Sähköenergian mittaus

Sähkönsiirron laskutus perustuu mittaukseen, jonka me Lahti Energia Sähköverkossa järjestämme verkkoalueellamme. Mittaus sisältää sekä mittalaitteen että mittaustiedon siirron. Sähkönkäyttäjä (sähköurakoitsija) hankkii ja asentaa tarvittavat mittamuuntajat, mittarialustat, riviliittimet, varokkeet ja johtimet.

Sähkönkäyttäjän laitteiston tulee täyttää voimassa olevien keskus-, sähköenergianmittaus- ja mittamuuntajastandardien vaatimukset (SFS2537, SFS2538, SFS3381 ja SFS3382). Mittalaitteiden asennuskorkeuden on oltava 0,4–2,0 metriä huoltotason pinnasta. Mittalaitteen edessä olevaa vapaata asennustilaa on oltava vähintään 0,8 metriä.

Sähköurakoitsija ei saa poistaa, siirtää tai asentaa Lahti Energia Sähköverkon mittareita ilman lupaa. Pyydä tarvittaessa lupa liittymämyyntimme asiakaspalvelusta. Ilman lupaa tehdystä mittarin poistosta, siirrosta tai asennuksesta laskutamme sähköurakoitsijalta mittareiden asennusmaksut sekä kustannukset, jotka ovat aiheutuneet selvitystyöstä ja tietojärjestelmiin tehdyistä tietojen korjauksista.

Ota huomioon etämittauksessa

Kaikki uudet sähköenergian mittalaitteet ovat etäluettavia. Kuuluvuuden varmistamiseksi mittalaitetilalta tulee tehdä reittivaraus antennikaapelille mittalaitetilan ja ulkoseinän välille. Vastuu antennikaapelireittien järjestämisestä on sähköurakoitsijalla.

Kun kyseessä on rakennus, jossa on useampia mittalaitetiloja, tulee jokaisesta erillisestä mittalaitetilasta olla reittivaraus antennikaapelille mittalaitetilan ja ulkoseinän välillä. Antennikaapelireitti voi olla esimerkiksi muoviputki JM25 tai kaapelihylly.

Etäluettavan mittalaitteen lukuohje (pdf)

 

Mittamuuntajat

Virtamuuntajat pienjännitteellä

Virtamuuntajien hankinta kuuluu asiakkaalle. Virtamuuntajat toimittaa, asentaa ja johdottaa keskusvalmistaja tai sähköurakoitsija. Virtamuuntajat tulee asentaa siten, että arvokilvet ovat luettavissa laitteiston ollessa käytössä. Virtamuuntajia kytkettäessä on huomioitava oikea tehon suunta. Virtamuuntajien tarkkuusluokka on 0,2S, ja niiden nimellistaakka saa olla enintään 5 VA. Virtamuuntajia tulee kuormittaa oikealla alueella, että ne toimivat oikein. Kuormitukset lasketaan taakkoina.

Käyttötaakan tulee olla 0,25–1,00 kertaa virtamuuntajan nimellistaakan suuruinen. Käyttötaakka muodostuu mittarin ja johdotuksen aiheuttamasta taakasta, joka on yleensä 1–2,5 VA. Virtamuuntajien muuntosuhde valitaan siten, että virtamuuntajien mitattava ensiövirta on alueella 0,05–1,2 kertaa virtamuuntajan nimellisvirta. Virtamuuntajien yli- ja alimitoittamista tulee välttää.

Esimerkkejä virtamuuntajien mitoituksesta pienjännitteellä

 

Mittauksen
etusulake
Muuntosuhde/
vaihtoehdot
Ensiö-
lävistykset
Kytketty
muuntosuhde
A A / A kpl A / A
3 x 80 75 / 5
150 / 5
300 / 5
1
2
4
75 / 5
75 / 5
75 / 5
3 x 100 100 / 5
200 / 5
300 / 5
1
2
3
100 / 5
100 / 5
100 / 5
3 x 125 125 / 5
250 / 5
1
2
125 / 5
125 / 5
3 x 160 150 / 5
300 / 5
1
2
150 / 5
150 / 5
3 x 200 200 / 5
400 / 5
1
2
200 / 5
200 / 5

 

Virta- ja jännitemuuntajat keskijännitteellä

Virta- ja jännitemuuntajien hankinta kuuluu asiakkaalle, kun kyse on asiakkaan omistamasta keskijännitemuuntamosta. Mittauksessa käytetään kolmea virta- ja jännitemuuntajaa. Jännitemuuntajien ja liitäntöjen tulee sijaita energian kulkusuunnassa ennen virtamuuntajia. Virtamuuntajien toisiovirta on aina 5 A.

