Sähkönmittaustietojen arviointi

Lahti Energia Sähköverkoilla on sähkömarkkinalain mukainen velvollisuus järjestää sähköverkossamme taseselvityksen ja laskutuksen perustana oleva sähköntoimituksen mittaaminen. Normaaleissa olosuhteissa mittarit luetaan etäyhteyksien kautta kerran vuorokaudessa. Sähkönkulutus mitataan tunnin tai 15 minuutin mittausjaksoissa.

Todelliseen kulutukseen perustuva sähkölasku muodostuu vasta onnistuneesta luennasta. Sähkömittareiden etäyhteyksissä saattaa kuitenkin joskus esiintyä häiriöitä, jolloin mittaustietoja jää puuttumaan. Häiriöt voivat johtua esimerkiksi sähkömittarin rikkoutumisesta tai laajemmasta tiedonsiirtoverkon vikatilanteesta. Etäyhteys voi katketa mittarille myös, jos sähköt on katkaistu pääkytkimestä.

Mikäli mittaustietoja puuttuu, on verkonhaltijan tehtävänä arvioida puuttuvan mittausjakson kulutustiedot. Kulutustietojen arviointiin käytämme mittausasetuksen 6 luvun 10 §:n mukaista oikeutta arvioida kulutusta aikaisempaan sähkönkulutukseen ja käyttöprofiiliin perustuen. Jos mittaustiedot puuttuvat kohteesta, jonka puuttuvan ajankohdan käyttö on merkittävä, arvioinnissa voidaan käyttää tapauskohtaista harkintaa.

Jos vika on itse mittalaitteessa, joka joudutaan vaihtamaan, eikä kulutustietoja ole saatavilla rikkoutuneesta mittalaitteesta, lasku muodostuu arvioinnin perusteella.

Huomioitavaa on, että vaikka sähkömittarin etäyhteydessä olisi ongelmia, niin se mittaa kulutetun sähköenergian koko ajan ja mittaustiedot tallentuvat sen muistiin. Mittaustiedot luetaan sähkömittarin muistista heti etäyhteyden palauduttua, jonka jälkeen arvioidut kulutustiedot korvautuvat todellisen kulutuksen mukaisilla mittaustiedoilla. Toimitamme mittaustiedot automaattisesti myös sähkönmyyjälle laskutuksen korjaamista varten.

Jos asiakkaan verkkopalvelulasku on ehtinyt muodostua arvioitujen kulutustietojen perusteella, se korjataan takautuvasti koko arvioidun kauden osalta seuraavan laskun yhteydessä. Tämä ei vaadi asiakkailtamme toimenpiteitä.