Hallintoelimet

Päätöksentekoelimet, jotka vastaavat konsernin hallinnostamme ja toiminnastamme ovat yhtiökokous, hallitus ja sen valiokunnat tarkastusvaliokunta ja henkilöstövaliokunta sekä toimitusjohtaja johtoryhmän tukemana. Sisäisen tarkastuksen hankimme tarveperusteisesti ulkoisena arviointi- ja varmennuspalveluna.

 

Yhtiökokous

Ylintä päätösvaltaa käyttää yhtiökokous.

Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista asioista, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittaman voiton käyttämisestä, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta sekä hallituksen jäsenten lukumäärästä.

Yhtiökokous myös valitsee hallituksen puheenjohtajan, jäsenet sekä tilintarkastajan.

 

Tilintarkastaja

Tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö BDO Oy. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii KHT, JHT Ulla-Maija Tuomela.

 

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Hallitus huolehtii siitä, että konsernissamme on määritelty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaperiaatteet ja seuraamme niiden kattavuutta.

Johto vastaa siitä, että yhtiössä on sen talouden ja toiminnan laajuuteen ja sisältöön nähden toimiva sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Lahti Energian johto arvioi vuosittain strategiset ja operatiiviset riskit.

Jatkuvalla kehittämisellä varmistetaan riskienhallinnan rakentuminen osaksi Lahti Energian johtamista ja toimintaa. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty viemällä riskienhallinta-ajattelu osaksi kaikkea toimintaa. Erikseen määritetyt riskienhallintaan tähtäävät politiikat on määritetty Energiakaupalle sekä Rahoitukselle.

Riskienhallinta

Riskienhallinta on osa johtamisjärjestelmää sekä sisäistä valvontaa. Sen tarkoituksena on tukea konsernin strategista ohjausta ja johtamista tunnistamalla ja systemaattisesti hallitsemalla organisaatioon vaikuttavia tapahtumia.

Riskienhallinnan avulla varmistetaan se, että kielteisiä vaikutuksia aiheuttavat riskit pysyvät hallittuina ja myönteisten tapahtumien synnyttämät mahdollisuudet hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.

Riskienhallintakonseptissa kuvataan kokonaisvaltaisen riskienhallinnan tavoitteet, toimintatapa, vastuut ja raportointi Lahti Energia -konsernissa. Riskienhallinnan tavoitteena on liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa, huolehtia energian toimitusvarmuudesta sekä turvata konsernin arvo ja kasvattaa sitä vastuullisesti ja pitkäjänteisesti.

Yhtiön tilinpäätös sisältää arvion merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Lisäksi sidosryhmille tehtävässä viestinnässä kuvataan liiketoimintaan liittyviä merkittäviä lähiajan riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa esimerkiksi asiakashintoihin.