan alla sijaitsevat öljysäiliöt poistettiin. Teivaanmäen ja Sopenkorven sähköasemien välille jää toistaiseksi vastaava öljyeristeinen kaapeli, mutta myös sen korvaaminen on suunnitelmissa lähitulevaisuudessa.

Lahti Energia Sähköverkko jatkoi pylväsmuuntamoiden korvaamista puistomuuntamoilla. Vuonna 2021 korvattiin yhteensä 21 pylväsmuuntamoa, joista pohjavesialueelta purettiin 10 kpl. Pohjavesialueella on tammikuussa 2022 jäljellä 40 pylväsmuuntamoa.

Hyötykäyttökelpoinen tuhka hyödynnettiin täysimääräisesti

Lahti Energialla muodostuu tuhkia vajaa 50 000 tonnia vuodessa. Tästä määrästä vuonna 2021 hyötykäyttöön saatiin noin 61 %. Kaikki hyötykäyttökelpoinen tuhka hyödynnettiin joko maarakentamisessa, stabiloinnissa tai lannoitekäytössä. Osa tuhkista toimitettiin hyötykäyttöön suoraan laitoksilta, osa Miekan tuhkien välivarastointialueen kautta.

Vesilintujen talvehtiminen turvattiin jäähdytysvedellä

Päijät-Hämeen Lintutieteellisen yhdistyksen mukaan Polttimon lahti ympäristöineen on maakunnallisesti tärkeä lintualue eli ns. MAALI-alue. Alueen sulassa talvehtii edustavasti monia vesilintuja, joukossa harvinaisuuksiakin. Kevätmuuton aikaan alueella on aikamoinen linturuuhka muuttolintujen etsiessä avoimia vesialueita.

Sulan olemassaolo on riippuvainen noin neljän kilometrin päästä virtaavista Kymijärven voimalaitoksen jäähdytysvesistä, jotka johdetaan Joutjoen kautta Vesijärveen. Kovilla pakkasilla sula voi supistua pieneksi, mutta säiden leudontuessa vesialue yleensä pian laajenee.

Tammikuussa 2021 oli pitkä pakkasjatko, jonka seurauksena normaalisti sulana pysyvä vesialue alkoi jäätyä. Alue saatiin kuitenkin pidettyä sulana, kun lisäsimme voimalaitokselta johdettavan veden määrää.

Tampereella tutkittiin geolämpöä

Energiayhtiöiden yhteenliittymä aloitti kertomusvuonna tutkimushankkeen, jossa selvitetään geolämmön tuottamista vesivasaratekniikalla yhden kaivon periaatteella. Hankkeessa oli mukana 15 energiayhtiötä eri puolilta Suomea.

Tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää Suomen olosuhteisiin sopivaa poraustekniikkaa ja samalla keinoja, joilla syvästä geolämpökaivosta saatavaa lämpöä pystytään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti osana kaukolämmön tuotantoa.

Energiayhtiöiden muodostama Kaupunkilämpö-konsortio testaa vesivasaratekniikkaa ensin Tampereen Tarastenjärvellä, Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen kupeessa. Siellä tarkoituksena oli porata aluksi kolme kilometriä syvä kaivo. Poraus keskeytettiin joulukuussa talven ajaksi.

Geolämmön etuja ovat mm. sen päästöttömyys, uusiutuvuus, säädettävyys ja vuodenaikariippumattomuus. Se ei aiheuta kuljetuskustannuksia ja sille on valmis asiakaskunta laajojen kaukolämpöverkkojen kaupungeissa.

Koronapandemia muutti työkulttuuria

Koronapandemia muutti työkulttuuria osittain pysyvästi. Jatkossa kokouksia järjestetään enemmän hybridimallilla, jolloin kaikki osallistujat eivät ole samassa tilassa. Osa henkilöstöstämme tekee jatkossa pääasiassa työtänsä muualla kuin konsernin toimipisteissä.

Vuosittainen henkilöstökysely näytti jälleen sen, että henkilöstömme on sitoutunut työhönsä ja arvostaa monitahoista uudistumistamme.

Olemme iloisia, että pystyimme vuoden aikana tarjoamaan useammalle kymmenelle nuorelle harjoittelu- ja kesätyöpaikan. Meille tehtiin vuoden aikana myös useampia opinnäytetöitä.

Innostuneet ihmiset ovat yksi strategisista painopistealueistamme. Tältä pohjalta jatkamme työtämme niin, että olemme jatkossakin haluttu työnantaja mahdollisimman monelle.

Henkilöstön asiakaskeskeisyyteen huomiota ASKEL-hankkeessa

Lahti Energian asiakaskeskeisyyshanke ASKEL aloitettiin koko organisaation laajuisena. Hankkeen tavoitteena oli lisätä asiakasymmärrystä laajemmin ja pohtia omaa roolia Lahti Energian työntekijänä suhteessa asiakaskuntaan. Hankkeen myötä työntekijä hahmottaa selkeämmin asiakasta huomioivan toiminnan hyötyjä ja asiakaskokemuksen merkitystä liiketoiminnan näkökulmasta.

ASKEL-hanke jouduttiin koronapandemian takia viemään läpi lähes täysin virtuaalisesti. Teams -työpajoissa keskusteltiin asiakastyön ja asiakaskohtaamisten eri ulottuvuuksista sekä käytiin läpi asiakasnäkökulmaa yhtiön strategisten painopisteiden (vahvat asiakkuudet, uusi kasvu, innostuneet ihmiset ja kestävä talous) teemoittamina.

ASKEL-hankkeen yhteydessä päivitettiin myös yhtiön arvoja. Päivitetyt arvomme ovat asiakaskeskeisyys, uteliaisuus, aktiivisuus ja vastuullisuus ja niihin on hyvä nojata päivittäisessä toiminnassa. Hanke jatkuu vuonna 2022 ja tulevaisuuden tavoitteena onkin kehittää yhtiön toimintakulttuuria jatkuvasti paremmaksi myös asiakaskokemuksen näkökulmasta.

