Ympäristövastuu

Ilmastomuutos, luonnon monimuotoisuus ja energiamurros

Kehitämme energiantuotantomme kykyä sopeutua ilmastoon liittyviin riskitekijöihin ja luonnonkatastrofeihin. Parannamme ilmastonmuutoksen hidastamiseen, sopeutumiseen, vaikutusten lievittämiseen ja ennakoimiseen liittyvää henkilöstön koulutusta, tietämyksen lisäämistä sekä asiakkaiden ja muiden sidosryhmiemme valmiuksia. Liiketoimintamme politiikat, strategia suunnittelu ja toteuttaminen sisältävät ilmastomuutosta koskevia toimenpiteitä.

Monipuolistamme jo nyt vähähiilistä energiantuotantoamme vuoteen 2030 mennessä kustannustehokkailla, luotettavilla, fossiilittomiin/hiilineutraaleihin ja uudenaikaisiin ratkaisuihin, kuten sähkökattilat, perustuen. Tämä mahdollistaa luotettavan ja uudenaikaisen kaukolämmön ja siihen liittyvät energiapalvelut ja -ratkaisut asiakkaillemme. Tehostamme energiatehokkuuttamme ja jatkamme Energiatehokkuussopimuksen uudelle kaudelle.

Toiminnallamme on vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen. Vähentääksemme vaikutuksiamme, käytämme muun muassa biomassaa, joka on peräisin kestävästä metsätaloudesta. Käytämme maa-alueillamme menetelmiä, joilla voidaan estää ja merkittävästi vähentää haitallisten vierasperäisten lajien vaikutuksia maa- ja vesiekosysteemeihin sekä pitää vieraslajien määrä kurissa tai karsia niitä. Tuemme, esimerkiksi Vesijärvisäätiön kautta, luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelua, ennallistamista sekä kestävää käyttöä.

Pyrimme vähentämään oman energiatuotantomme aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2030 mennessä. Tavoittelemme hiilipositiivisuutta vuoteen 2035 mennessä. Uudistamme infrastruktuuria kestävän kehityksen mukaisesti, tehostamme resurssien käyttöä ja lisäämme puhtaiden sekä ympäristöä vähemmän kuormittavien teknologioiden ja tuotantoprosessien käyttöönottoa liiketoiminnassamme. Teemme tutkimus- ja kehitysyhteistyötä Lahden seudun ja Päijät-Hämeen kehitystä edistävien toimijoiden kanssa (mm. LUT, LAB, LADEC).

Vähennemme jätteiden syntymistä ennaltaehkäisyn, kierrätyksen ja uudelleenkäytön keinoin. Kierrätämme jätteemme ja tarjoamme niitä hyötykäyttöön mahdollisuuksien mukaan. Varmistamme ympäristön kannalta kestävän kemikaalien ja jätteiden käsittelyn niiden koko elinkaaren ajan sovittujen kansainvälisten toimintakehysten mukaisesti ja minimoimme niiden vapautumista ilmaan, veteen tai maahan.

Hiilijalanjälki

Hiilijalanjälki on henkilön, tapahtuman, organisaation, palvelun/tuotteen aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen kokonaispäästöjen määrä. Se mitataan hiilidioksidiekvivalenttitonneissa (tCO2ekv) määritettyä toimintoa tai yksikköä kohti.

Organisaation hiilijalanjälki viittaa kasvihuonekaasupäästöihin, jotka syntyvät sen omassa toiminnassa ja koko arvoketjussa. Lahti Energian hiilijalanjälki kattaa kasvihuonekaasupäästöjen määrän koko arvoketjussa, mukaanlukien esimerkiksi energian tuotannon, logistiikan ja myydyt tuotteet/palvelut.

Laskemme Greenhouse Gas (GHG) -protokollan mukaiset kasvihuonekaasupäästömme vuosittain. Raportoimme vuodesta 2023 alkaen muutokset päästöissämme käyttäen vuotta 2022 vertailuvuotena.

Vuosi GHG-päästöt, tCO2ekv

2022 251 458
2023 237 726

Vähäpäästöinen ja toimitusvarma energiantuotanto

Edistämme osaltamme energiamarkkinan vihreää siirtymää ja kehittymistä ympäristöä ja ilmastoa entistä vähemmän kuormittavaksi. Jatkamme investointeja päästöttömään energiantuotantoon ja tuotantotapojemme monipuolistamiseen. Selvitämme mahdollisuuksiamme siirtyä polttamisesta luopumiseen energian tuotannossa 2040-luvulle mennessä. Hankkimamme polttoaineet ovat sertifioituja.

Käytämme energiantuotannossamme kierrätykseen kelpaamatonta ainesta, josta on eroteltu ennen polttamista kierrätykseen kelpaava materiaali. Näin tuemme kiertotaloustavoitteita sekä kotimaassa että EU-alueella.

Toimitusvarmalla energiantuotannolla luomme turvaa, elinvoimaa ja hyvinvointia asiakkaillemme, Lahden seudun asukkaille sekä yhteiskunnalle. Turvaamme osaltamme sähkön toimitusvarmuutta koko Suomessa: Olemme osa kansallista tehoreserviä sähkönkäytön ääritilanteissa.