Jännitemuuntajat ovat yksivaiheisia ja yksinapaisesti eritettyjä. Niiden toisiojännite on 57,7 V. Virtamuuntajien muuntosuhde määritetään mitattavan kohteen näennäistehon perusteella. Virta- ja jännitemuuntajien tarkkuusluokka on 0,2S.

Kuormanohjaus

Kun sähkönkäyttäjän kulutuslaitteita (esimerkiksi lämminvesivaraaja) ohjataan laskutusmittarin ohjausreleellä, sallitaan ainoastaan ohjauspiirin kytkentä laskutusmittarin ohjausreleen koskettimiin.

Huonekohtaisen lämmityksen ja osittain varaavan lämmityksen tehonrajoitusrele sekä tehonporrastusrele eivät ole käytössä Lahti Energia Sähköverkon jakelualueella. Releiden ohjausliittimet korvataan johtosilmukoilla, ja sähköurakoitsija poistaa ylimääräiset johdot.

Mittaustavat

  1. Suora sähkönmittaus pienjännitteellä: Sähköenergia mitataan suoralla mittaustavalla, jos kohteen mittauksen etusulake on 63 A tai pienempi.
  2. Epäsuora sähkönmittaus pienjännitteellä eli virtamuuntajaliitäntäinen sähkönmittaus: Sähköenergia mitataan epäsuoralla mittaustavalla, jos kohteen mittauksen etusulake on yli 63 A.
  3. Epäsuora sähkönmittaus keskijännitteellä ja suurjännitteellä eli virta- ja jänniteliitäntäinen sähkönmittaus: Sähköenergia mitataan epäsuoralla mittaustavalla keskijännitteellä ja suurjännitteellä.

Riviliittimet epäsuorassa mittauksessa

Epäsuorassa mittauksessa on käytettävä ruuvikiristettäviä riviliittimiä. Liittimet on voitava katkaista. Katkaisukohdan molemmin puolin on oltava halkaisijaltaan neljän millimetrin banaanipistokkeet. Liittimet tulee katkaista, kun kytkentäkappale liikkuu ylhäältä alaspäin.

Riviliittimet asennetaan laskutusmittauksen yhteyteen sinetöitävään tilaan. Ne on asennettava siten, että katkaisusilta ei pääse avattuna sulkeutumaan itsestään tai tärinän vaikutuksesta. Riviliittimien tulo- ja lähtöpuolelle on varattava vapaata työtilaa vähintään viisi senttimetriä. Jännite- ja virtapiirit erotetaan toisistaan riviliittimiin sijoitettavalla erotuslevyllä.

Mittausjohtimet epäsuorassa mittauksessa

Epäsuorassa mittauksessa käytetään jännite- ja virtajohtimina poikkipinnaltaan 2,5 mm2 johtimia, ellei johtimien aiheuttama taakka, oikosulkukestoisuus tai johtimien jännitehäviö edellytä suurempaa poikkipintaa. Maadoitusjohdin on suurjännitemittauksessa 4 mm2.

Pienjännitepuolella toisiopuolen maadoittamista ei suositella. Mittajohtimien laji valitaan asennustilaa koskevien vaatimusten mukaan. Mikäli ne ovat alttiina oikosulkuvirtojen ja magneettikenttien vaikutuksille, tulee jännite- ja virtapiirien johtimet asentaa omiin erillisiin, metallisiin suojaputkiin tai kouruihin.

Kysy lisää

Sähköverkon liittymämyynti

ma–pe klo 9–15
liittymat@lahtienergia.fi
02917 02920