 


Yhtiön arvot päivitettiin osana parempaan asiakasymmärykseen tähtäävää ASKEL-hanketta. Päivitetyt arvot ovat asiakaskeskeisyys, uteliaisuus, aktiivisuus ja vastuullisuus.

HR- ja viestintätiimien harjoittelija Miika Hartman

Ammattikorkeakoulussa liiketalouden tradenomiksi opiskeleva Miika etsi opintoihinsa liittyvää harjoittelupaikkaa. Paikka napsahti jo ensimmäisellä hakemuksella Lahti Energialta!

Miika hyödynsi kokemustaan Lahti Energialla myös opinnäytetyössään, joka käsitteli uusien työntekijöiden perehdyttämisestä.

– Työn aiheena on selvittää, kuinka perehdyttäminen tukee uuden työntekijän kokonaiskäsitystä yrityksestä. Perehdyttämisen ansiosta työntekijälle muodostuu kokonaisvaltaisempi kuva siitä, mitä ympärillä tapahtuu. Organisaation rakenteiden ja prosessien ymmärtäminen myös oman tiimin ulkopuolella helpottaa uudessa työssä aloittamista.

Lahti Energia haluaa rohkaista työntekijöitään kehittämään osaamistaan ja työskentelymalleja. Tämä näkyy joustavina järjestelyinä esimerkiksi työajan ja etätyön suhteen. Opiskelun ohella Miika työskentelee toimistolla kaksi päivää viikossa. Tämä jättää hyvin aikaa keskittyä opintoihin ja työstää opinnäytetyötä eteenpäin.

Miika kertoo oppivansa työssään jatkuvasti uutta, ja vastaan voi tulla yllättäviäkin tilanteita. Hänen vastuullaan on koko konsernin rekrytoinnin hallinnointi, johon kuuluu rekrytointiprosessin käynnistäminen ja sisäinen viestintä. Vastuulliset tehtävät motivoivat ja innostavat työnteossa.

Laboratorioharjoittelija Manao Manthalalack

Manao on kotoisin Laosista ja asuu nykyään Lahdessa. Hän aloitti laborantin opinnot vuonna 2018 koulutuskeskus Salpauksessa.

– Lähdin opiskelemaan laboratorioalaa, sillä koen sen hyvin mielenkiintoiseksi. Eniten minua kiinnostaa orgaaninen kemia, Manao kertoo.

Manao kertoo päätyneensä Lahti Energialle harjoitteluun opettajan suosituksen kautta. Kyseessä on opintojen viimeinen harjoittelujakso, jonka pituus on neljä kuukautta.

– Harjoittelun aikana tietoni ja taitoni ovat syventyneet sekä olen oppinut lisää laboratoriossa käytettävistä laitteista. Teen harjoittelun ohessa kaksi opintoihin kuuluvaa näyttöä.

Manaon työtehtäviin kuuluu vesinäytteiden otto ja niiden analysointi. Työ on itsenäistä ja tarkkuutta vaativaa.

– Olen viihtynyt Lahti Energialla oikein hyvin, sillä työtehtävät ovat monipuolisia ja mielenkiintoisia. Laboratoriossa on hyvä työilmapiiri ja mukavat työkaverit.

Harjoittelijat ovat tuttu näky Lahti Energian laboratoriossa. Vuosittain harjoittelijoita on keskimäärin kahdesta neljään.

Markkinointiassistentti Emilia Lamppu

Medianomiksi (AMK) valmistumisen jälkeen Emilia haki Lahti Energialle avoimella hakemuksella. Sattumalta markkinointiviestinnän tehtävien parissa oli juuri tarvetta lisäkäsille!

Emilia työskentelee muun muassa viestinnän, markkinointimateriaalien ja sosiaalisen median parissa. Emilian vahvuuksia ovat erityisesti tiedon visualisointi, graafinen suunnittelu ja kuvittaminen.

– Lahti Energialla pääsee tuottamaan monipuolisesti erilaisia sisältöjä. Tehtävien vaihtelevuus tekee työstä mielenkiintoista ja mahdollistaa uuden oppimista. Parasta työssä on työympäristön rento ilmapiiri ja se, että täällä rohkaistaan ideoimaan uudenlaisia ratkaisuja.

Emilia on aiemmalta koulutukseltaan merkonomi ja hänellä on pitkä kokemus asiakaspalvelusta ja myyntityöstä. Tämä näkyy myynnillisenä ja asiakaslähtöisenä otteena sisältöjen suunnittelussa. Markkinointiviestintää suunnitellessa on hyödyllistä tiedostaa erilaisia asiakasryhmiä ja suunnitella kohdennettuja sisältöjä eri kanaviin ja tarpeisiin.

– Markkinointiassistentin tehtävässä hyödyksi on järjestelmällinen työote ja kyky pitää useita lankoja käsissä. Olen luonnostaan kova suunnittelemaan, aikatauluttamaan ja selvittämään asioita.

Turvallisuus- ja ympäristöhavainnot apuna toiminnan kehittämisessä

Turvallisuus- ja ympäristöhavainnot ovat tärkeä työkalu päivittäisessä turvallisuus- ja ympäristöjohtamisessa. Havaintojen avulla on mahdollista tehdä korjaavia toimenpiteitä jo ennen kuin vahinkoja sattuu. Havaintoja tekemällä jokainen voi kehittää oman työpaikkansa vastuullisuutta ja turvallisuutta.

Vuodelle 2021 jokaiselle lahtienergialaiselle asetettiin tavoite tehdä vähintään yksi turvallisuus- tai ympäristöhavainto tai läheltä piti -ilmoitus jokaisena vuosineljänneksenä. Myös positiiviset havainnot olivat tervetulleita.

Yhteensä havaintoja tehtiin 1 106 kpl, joista turvallisuushavaintoja 910, läheltä piti -ilmoituksia 34, ympäristöhavaintoja 84 ja parannusehdotuksia 78. Kaikista havainnoista positiivisia havaintoja oli 163 kpl. Havaintomäärä kasvoi huomattavasti vuodesta 2020, jolloin havaintoja kirjattiin yhteensä 341 kpl. 93 lahtienergialaista kirjasi havaintoja enemmän kuin tavoitteena olleet 4 havaintoa/hlö/vuosi, näistä yli kymmenen havaintoa kirjasi 12 henkilöä, yhden henkilön kirjatessa huikeat 26 havaintoa!

