Vastuullisuusohjelma

Vastuullisuusohjelmamme


Painopisteet​

 • Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja ilmastonmuutoksen hillitseminen​
 • Huoltovarmuus (sähkö- ja lämpöverkot, tuotanto)​
 • Energiatehokkuus​
 • Palveluiden elinkaari​
 • Uudet teknologiat​

YK:n kestävyystavoitteet


Indikaattorit/mittarit​

Ilmasto​

 • CO2-päästöjen vähentäminen, GHG Scopet 1–3​
 • Energiatehokkuussopimustoimet​
 • Investoinnit hiilineutraaliin tuotantoon (huoltovarmuus varmistaen)​

Asiakaskokemus​

 • Asiakaskokemus (NPS)

Ympäristö​

 • Luonnon monimuotoisuusohjelman toteuttaminen​
 • Materiaalitehokkuus verkkojen rakentamisessa

Tavoitteet 2024-2028

Ilmasto​

 • GHG-päästöt 30 % pienemmät v. 2028 kuin 2022 (pl. kierrätyspolttoaineiden päästöt)​
 • Energiatehokkuussopimuksen mukaiset säästötoimet ​
 • Kaukolämmön verkostohäviöitä pienennetään 30 % vuoteen 2028 verrattuna 2022

Asiakaskokemus​

 • Asiakaskokemus vuosittain NPS > +50​

Ympäristö​

 • Luontokatoa aiheuttavat tekijät tunnetaan, ja niihin liittyviä riskejä pienennetään, luonnon monimuotoisuutta edistetään​
 • Jätteiden kierrätysaste 95 % (pl. tuhkat) v. 2028​

Painopisteet

 • Kehittyvä työyhteisö ja yrityskulttuuri​
 • Työhyvinvointi ja työturvallisuus​
 • DEI – monimuotoisuus, tasa-arvo ja inklusiivisuus (syrjimättömyys)

YK:n kestävyystavoitteet


Indikaattorit/mittarit​

Tasa-arvo ja monimuotoisuus​

 • Henkilöstötyytyväisyys eNPS​
 • DEI-ohjelma osaksi oman henkilöstön kehittämissuunnitelmaa

Työturvallisuus​

 • Tapaturmataajuus (LTI)​
 • Työterveys, työhyvinvointi (eNPS)

Tavoitteet 2024–2028

Tasa-arvo ja monimuotoisuus​

 • Henkilöstötyytyväisyys vuosittain eNPS >30​
 • DEI-ohjelman suorittanut 100 % henkilöstöstä v. 2026

Työturvallisuus​

 • Arvoketjumme Human Rights Due Dilligence (huolellisuusvelvoite) kuvattu v. 2027​
 • Oman henkilöstön tapaturmataajuus (LTI) nolla v. 2025

Painopisteet

 • Hyvä hallintotapa​
 • Läpinäkyvä viestintä​
 • Kestävä talous ​
 • Vastuulliset hankinnat

YK:n kestävyystavoitteet


Indikaattorit / Mittarit

 • Läpinäkyvyys​
 • Kestävä kehitys osa liiketoimintaa, viestimme aktiivisesti toiminnastamme​
 • Sertifioinnit ja auditoinnit​
 • EU-taksonomian mukaisuus​
 • Toteutamme eettistä ja korruption vastaista ohjelmaa ​

Investoinnit ja omavaraisuusaste​

 • Nettovelat / käyttökate​
 • Omavaraisuusaste

Tavoitteet 2024–2028

Läpinäkyvyys​

 • EU-direktiivin mukainen kestävyysraportointi v. 2026 alkaen vuoden 2025 tiedoin​
 • Ylläpidämme sertifioinnit (ISO 45001, ISO 14001) vuosittain ja kehitämme toimintaamme kohti ISO 9001:tä​
 • Seuraamme ja kehitämme arvoketjumme vastuullisuutta (ESG) sisäisin auditoinnein v. 2028​
 • EU-taksonomian mukainen raportointi alkaen 2025​
 • Henkilöstöstämme 100 % käy eettisen ja korruption vastaisen koulutuksen 2 vuoden välein alkaen 2024​

Investoinnit ja omavaraisuusaste​

 • Talous terveellä pohjalla talousmittarein todennettuna

Vastuullisuusohjelma osa-alueittain

Lahti Energian vastuullisuusohjelman ympäristövastuuseen kuuluu ilmastonmuutoksen hillitseminen ja torjuminen, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, energiatehokkuus, huoltovarmuus sähkö- ja lämpöverkkoja tukemalla, tarjottujen palveluiden elinkaari alusta loppuun sekä uusien teknologioiden käyttö ja kehittäminen. Ympäristövastuun osalta Lahti Energian kestävyystavoitteisiin on valittu Yhdistyneiden kansakuntien 17 kestävyystavoitteesta neljä tavoitetta. Ne ovat 7: edullista ja puhdasta energiaa, 9: kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja, 12: vastuullista kuluttamista, 13: ilmastotekoja sekä 15: maanpäällinen elämä.

