Vastuullisuusohjelma

Vastuullisuusohjelmamme

 

Vastuullisuusohjelman teemat ja tavoitteet vuosille 2024-2028

Vastuullisuuden johtaminen

Lahti Energian hallitus hyväksyy vastuullisuutta koskevat politiikat ja valvoo vastuullisuuden toteutumista yhtiön toiminnassa. Yhtiön johtoryhmä tekee vastuullisuutta koskevat strategiset linjaukset ja seuraa niiden toteutumista liiketoimintayksiköissä ja tukitoiminnoissa.

Vastuullisuustyö kuuluu liiketoimintastrategiaamme. Vastuullisuustavoitteita integroidaan yhä enemmän osaksi liiketoimintojen tavoitteita, jotka edellyttävät organisaatiorajat ylittävää osaamisen jakamista ja yhteistyötä.

Vastuullisuus ja viestintä sekä HR-, työterveys-, työturvallisuus- ja ympäristöorganisaatiot (HSE) tukevat liiketoimintaamme. Toiminnot ovat yhteisesti vastuussa vastuullisuustyömme johtamisesta.

Olennaisuusarviointi

Sidosryhmiemme näkemysten ja odotusten ymmärtämisellä on keskeinen vaikutus menestykseemme ja toimintaamme. Teimme vuonna 2023 olennaisuusarvioinnin keskeisten sidosryhmiemme kanssa. Tunnistimme teemat, joihin meidän on kiinnitettävä erityistä huomiota vastuullisuustyössämme.

Olennaisuusanalyysissä tarkastelemme sekä yhtiön vaikutuksia, miten yrityksen toiminta vaikuttaa yhteiskuntaan ja ympäristöön, että yhtiöön kohdistuvia vaikutuksia, miten yhteiskunta tai ihmiset vaikuttavat yrityksen toimintaan (yrityksen taloudellisten vaikutusten arviointi).

Olennaisuusarvioinnissa on käsitelty yhtätoista eri vastuullisuuden ilmiötä, joita on peilattu European Sustainability Reporting -standardeihin. Vaikuttavuustasoksi asteikolla 1–5 nostimme merkitsevyystason 3,25. Näiden perusteella olennaisiksi teemoiksi nousivat ilmastonmuutos, luontokadon torjunta, energiamurros ja läpinäkyvyys.

Olennaisuusanalyysiä tarkastellaan EU-direktiivin mukaiseen kestävyysraportoinnin siirtymävaiheessa vuoden välein. Jatkossa tarkasteluväli on arviolta kahden tai kolmen vuoden välein.

Olennaisuusanalyysin pohjalta olemme rakentaneet vastuullisuusohjelman. Sen pohjalta teemme jatkossa myös EU:n raportointidirektiivin mukaisen kestävyysselvityksemme.

Vastuullisuuspolitiikat ja -periaatteet