Tunnustusta turvallisuustyöstä

Olemme saaneet vuodelta 2021 tunnustuksen pitkäjänteisestä turvallisuustyöstämme saavuttamalla Nolla tapaturmaa –foorumin tasoluokituksen III – Suuntana maailman kärki. Lahti Energia on hakenut luokitusta vuosittain, ja viime vuodelta saimme tasoluokituksen noin 90 muun jäsenyrityksen kanssa.

Foorumi tarjoaa jäsenyrityksilleen mahdollisuuden hakea tasoluokitusta työturvallisuuteen liittyvien käytäntöjen ja lukujen perusteella. Tasoluokituksia on kolme; taso I maailman kärjessä, taso II kohti maailman kärkeä ja taso III suuntana maailman kärki. Tasoluokitukset myönnetään työturvallisuuden parantamisesta vuosittain.

Lahti Energia on ollut Työterveyslaitoksen ylläpitämän Nolla tapaturmaa -foorumin jäsen jo vuodesta 2011 alkaen.

Lisätietoja Nolla tapaturmaa -foorumista

Liukastumiset ja portaissa kaatumiset aiheuttivat tapaturmia

Lahti Energian sattuneet tapaturmat ovat pääosin liittyneet liikkumiseen tai epätietoisuuteen voimassa olevista ohjeistuksista. Liikkumiseen liittyvissä tapaturmissa yhtenä yhdistävänä tekijänä oli portaat tai muu tasolta toiselle siirtyminen tai liukastuminen. Tapaturman on aiheuttanut poikkeava askelmakorkeus portaissa, askelman pyöreä etureuna sekä telineputki keskellä nousutietä. Myös tikkaat ovat olleet osallisena sekä maahan jätettyinä sekä niille kiivetessä. Kaikista tapaturmista on opittu tunnistamalla juurisyitä ja määrittämällä toimenpiteitä vastaavan estämiseksi. Raportointivuonna omalle henkilöstölle tapahtui kolme poissaoloon johtanutta ja kahdeksan ei poissaoloon johtanutta tapaturmaa.

Tapaturmille suoritettujen tutkintojen pohjalta on määritelty toimenpiteitä vastaavan välttämiseksi. Toimenpiteitä ovat muun muassa vastaavien rakenteiden tunnistaminen ja korjaaminen myös muissa kuin vahingon aiheuttaneissa kohteissa, viestinnän lisääminen​, henkilöstön kanssa käydyt turvatuokiot​, sekä riskinarviointien ja ohjeistusten päivitykset.

Voimalaitoksella järjestettiin viranomaisten yhteinen suuronnettomuusharjoitus

Kymijärven voimalaitoksella harjoitellaan säännöllisesti eri viranomaisosapuolten kesken toimintaa suuronnettomuustilanteissa. Syyskuussa harjoiteltiin tilannetta, jossa voimalaitoksen polttoainekuljettimelta alkanut tulipalo levisi polttoainesiiloon. Jotta harjoituksesta olisi mahdollisimman monelle taholle hyötyä, harjoiteltiin myös ihmisen pelastamista sekä sammutusvesien hallintaa.

Harjoituksen päävastuu oli Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella sekä Lahti Energialla. Suunnittelussa huomioitiin myös muiden viranomaisten ohjeistukset, jotta harjoitukselle asetetut lakisääteiset tavoitteet varmasti saavutetaan. Harjoituksessa tunnistettiin useita kehityskohteita eri osapuolten toiminnassa. Loppuvuoden aikana toteutettiin useita toimenpiteitä, joilla parannettiin valmiuksia hallita onnettomuustilanteita.

Harjoitukseen osallistui Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen ja Lahti Energian lisäksi Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, Hämeen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lahden kaupunki, Hämeen poliisi ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Turvallisuus lukuina

Turvallisuus lukuina

Aloitteista suuntaa yhtiön kehittämiseen

Aloitetoiminnan tarkoituksena on saada koko henkilöstö mukaan yhtiön kehittämistyöhön. Aloite voi toteutettuna aikaan saada esimerkiksi työn ja kustannusten säästöä, parantaa työn laatua, säästää materiaalia, parantaa työolosuhteita, energiatehokkuutta, työturvallisuutta, ympäristönsuojelun tasoa tai yrityskuvaa, kohottaen samalla tuottavuutta.

Vuonna 2021 Lahti Energialla tehtiin yhteensä 94 aloitetta, joista palkittiin 34. Palkittujen aloitteiden joukosta valittiin kaksi erityyppistä aloitetta, jotka palkittiin Vuoden 2021 aloitteina. Palkitut aloitteet olivat hätäensiapu/peruselvytys-turvavartin järjestäminen koko henkilöstölle ja varavoimakoneiden käyttö omakäyttösähkön tuotantoon.