Ilmastonmuutoksen hillitsemisen toteutumista seurataan GHG-protokollan mukaisella kasvihuonekaasupäästöjen laskennalla. Oman toiminnan aiheuttamien päästöjen lisäksi mukaan lasketaan ostettujen palveluiden päästöt sekä toimitusketjun päästöt. Myös oman toiminnan toteuttamisessa energiaa käytetään entistä tehokkaammin. Ympäristövastuun tavoitteisiin pääsemiseksi Lahti Energia sijoittaa päästöttömämpään energian tuotantoon siten, että huoltovarmuus säilyy. Palveluiden toimivuutta seurataan asiakaskokemuksen perusteella suositteluindeksi Net Promoter Scoren mukaan. Lahti Energia toteuttaa luonnon monimuotoisuusohjelmaansa ja suosii materiaalien tehokasta käyttöä energiaverkkojen rakentamisessa.

Ympäristövastuun tavoitteena vuosille 2024–2028 Lahti Energia pyrkii pienentämään GHG:n mukaisesti laskettuja kasvihuonekaasupäästöjään 30 prosenttia vuoteen 2028 mennessä vuoden 2022 päästöihin verrattuna. Kierrätyspolttoaineiden CO2-päästöt eivät sisälly tavoitteeseen. Energiassa säästetään energiatehokkuussopimuksen mukaisesti. Kaukolämmön verkostohäviötä eli hukkaenergiaa vähennetään 30 prosenttia vuoteen 2028 mennessä vuoden 2022 lukemaan verrattuna. Asiakaskokemusta tarkastellaan vuosittain suositteluindeksin asteikon mukaan. Tavoitteen mukaisen vuosittaisen luvun pitäisi olla suurempi kuin 50.

Luonnon hyvinvointia heikentävät tekijät tunnistetaan ja niihin liittyviä riskejä aiotaan pienentää. Samalla luonnon monimuotoisuutta edistetään. Jätteiden kierrätysasteeksi halutaan energian tuotannosta syntyvät tuhkat pois lukien 95 prosenttia vuonna 2028.

Sosiaalisen vastuun tärkeimmiksi aiheiksi Lahti Energia on valinnut henkilöstön hyvinvoinnin ja turvallisuuden. Aiheisiin sisältyy työhyvinvointi ja työturvallisuus, kehittyvä työyhteisö ja yrityskulttuuri sekä syrjimättömyys, monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja mukaan ottaminen (DEI-ohjelma). Sosiaalisen vastuun tavoitteiksi Lahti Energia on valinnut Yhdistyneiden kansakuntien 17 kestävyystavoitteesta kaksi, jotka ovat 5: sukupuolten tasa-arvo sekä 8: ihmisarvoista työtä ja talouskasvua.

Tavoitteiden edistymistä seurataan henkilöstön tyytyväisyyttä mittaavalla Employee Net Promoter Score -kyselyllä. Henkilöstön kehittämissuunnitelmaan otetaan mukaan tasa-arvoa ja monimuotoisuutta edistävä DEI-ohjelma. Työturvallisuutta seurataan tapaturmataajuudella. Työterveyttä ja työhyvinvointia mitataan myös henkilöstökyselyllä.

Sosiaalisen vastuun tavoitteena tasa-arvon ja monimuotoisuuden osalta vuosille 2024–2028 on se, että henkilöstön tyytyväisyys olisi kyselyn asteikolla suurempi kuin 30. Tavoite on myös, että Lahti Energian koko henkilöstö olisi suorittanut yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta käsittelevän DEI-ohjelman vuonna 2026.

Turvallisuuden tavoitteena on, että Lahti Energian toimitusketjun ihmisoikeuksien huolellisuusvelvoitteen vaatimukset on tunnistettu ja kuvattu vuonna 2027. Oman henkilöstön tapaturmataajuuden tavoiteluku vuonna 2025 on nolla.

Toiminnan läpinäkyvyys, kestävä talous sekä vastuulliset hankinnat ovat Lahti Energian hyvän hallintotavantärkeimmät asiat. Yhdistyneiden kansakuntien kestävyystavoitteista on valittu numero 12: vastuullista kuluttamista.

