Korvaus sähkökatkosta

Jos sähkökatko yllättää, sinulla on mahdollisuus saada kahdenlaista korvausta. Voit saada vakiokorvausta, kun sähkökatko on kestänyt yli 12 tuntia. Vakiokorvaus tarkoittaa alennusta vuotuisesta verkkopalvelumaksusta sähkökatkon keston perusteella. Vakiokorvaukset maksetaan automaattisesti.

Voit saada vahingonkorvausta verkkopalvelun virheestä tai viivästyksestä.

Vakiokorvaus sähkökatkosta

Sähkömarkkinalain mukaan asiakkaalla on oikeus saada korvausta yli 12 tuntia kestäneen sähkökatkon aiheuttamasta haitasta. LE-Sähköverkko maksaa niistä korvaukset asiakkaille automaattisesti. Korvauksia ei siis tarvitse erikseen hakea, vaan ne hyvitetään sähkölaskun yhteydessä. Korvausten käsittelyaika on enintään kolme kuukautta.

Vakiokorvauksen suuruus on riippuvainen käyttäjän vuotuisesta verkkopalvelumaksusta ja keskeytyksen pituudesta. Vakiokorvauksen enimmäismäärä on enintään 200 prosenttia vuotuisesta verkkopalvelumaksusta, kuitenkin enintään 2 000 euroa. Jos sama sähkönjakelun keskeytys ulottuu kahden kalenterivuoden ajalle, jyvitetään keskeytymisestä maksettava vakiokorvaus enimmäismäärää laskettaessa kullekin kalenterivuodelle sen perusteella, mikä osuus keskeytymisajasta kuhunkin kalenterivuoteen kohdistuu.

Vakiokorvauksen määrä

Vakiokorvauksen määrä on käyttäjän vuotuisesta verkkopalvelumaksusta:

  • 10 %, kun katkos kestänyt 12–24 tuntia
  • 25 %, kun katkos kestänyt 24–48 tuntia
  • 50 %, kun katkos kestänyt 48–72 tuntia
  • 100 %, kun katkos kestänyt 72–120 tuntia
  • 150 %, kun katkos kestänyt 120–288 tuntia
  • 200 %, kun katkos kestänyt yli 288 tuntia.

Lain mukaan korvauksen keskeytysaika alkaa siitä, kun vika on tullut sähköverkkoyhtiön tietoon.

Vahingonkorvaus sähkökatkosta

Virheellä voidaan tarkoittaa sähkön laadun aiheuttamaa vahinkoa sähkölaitteelle tai standardista poikkeavaa sähkön laatua. Viivästyksellä tarkoitetaan puolestaan poikkeamista sovitusta sähköntoimituksen aikataulusta. Vahingonkorvausta tulee hakea erikseen kirjallisesti. Vahingonkorvaus tarkoittaa, että virheen vuoksi vaurioitunut sähkölaite korjataan tai korvataan. Standardista poikkeavasta sähkön laadusta voit puolestaan saada hinnanalennusta vuotuisesta verkkopalvelumaksusta.

Vaurioituneet sähkölaitteet

Sähkön käyttäjällä on verkkopalveluehtojen mukaan oikeus vahingonkorvaukseen, kun käyttäjän omaisuuteen on syntynyt välitön vahinko verkkopalvelun virheen seurauksena. Korvattavia välittömiä vahinkoja ovat tyypillisesti suoraan sähkölaitteisiin syntyneet vauriot.

Vauriot ovat syntyneet tyypillisesti tilanteissa, joissa sähkön laatu ei ole ollut standardien mukaista (esim. nollavika tai pitkäkestoinen yli- tai alijännite). Asiakkaan sähkölaitteiden tulee kestää normaaliin sähkön laatuun kuuluvat sähkötoimituksen keskeytykset, jotka aiheutuvat verkon suojalaitteiden toiminnasta tai verkossa suoritetuista välttämättömistä huoltotöistä.

Käyttäjällä on verkkopalveluehtojen mukaan oikeus saada vahingonkorvausta verkkopalveluvirheen seurauksena syntyneestä välillisestä vahingosta vain, jos virhe on aiheutunut verkonhaltijan huolimattomuudesta. Välillisenä vahinkona pidetään muun muassa ansion menetystä. Myös vahinko, joka perustuu muuhun sopimukseen perustuvasta velvoitteesta, on välillinen vahinko. Tällöin kyseessä tulee olla sähkönkäyttöpaikan käyttöhyödyn olennainen menetys.

Sähkön laatuvirheet

Mikäli sähkönjakelu tai sähköntoimitus on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt siten, ettei keskeytymistä voida pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioiden vähäisenä, on verkkopalvelussa virhe. Huomioitavaa on kuitenkin, että verkkopalvelulta ei voida edellyttää keskeytyksettömyyttä. Sähköverkko on alttiina erilaisille keskeytyksiä aiheuttaville luonnon- ja muille ilmiöille.

Sähkön laadusta, joka poikkeaa standardista SFS-EN 50160, voit saada hinnanalennusta vuotuisesta verkkopalvelumaksusta. Hinnanalennus on vähintään 4 prosenttia mutta enintään 100 prosenttia vuotuisesta verkkopalvelumaksusta. Jos olet saanut sähkökatkosta jo vakiokorvausta, et voi saada samasta sähkökatkosta vahingonkorvausta. Sähköverkkoyhtiö todentaa aina laatuvirheet mittalaitteilla. Lue tarkemmat korvausperusteet verkkopalveluehdoista.

Sähköntoimituksen viivästykset

Viivästyksellä tarkoitetaan puolestaan poikkeamista sovitusta sähköntoimituksen aikataulusta. Voit hakea viivästyksestä vahingonkorvausta. Sähköverkkoyhtiö ei kuitenkaan ole velvollinen maksamaan viivästyksestä korvausta, jos se voi osoittaa, että viivästys johtuu yhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä. Lue tarkemmat korvausperusteet verkkopalveluehdoista.

Näin haet vahingonkorvausta

Vahingonkorvauksesta tulee aina tehdä verkonhaltijalle osoitettu, kirjallinen vahingonkorvausvaatimus, johon on liitettävä haettavan korvauksen määrään liittyvät dokumentit. Käyttäjän vakuutusturvasta riippuen käyttäjällä voi olla myös mahdollisuus saada vaihtoehtoisesti vahingonkorvausta vaurioituneesta sähkölaitteesta myös omalta vakuutusyhtiöltäsi. Tutkimme ja arvioimme kaikki korvaushakemukset tapauskohtaisesti.

Kirjoita vapaamuotoinen hakemus. Lähetä se sähköpostitse osoitteeseen reklamaatiot@lahtienergia.fi. Voit myös lähettää kirjallisen vahingonkorvaushakemuksen postitse.

Lahti Energia Sähköverkko Oy
Verkkopalvelut
PL 93
15140 Lahti

Korvauksia koskevat erimielisyydet

Jos korvauksia koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.