Sosiaalisen vastuun mittarit

Sosiaalinen vastuu 2021 2020 2019
Lahti Energia -konserni
Henkilöstö keskimäärin 203 203 197
Henkilöstö vuoden lopussa 200 205 205
Naiset 39 41 38
Miehet 161 164 167
Lahti Energia Oy 159 165 158
Naiset 34 37 34
Miehet 125 128 124
LE-Sähköverkko Oy 41 40 47
Naiset 5 4 4
Miehet 36 36 43
Tilapäiset, konserni 22 27 25
Osa-aikaiset vakituiset, Lahti Energia Oy 3 5 6
Naiset 1 2 3
Miehet 2 3 3
Osa-aikaiset vakituiset, LE-Sähköverkko Oy 2 2 2
Naiset 0 0 0
Miehet 2 2 2
Sosiaalinen vastuu 2021 2020 2019
Naisia henkilöstöryhmittäin (%), Lahti Energia -konserni
Työntekijät 1 1 1
Toimihenkilöt ja ylemmät toimihenkilöt 17 18 19
Johto 2 1 1
Uusia vakituisia työntekijöitä, konserni 6 13 23
Lahti Energia Oy 5 12 19
LE-Sähköverkko Oy 1 1 4
Eläkkeelle jääneiden määrä, konserni 10 8 8
Lahti Energia Oy 7 6 5
LE-Sähköverkko Oy 3 2 3
Muita eronneita tai poislähteneitä, konserni 9 5 7
Työntekijöiden keski-ikä, konserni 46 46 47
Vanhempainlomalla olleita, konserni
Naiset 1 1 2
Miehet 13 8 10
Poissaolot, konserni
Sairauspoissaolo% vuoden lopussa 2,4 2,3 2,2
Tapaturmapoissaolo% vuoden lopussa 0,09 0,16 0,04
Koulutuspäivät, yhteensä 379 149 711
Syrjintätapaukset 0 0 0
99.99 %
Sähkön toimitusvarmuus
LE-Sähköverkko Oy:n avainluvut 2021 2020 2019
Liikevaihto (milj. euroa) 41,5 39,8 39,3
Siirtoliiketoiminnan osuus liikevaihdosta (milj. euroa) 39,9 37,3 36,7
Liikevoitto (milj. euroa) 14,9 15,8 14,3
Tilikauden tulos (milj. euroa) 0,1 0,3 0,3
Investoinnit (milj. euroa) 7,9 9,2 9,6
Asiakasmäärä (kpl) 91 012 89 930 88 589
Päämuuntajateho (MVA) 493 493 486
Verkon huipputeho (MW) 242 203 226
Jakelumuuntajateho (MVA) 767 762 753

Säävarmaa sähkönjakelua

Lahti Energian tytäryhtiö Lahti Energia Sähköverkko Oy huolehtii noin 90 000 asiakkaan sähkönjakelusta Lahdessa sekä osin myös Hollolassa, Asikkalassa ja Iitissä. Tällä hetkellä sähköverkostamme yli 75 % on säävarmasti maakaapeloitu.

Viimeisen kolmen vuoden aikana olemme rakentaneet noin 80 kilometriä keskijännitemaakaapelia ja purkaneet yli 50 kilometriä käyttöikänsä lopussa olevaa keskijänniteilmajohtoa. Käytännössä lähes kaikki uudet sähkönjakeluverkot rakennetaan säävarmaksi maakaapeliverkoksi.

Lahti Energia Sähköverkon keskijänniteverkon kaapelointiaste vuoden 2021 lopussa oli 64 % ja pienjänniteverkon 80 %. Kaapelointiaste on kehittynyt tasaisella tahdilla. Viimeisen kolmen vuoden aikana keskijänniteverkon kaapelointiaste on noussut 59 %:sta 64 %:iin ja pienjänniteverkon 78 %:sta 80 %:iin. Pienjännite-, keskijännite- ja 110 kV:n verkkojen pituus vuonna 2021 oli yhteensä 4 841 km.

Toimitusvarmuus on säilynyt hyvänä

Toimitusvarmuuttamme olemme parantaneet myös selvittämällä vikojen syitä entistä tehokkaammin. Lahti Energia Sähköverkko hyödyntää vian paikannuksessa älykkään verkon automatiikkaa ja tietojärjestelmiä sekä kauko-ohjattavia erottimia, mikä nopeuttaa vikojen korjaamista merkittävästi. Lisäksi ilmajohtoverkolle tehdään säännöllisesti kattavia raivauksia, joilla vähennetään ilmajohdoille kaatuvien puiden määrää.

Sähkön toimitusvarmuus on säilynyt toiminta-alueellamme edelleen hyvänä. Vuonna 2021 jakeluhäiriön keskimääräinen kesto oli 22 minuuttia. Tämä oli kuitenkin poikkeuksellisesti pidempi kuin kolmena aikaisempana vuonna.

SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUS 2021 2020 2019
Vuotuinen keskeytysaika (SAIDI; h/asiakas) 0,12 0,08 0,09
Vuotuinen keskeytysmäärä (SAIFI; kpl/asiakas) 0,31 0,35 0,30
Keskeytyksen keskipituus (CAIDI; h/asiakas) 0,37 0,22 0,30

Kaukolämmön kunnostustöitä viisaasti yhteishankkeina

99.98%
Kaukolämmön toimitusvarmuus

Vuonna 2021 laajensimme kaukolämpöverkkoa eritysesti Lahden Kytölän ja Hollolan Perhoslehdon uudistonttialueille. Lisäksi kunnostimme verkkoa yhteistyössä Lahden kaupungin ja Lahti Aquan kanssa muun muassa Ahtialantiellä, Hennalan vanhalla kasarmialueella sekä asutusalueilla esimerkiksi Kankaankadulla ja Hankainkadulla. Näin työmailla voitiin kunnostaa samalla kertaa myös vesihuoltoverkostoja ja kehittää liikenneympäristöä.

Kaukolämmön tunnuslukuja 2021 2020 2019
Asiakkaita (kpl) 8 805 8 759 8 658
Verkon pituus (km) 683 678 671*
Verkkoon liitetyt rakennukset (1000 m3) 277 547* 264*
Yhteistuotanto (GWh) 1 275 1 134 1 206
Erillistuotanto (GWh) 106 45 84

* Tilastointitapa on muuttunut ja verkkoa on tehostettu.

Kaukolämmön toimintavarmuus 2021 2020 2019
Jakelukeskeytykset (kpl) 87 104 110
Uusittu johtopituus (km) 1,7 6,0 4,9

Ympäristöpääkaupunki houkutteli vieraita

Vaikka koronapandemia rajoitti liikkumista ja kokoontumista, ympäristöpääkaupunkivuottaan viettävä Lahti houkutteli lukuisia kansainvälisiä ja kotimaisia vierailuja. Vieraita kierrätettiin kaupunkikonsernissa ja lahtelaisissa yrityksissä ryhmien intressien mukaan, ja Lahti Energia oli yksi suosituimmista vierailukohteista. Lahti Energian vihreään siirtymään ja Kymijärven voimalaitoksiin kävi tutustumassa noin tusinan verran ryhmiä median edustajista suurlähettiläisiin, kuntapäättäjiin ja yritysten edustajiin. Kaukaisimmat vieraat tulivat Filippiineiltä.