Läpinäkyvyyttä edistävät Lahti Energian vastuullisuusohjelmassa se, että kestävä kehitys on osa liiketoimintaa ja että yrityksen vastuullisuustoiminnasta viestitään aktiivisesti. Luokittelut eli sertifioinnit ja ulkopuolisten tahojen tekemät tarkastukset vahvistavat, että yritys toimii oikein. Lahti Energia toimii Euroopan unionin kestävyysluokittelun mukaisesti. Lahjontaa ei hyväksytä ja toiminta on eettistä.

Sijoituksia ja omavaraisuutta mitataan nettovelan ja käyttökatteen avulla. Lahti Energian vakavaraisuutta mitataan omavaraisuusasteella.

Hyvän hallinnon ja toiminnan läpinäkyvyyden tavoitteena vuosille 2024–2028 Lahti Energialla on aloittaa Euroopan unionin määräyksen mukainen kestävyysraportointi vuodesta 2026 alkaen vuoden 2025 tiedoin.

Yritys tarkastaa turvallisuuden johtamismallin ISO 45001- ja ympäristöjohtamisen ISO 14001 -luokitukset vuosittain ja kehittää toimintaa kohti laatujärjestelmän ISO 9001-luokitusta. Toimitusketjun ympäristövastuuta, sosiaalista vastuullisuutta sekä hyvää hallintoa seurataan ja kehitetään sisäisin auditoinnein vuoteen 2028 mennessä. Lahti Energian henkilöstöstä jokainen käy lahjonnan ja syrjinnän vastaisen eettisen toiminnan koulutuksen kahden vuoden välein vuodesta 2024 alkaen.

Kestävyyteen ja vastuullisuuteen panostetaan, ja samaan aikaan pidetään huolta kannattavuudesta. Sijoituksien ja omavaraisuuden tavoite on se, että talous on terveellä pohjalla talousmittareilla vahvistettuna.

Vastuullisuuden johtaminen

Lahti Energian hallitus hyväksyy vastuullisuutta koskevat politiikat ja valvoo vastuullisuuden toteutumista yhtiön toiminnassa. Yhtiön johtoryhmä tekee vastuullisuutta koskevat strategiset linjaukset ja seuraa niiden toteutumista liiketoimintayksiköissä ja tukitoiminnoissa.

Vastuullisuustyö kuuluu liiketoimintastrategiaamme. Vastuullisuustavoitteita integroidaan yhä enemmän osaksi liiketoimintojen tavoitteita, jotka edellyttävät organisaatiorajat ylittävää osaamisen jakamista ja yhteistyötä.

Vastuullisuus ja viestintä sekä HR-, työterveys-, työturvallisuus- ja ympäristöorganisaatiot (HSE) tukevat liiketoimintaamme. Toiminnot ovat yhteisesti vastuussa vastuullisuustyömme johtamisesta.

Olennaisuusarviointi

Sidosryhmiemme näkemysten ja odotusten ymmärtämisellä on keskeinen vaikutus menestykseemme ja toimintaamme. Teimme vuonna 2023 olennaisuusarvioinnin keskeisten sidosryhmiemme kanssa. Tunnistimme teemat, joihin meidän on kiinnitettävä erityistä huomiota vastuullisuustyössämme.

Olennaisuusanalyysissä tarkastelemme sekä yhtiön vaikutuksia, miten yrityksen toiminta vaikuttaa yhteiskuntaan ja ympäristöön, että yhtiöön kohdistuvia vaikutuksia, miten yhteiskunta tai ihmiset vaikuttavat yrityksen toimintaan (yrityksen taloudellisten vaikutusten arviointi).

Olennaisuusarvioinnissa on käsitelty yhtätoista eri vastuullisuuden ilmiötä, joita on peilattu European Sustainability Reporting -standardeihin. Vaikuttavuustasoksi asteikolla 1–5 nostimme merkitsevyystason 3,25. Näiden perusteella olennaisiksi teemoiksi nousivat ilmastonmuutos, luontokadon torjunta, energiamurros ja läpinäkyvyys.

Olennaisuusanalyysiä tarkastellaan EU-direktiivin mukaiseen kestävyysraportoinnin siirtymävaiheessa vuoden välein. Jatkossa tarkasteluväli on arviolta kahden tai kolmen vuoden välein.

Olennaisuusanalyysin pohjalta olemme rakentaneet vastuullisuusohjelman. Sen pohjalta teemme jatkossa myös EU:n raportointidirektiivin mukaisen kestävyysselvityksemme.

Vastuullisuuspolitiikat ja -periaatteet