Liikuntaharrastusten tuki tavoitti lähes 7 000 lasta ja nuorta

Lahti Energia on mukana kaupunkilaisten arjessa monella tavalla. Tuemme monipuolisesti hankkeita ja toimijoita, jotka lisäävät alueemme ihmisten ja ympäristön hyvinvointia.

Pääasiallinen tukikohde Lahti Energialle ovat lasten ja nuorten liikunta- ja urheiluharrastukset Lahdessa ja ympäristökunnissa. Yhtiöllä oli kertomusvuonna sopimus neljäntoista paikallisen urheiluseuran kanssa pääasiassa pitkäaikaisina yhteistyökumppanuuksina. Urheiluseuroilta saadun palautteen mukaan Lahti Energian ja muiden yritysten tuki oli seuroille korona-aikana elintärkeää. Tukea saavissa seuroissa harrasti vuonna 2021 lähes 7 000 lahtelaislasta ja nuorta, kouluilla järjestettävän kerhotoiminnan kautta vielä tuhatkunta lisää.

Koulutustukea alakoululaisista korkea-asteeseen

Jatkoimme pitkäkestoista koulutusyhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa. Tukeamme saivat v. 2021 mm. Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen tiedeluokka SOLU sekä LUT-yliopisto. LUTiin perustetaan Suomen ensimmäinen sähköisen liikenteen professuuri sekä sähkötekniikan maisteriohjelma elinkeinoelämän tuella. Lahti Energian tuki professuurille on 25 000 euroa vuodessa viiden vuoden ajan.

Käynnistimme myös yhteistyön Talous ja nuoret TATin kanssa, joka oli perustamassa Lahteen uutta alakoulun kuudesluokkalaisten Yrityskylää.

Kuva: LAB-ammattikorkeakoulu

Taloudellisesti ja tuotannollisesti onnistunut vuosi

Liikevaihdosta merkittävä osa muodostui edellisvuosien tapaan kaukolämmön myynnistä. Kaukolämmön tuotannosta 84 % (95%) perustui uusiutuviin tai kierrätyspolttoaineisiin. Sähkön tuotannosta päästötöntä oli 89 % (89 %).

Kymijärvi III -voimalaitoksen käyttöönoton myötä investointitaso laski edellisvuosista, ja rahoituksen osalta käännyimme nettomaksajaksi. Toimintamme on pääomaintensiivistä. Tavoittelemme pitkäjänteistä investointi- ja rahoitustarpeiden suunnittelua sitten, että investoinneista huolimatta omavaraisuutemme vahvistuisi.

Vuonna 2021 nostimme ensimmäisen vihreän lainamme Kymijärvi III -voimalaitosprojektiin. Vihreällä rahoituksella finanssiala tukee Suomen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.

Kestävää taloutta vahvalla johtamisella

Liikevaihto
197.4
miljoonaa euroa
Liikevoitto
37.3
miljoonaa euroa
Investoinnit
19.0
miljoonaa euroa

Kestävää talous on yksi strategiamme painopistealueista. Siihen kuuluvat vastuullisesti kehittyvä käyttötalous, investointien kustannustehokkuus sekä kaukolämmön kilpailukyky. Meille taloudellinen vastuu tarkoittaa talouden ja rahoituksen huolellista suunnittelua ja seuraamista sekä tarpeettomien taloudellisten riskien välttämistä. Osana kestävää taloudellista toimintaamme mittaamme myös ulkopuolelle kohdistuvia taloudellisia vaikutuksia.

Merkittävä veronmaksaja

Lahti Energia -konsernin maksamat ja keräämät verot sekä veronluontoiset maksut vuonna 2021 olivat merkittävä tulonlähde julkishallinnolle sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. Paikallisen toimijana merkittävä osa hankinnoistamme edistää alueellista työllistämistä. Työllistämisvaikutuksesta yli 60 % kohdistuu Lahden alueelle ja verovaikutuksesta yli 40 %.

Lahti Energian verojalanjälki 2021
yhteensä 54,1 milj. €

Maksetut verot
yhteensä 23,9 milj. €

Henkilöstöön liittyvät veroluonteiset maksut
yhteensä 5,8 milj. €

Markkinamuutosten vuosi

Sähkön hinta nousi merkittävästi edellisestä vuodesta. Sen vuosikeskiarvo oli 72,34 €/MWh. Hintaa nostivat markkinatekijät sekä sähkön kulutus, joka palautui COVID-pandemiaa edeltävälle tasolle. Polttoaineiden ja päästöoikeuden markkinahinnat vahvistuivat merkittävästi vuoden aikana. Maakaasun hinta nelinkertaistui ja kipusi vuoden lopussa noin 100 euroon/MWh. Päästöoikeuden hinta nousi ennätyksellisen korkeaksi ja oli loppuvuonna noin 80 €/EUA. Myös Pohjoismaiden vesitilanteen heikkeneminen nosti sähkön hintaa. Vuoden lopussa koettiinkin kaikkien aikojen korkein kuukauden keskihinta.

Vuoden 2021 keskilämpötila oli hyvin lähellä kymmenen edellisen vuoden keskiarvoa. Vuoden keskilämpötila oli noin 0,3 astetta pitkän ajan keskiarvoa matalampi. Vuoden sisällä oli kuitenkin vaihtelua; kesäkuukaudet olivat keskimääräistä lämpimämpiä, kun taas talvella oli keskimääräistä kylmempää. Tämä vaikutti suoraan kaukolämmön tarpeeseen, ja lämpöä myytiin keskimääräistä vuotta runsaammin. Kymijärven voimalaitoksien tuotannon osuus kaukolämmön hankinnasta oli 92 %. Huippulaitoksina käytettävien lämpökeskusten polttoaineen kulutus kasvoi edellisvuodesta tavallista kylmemmän lämmityskauden vuoksi.

Hankimme sähköä vuonna 2021 noin 623 GWh, mikä oli noin 5 % enemmän kuin vuonna 2020.

Oman tuotannon osuus kasvoi edellisestä vuodesta 199 gigawattituntiin. Vuonna 2020 omaa tuotantoa oli noin 150 GWh. Vuonna 2021 hankimme noin 424 GWh sähköä osuusvoimayhtiöiden kautta. Osuusvoimatuotannon väheneminen johtui pääasiallisesti edellisvuotta niukemmasta tuulivoimatuotannosta. Osuusvoiman päästöttömän tuotannon osuus kasvaa tulevina vuosina ydinvoiman ja tuulivoiman ansiosta. Tällä hetkellä osuusvoimatuotannostamme päästötöntä on noin 95 prosenttia.

Vastuullisen lämmönkäyttäjän Vihreä lämpö

Vihreä lämpö on vastuullisen lämmönkäyttäjän tarpeisiin kehitetty kaukolämpöä täydentävä lisätuote, joka lanseerattiin myyntiin Lahden Ympäristöpääkaupunkivuoden innoittamana heti alkuvuodesta. Vihreä lämpö on 100-prosenttisesti hiilidioksidipäästötöntä, ja lämmön tuotantoon käytettävien polttoaineiden alkuperä todennetaan vuosittain. Tuote saavutti kiinnostusta asiakaskunnassa laajalti heti ensimmäisenä vuonna: moni asiakas koki saavansa lisäarvoa matkalleen kohti omia päästötavoitteitaan.

Katsastuspalvelu

Lahti Energia alkoi tarjota asiakkailleen syksyllä 2021 kaukolämpölaitteiston katsastus- ja huoltopalvelua. Palvelussa tarkastetaan asiakkaan kaukolämpölaitteiston kunto ja asiakas saa katsastuksesta raportin, jossa on kerrottu havaitut puutteet ja suositellut korjaustoimenpiteet. Asiakkaan kaukolämpölaitteistoon voidaan myös katsastuksen yhteydessä tehdä ennalta sovittuja huolto- ja korjaustoimenpiteitä tai asiakas voi raportin saatuaan pyytää tarjouksen Lahti Energialta katsastuksessa havaittujen vikojen korjaamisesta. Katsastuksen yhteydessä asiakkaalle annetaan myös kaukolämpölaitteiston käytönopastusta.

Kaukolämpölaitteiston katsastus- ja huoltopalvelua tarjotaan pientaloille sekä taloyhtiöille. Katsastus- ja huoltopalvelu oli vuonna 2021 erittäin suosittu varsinkin pientaloasukkaiden keskuudessa. Useille asiakkaille kaukolämpölaitteisto oli entuudestaan vieras ja asiakas sai laitteiston toiminnasta selkeämmän käsityksen palvelun myötä. Palvelusta on tullut paljon positiivista palautetta Lahti Energialle.

Fazerin biolämpökeskusta koekäytettiin

Fazerin uuden lämpökeskuksen tehtävänä on tuottaa prosessihöyryä ja aluelämpöä leipomon, myllyn, hapankorpputehtaan ja ksylitolitehtaan tarpeisiin Fazerin tuotannon sivujakeena syntyvästä viljapohjaisesta biomassasta. Lämpökeskuksella tuotetaan myös kaukolämpöä.  Laitoksen pääkattilana toimii biokattila, varakattilana on kaasukattila.

Prosessihöyryntuotanto lämpökeskuksen kaasukattilalla aloitettiin tammikuussa 2021. Fazerin vanha lämpökeskus on toiminut varalla, jotta tehdasalueen tuotanto ei vaarannu uuden laitoksen mahdollisten käyntihäiriöiden tai biokattilaan liittyvien toimenpiteiden johdosta.

Elokuussa biopolttoaineen palaminen sekä ilma- ja tuhkajärjestelmät oli saatu testattua. Loppuvuoden haasteita aiheutti polttoaineen jaksoittainen saaminen sekä ongelmat Fazerin kuljetinjärjestelmissä. Työt saatiin polttoaineen niukkuudesta ja laatuongelmista huolimatta etenemään, tosin huomattavasti alkuperäistä käyttöönottoaikataulua hitaammin. Teknisiä haasteista lämpökeskuksella on polttoaineen ja varastosiilon toimivuuden yhteensovittamisessa. Joulukuussa biokattila saatiin osittain – polttoaineen rajallisen määrän vuoksi – tuottamaan tehdasalueen prosessihöyry.

Laitos toimii miehittämättömänä ja sen etäoperointia hoitaa Suomen Teollisuuden Energiapalvelut STEP Oy. Lahti Energia Oy hoitaa laitoksen päivystyksen, painelaitteiden käytön valvonnan sekä sähkötöiden- ja sähkökäytönjohtajan tehtävät sekä vastuut.

GRI-Standardi Nro
YLEISET NÄKÖKOHDAT
Otsikko raportissa
Sivu, sijainti tai vastaus
Lisätiedot/kommentit
YLEISET NÄKÖKOHDAT
Organisaation kuvaus
102-1 Raportoivan organisaation nimi Lahti Energia lyhyesti 2
102-2 Tärkeimmät tuotteet, toiminnot ja palvelut Lahti Energia lyhyesti, Vastuullisen lämmönkäyttäjän Vihreä lämpö, Katsastuspalvelu, Fazerin biolämpölaitosta koekäytettiin 2, 48, 49, 50
102-3 Organisaation pääkonttorin sijainti Lahti Energia lyhyesti 2
102-4 Toiminta-alue Lahti Energia lyhyesti 2
102-5 Omistusrakenne ja yhtiömuoto Lahti Energia lyhyesti 2
102-6 Markkina-alueet, toimialat Lahti Energia lyhyesti 2
102-7 Organisaation koko Lahti Energia lyhyesti, Sosiaalisen vastuun mittarit 2, 33
102-8 Henkilöstötiedot Sosiaalisen vastuuun mittarit 33
102-9 Toimitusketju Ei raportoitu
102-10 Merkittävät muutokset raportointijaksolla Ei merkittäviä muutoksia
102-11 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen Vastuullisuuden johtaminen, Ympäristönäkökohtia tarkastellaan säännöllisesti 3, 13
102-12 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet Vastuullisuuden johtaminen 3
102-13 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Nettisivuilla Vastuullisuus: sidosryhmät
Strategia
102-14 Toimitusjohtajan katsaus Vastuullisuusraportin ensimmäinen sivu 1
Etiikka ja oikeudenmukaiset toimintatavat
102-16 Arvot, periaatteet, standardit, käytännöt Henkilöstön asiakaskeskeisyyttä huomiota ASKEL-hankkeessa 22-23
102-17 Toiminnan eettisyyteen ja lainmukaisuuteen liittyvä neuvonanto Vastuullisuuden johtaminen 3
Hallintotapa
102-18 Hallintorakenne Nettisivuilla Lahti Energia: yhtiön johto
102-19 Vastuunjako Nettisivuilla Lahti Energia: yhtiön johto
102-22 Hallituksen kokoonpano Nettisivuilla Lahti Energia: yhtiön johto
Sidosryhmät
102-40 Luettelo sidosryhmistä Nettisivuilla Vastuullisuus: sidosryhmät
102-41 Työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö 100%
102-42 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Nettisivuilla Vastuullisuus: sidosryhmät
102-43 Sidosryhmätoiminnan periaatteet Nettisivuilla Vastuullisuus: sidosryhmät
102-44 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet Nettisivuilla Vastuullisuus: sidosryhmät
Raportointi
102-45 Taloudellisissa tiedoissa mukana olevat kokonaisuudet Lahti Energia lyhyesti, Taloudellisesti ja tuotannollisesti onnistunut vuosi 2, 43
102-46 Raportin sisällönmäärittely Raportin sisältö 3
102-47 Olennaiset näkökohdat Raportin sisältö 3
102-48 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Raportin sisältö 3
102-49 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa Raportin sisältö 3
102-50 Raportointijakso Raportin sisältö 3
102-51 Edellisen raportin päiväys Raportin sisältö 3
102-52 Raportointisykli Raportin sisältö 3
102-53 Yhteystiedot, josta voi kysyä raporttiin liittyviä lisätietoja Nettisivuilla Yhteystiedot
102-54 Raportin suhde GRI Standards -raportointiohjeistukseen Ei ole GRI-standardin mukainen, soveltaa standardia
102-55 GRI -sisältövertailu GRI Standards -sisältövertailu GRI-taulukko
102-56 Raportoinnin varmennus Ei varmennettu muuten kuin talouslukujen osalta, tilinpäätöksen tarkastanut Talvea Julkispalvelut Oy
Energiantuotantoyrityksille sunnatut kohdat (Electric Utilities, GRI 2013)
EU4 Sähköverkoston pituus Säävarmaa sähkönjakelua 34
EU5 Hiilidioksidipäästöt tai päästöoikeudet päästökauppajärjestelmän mukaan Ympäristövastuun mittarit 16 Päästökaupan osalta raportoitu vain konsernin todennetut hiilidioksidipäästöt
Lahti Energian omat yleiset näkökohdat
Sähköverkon käyttökeskeytysten syyt Sähköverkon käyttökeskeytysten syyt vuonna 2021 36
Kaukolämpö polttoaineittain Lahti Energian kaukolämpö polttoaineittain 2010-2021 9
Sähköntuotanto tuotantomuodoittain Sähköntuotanto tuotantomuodoittain 2010-2021, Markkinamuutosten vuosi 8, 46
Toimitusvarmuus (sähkö, kaukolämpö) Säävarmaa sähkönjakelua, Toimitusvarmuus on säilynyt hyvänä, Kaukolämmön kunnostustöitä viisaasti yhteishankkeina, Kaukolämmön toimintavarmuus, Kaukolämmön jakelukeskeytysten syyt 34, 35, 37, 38, 39
Kaukolämpövuotojen määrä Kaukolämpövuotojen määrä 39
GRI-Standardi Nro
TALOUDELLINEN VASTUU
Otsikko raportissa
Sivu, sijainti tai vastaus
Lisätiedot
Taloudelliset tulokset
201-1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen Taloudellisesti ja tuotannollisesti onnistunut vuosi, Kestävää taloutta vahvalla johtamisella 43, 44
201-2 Ilmastonmuutoksen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Ympäristökustannukset ja -investoinnit, Pohjavesialueiden öljyriskejä pienemmäksi, Taloudellisesti ja tuotannollisesti onnistunut vuosi 15, 17, 43
201-4 Valtiolta saadut avustukset Nettisivuilla Lahti Energia yritysesittely/ tilinpäätös
Välilliset taloudelliset vaikutukset
203-1 Investoinnit infrastruktuuriin ja muihin yleishyödyllisiin palveluihin Tampereella tutkittiin geolämpöä, Nettisivuilla 19, Lahti Energia yritysesittely/ tilinpäätös
203-2 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset Ympäristöpääkaupunki houkutteli vieraita, Liikuntaharrastusten tuki tavoitti lähes 7 000 lasta ja nuorta, Koulutustukea alakoululaisista korkea-asteeseen, Taloudellisesti ja tuotannollisesti onnistunut vuosi 4041, 43
Lahjonnan ja korruption vastaisuus
205-1 Lahjontaan liittyvän riskiarvioinnin läpikäyneet liiketoimintayksiköt Ei lahjontaan liittyviä arviointeja
205-2 Korruption vastaisiin periaatteisiin ja menettelytapoihin liittyvä viestintä ja koulutus Huomioitu hankintaohjeiden eettisissä ohjeissa
205-3 Vahvistetut lahjontatapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet Ei lahjontatapauksia
Kilpailun rajoittaminen
206-1 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvien oikeustoimien lukumäärä ja oikeuden päätökset Ei oikeustoimia
Vero
207-4 Maksetut verot Merkittävä veronmaksaja 45

Ympäristölainsäädännön ja -säännösten noudattaminen

GRI-Standardi Nro
YMPÄRISTÖVASTUU
Otsikko raportissa
Sivu, sijainti tai vastaus
Lisätiedot/kommentit
Energia
302-1 Organisaation oma energiankulutus Raportoitu energiansäästö vuosittain 11 Ilmoitettu säästetyn energian määrä
Biodiversiteetti
304-2 Organisaation toiminnan vaikutus luonnon monimuotoisuuteen luonnonsuojelualueilla tai luonnonsuojelun kannalta rikkailla alueilla Vesilintujen talvehtiminen turvattiin jäähdytysvedellä 18
Päästöt
305-1 Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 1) Kylmä talvi lisäsi hieman hiilidioksidipäästöjä, Ympäristövastuun mittarit 6, 16
305-4 Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti Kylmä talvi lisäsi hieman hiilidioksidipäästöjä 6 Ilmoitettu kaukolämmön CO2-ominaispäästökerroin
305-5 Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Energiantuotannossa tehtiin ennätyksiä, Ilmastokumppanuus- Askel puhtaampaan tulevaisuuteen, Vihreää lämpöä ja energiatehokkuutta, Tuulivoiman osuus Lahti Energian sähköntuotannosta (%), Lahti Energian tuulivoiman määrä (GWh), Vastuullisen lämmönkäyttäjän Vihreä lämpö 5, 7, 10, 47, 48
305-7 Typen oksidien (NOx), rikkioksidien (SOx) päästöt sekä muut merkittävät päästöt ilmaan Ympäristövastuun mittarit 16
Jätteet
306-3 Tuotetun jätteen määrä jätelajeittain Ympäristövastuun mittarit 16 Ilmoitettu kokonaisjätemäärä, vaarallisten jätteiden määrä ja tuhkien määrä
Lahti Energian omat ympäristönäkökohdat
Ympäristöinvestoinnit ja -kustannukset Ympäristöinvestoinnit- ja kustannukset 15
Vesijärveen johdettu lämpöenergia Ympäristövastuun mittarit 16
Energiatehokkuus Vuoden energianerokas 2021, Tukea tokaluokkalaisten energiaopetukseen 10, 12
Kiertotalous Ympäristövastuun mittarit, Hyötykäyttökelpoinen tuhka hyödynnettiin täysimääräisesti 16, 17
GRI-Standardi Nro
SOSIAALINEN VASTUU
Otsikko raportissa
Sivu, sijainti tai vastaus
Lisätiedot/kommentit
Työllistäminen
401-1 Uuden henkilöstön palkkaaminen ja henkilöstön vaihtuvuus Koronapandemia muutti työkultturia, HR- ja viestintätiimien harjoittelija Miika Hartman, Laboratorioharjoittelija Manao Mathalalack, Markkinointiassistentti Emilia Lamppu, Sosiaalisen vastuun mittarit 21, 24, 25, 26, 33
401-2 Kokoaikaisen henkilöstön henkilöstöetuudet Nettisivuilla Vastuullisuus: sosiaalinen vastuu, henkilöstö
401-3 Töihin paluuaste ja töissä pysyvyysaste vanhempainvapaan jälkeen Sosiaalisen vastuun mittarit 33 Ilmoitettu vanhempainvapaalla olleiden määrä
Työterveys ja -turvallisuus
403-1 Työterveyden ja -turvallisuuden johtamisjärjestelmä Vastuullisuuden johtaminen 3
403-2 Vaarojen tunnistaminen, riskien arviointi ja vaaratilanteiden tutkinta Vastuullisuuden johtaminen, Turvallisuus- ja ympäristöhavainnot apuna toiminnan kehittämisessä, Tunnustusta turvallisuustyöstä, Liukastumiset ja portaissa kaatumiset aiheuttivat tapaturmia 3, 27, 28
403-3 Työterveyspalvelut Nettisvivuilla Vastuullisuus: sosiaalinen vastuu, henkilöstö
403-4 Työntekijöiden osallistuminen, kuuleminen ja viestintä Nettisvivuilla Vastuullisuus: sosiaalinen vastuu, henkilöstö
Nettisvivuilla Vastuullisuus: sosiaalinen vastuu, turvallisuus
403-5 Työntekijöiden työterveys- ja turvallisuuskoulutus Voimalaitoksella järjestettiin viranomaisten yhteinen suuronnettomuusharjoitus 29
403-6 Työntekijöiden terveyden edistäminen Nettisivuilla Vastuullisuus: sosiaalinen vastuu, henkilöstö
Nettisivuilla Vastuullisuus: sosiaalinen vastuu, turvallisuus
403-8 Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmän piiriin kuuluvat työntekijät Vastuullisuuden johtaminen 3
403-9 Työtapaturmat Turvallisuus lukuina 3031 Ilmoitettu poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä oman henkilöstön osalta sekä konsernin tapaturmataajuus
Koulutus
404-1 Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden Sosiaalisen vastuun mittarit 33 Koulutuksen määrä ilmoitettu päivinä
Ympäristötietoisuutta lisättiin koulutuksilla, Henkilöstön asiakaskeskeisyyteen huomiota ASKEL-hankkeessa 14, 22
404-3 Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus 100%
Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet
405-1 Hallinnon ja henkilöstön monimuotoisuus Sosiaalisen vastuun mittarit 33
Nettisivuilla Yhtiön johto
Syrjinnän kielto
406-1 Syrjintätapausten lukumäärä ja niihin liittyvät toimenpiteet Sosiaalisen vastuun mittarit 33
Poliittinen vaikuttaminen
415-1 Poliittiset tuet Emme anna poliittisia tukia.
Energiantuotantoyrityksille suunnatut kohdat
EU25 Ulkopuolisiin kohdistuneet vahingot sekä vahinkoihin liittyvät oikeudenkäynnit ja korvaukset Ei oikeudenkäyntejä tai merkittäviä vahinkoja
EU26 Energiapalvelujen tavoittamattomissa olevan väestön määrä (%) yrityksen toimialueella Ei energiapalveluiden tavoittamattomissa olevaa väestöä
EU29 Sähkönjakeluhäiriöiden keskimääräinen kesto Toimitusvarmuus on säilynyt hyvänä 35
EU30 Voimalaitosten käyttöaste Energiantuotannossa tehtiin ennätyksiä 5
Lahti Energian omat sosiaalisen vastuun näkökohdat
Turvallisuusilmoitusten määrä Turvallisuus lukuina 30-31
Eläkkeelle jääneiden määrä Sosiaalisen vastuun mittarit 33
Aloitteet Aloitteista suuntaa yhtiön kehittämiseen 32

Huoletonta energiaa vastuullisesti