DEI – mikä se on ja miksi se on tärkeää yritykselle?

Työelämä on murroksessa ja vaadimme yrityksiltä vastuullisuutta. Kun jokin muuttuu, tulee myös uutta terminologiaa. Yksi termeistä on DEI. DEI on lyhenne sanoista diversity eli monimuotoisuus, equity eli yhdenvertaisuus ja inclusion eli mukaan ottaminen. DEIn tavoitteena on luoda sellainen työympäristö, jossa kaikki tuntevat olonsa arvostetuksi, ymmärretyksi ja tervetulleeksi.  

Monimuotoisuuden johtaminen on työyhteisöön tai ryhmään oikeudenmukaisen ja tuottavan työ- ja toimintakulttuurin luomista. Monimuotoisessa työyhteisössä tai ryhmässä jokainen tuntee olevansa osallinen ja arvostettu niin työntekijänä, asiakkaana kuin eri sidosryhmien jäsenenä. Yhdenvertainen kohtelu ja oikeudenmukaisuuden kokemus ovat voimavaramme. Voimme ottaa tämän voimavaran käyttöön esimerkiksi tarjoamalla vaihtoehtoja henkilöstölle työnteon tapoihin, järjestelyihin ja vapaisiin tai koulutukseen ja kehittämiseen.

DEI on osa yrityksen sosiaalista vastuullisuutta

DEIn periaatteena on edistää tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta niin omassa työyhteisössämme kuin sidosryhmissämme. Lahti Energiassa kehitämme työyhteisömme monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja mukaan ottamista osana sekä yrityskulttuurimme että henkilöstön kehittämissuunnitelmaa. Asiakkaille ja sidosryhmille haluamme tarjota energia-alan asiantuntevaa palvelua, huolettomia energiaratkaisuja vastuullisesti sekä mahdollisuuden toteuttaa liiketoimintaansa. Toimitamme asiakkaillemme lämpöä ja valoa toimintavarmasti. Samalla otamme liiketoiminnassamme huomioon ihmiset ja ympäristöasiat.

Monimuotoisuus ei rajoitu sukupuoleen, ikään, etnisyyteen tai uskontoon

Monimuotoisuus on erilaisten ajattelutapojen, kokemusten ja taitojen kohtaamista ja erilaisuuden hyväksymistä. Monimuotoisuus antaa toimintaamme uusia näkökulmia ja ideoita, jotka auttavat meitä luomaan uutta.

Monimuotoisuus tarkoittaa myös YK:n julkilausumasta tunnettuja asioita kuten ikää, sukupuolta, vammaisuutta, terveydentilaa, etnistä alkuperää, kansalaisuutta, kieltä, uskontoa, vakaumusta tai seksuaalista suuntautumista. Nämä ovat myös laissa määriteltyjä syrjintäperusteita, joilla henkilöä ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan työntekijänä tai asiakkaana.

Yhdenvertaisessa työympäristössä kaikilla on oikeus työskennellä ilman syrjintää tai häirintää. Kaikilla on samat mahdollisuudet ja oikeudet. Tämän lisäksi monimuotoisuus tarkoittaa kaikkia osallistavaa ja mukaan ottavaa toimintatapaa. Työyhteisössämme tai ryhmässämme on tällöin kokemus, että mielipiteitäni kuunnellaan ja arvostetaan. 

Henkilön monimuotoisuuden kokemukseen vaikuttavat esimerkiksi työyhteisön tai ryhmän käytännöt, toimintamallit, toimitilaratkaisut, henkilöiden välinen viestintä, kuten mikroaggressiot, eli tahattomat tai tahalliset kommentit ja kysymykset, jotka viestivät ennakkoluuloista. Johtamisessamme tämä tarkoittaa muun muassa asioihin oikea-aikaisesti puuttumista, toimivaa palautteenantokulttuuria, oikeudenmukaisen ja tuottavan työ- ja toimintakulttuurin kehittämistä. Tällaisessa ympäristössä jokainen kokee osallisuutta ja arvostusta työntekijänä, asiakkaana ja sidosryhmän jäsenenä.

Lähteitä:

YK Global Compact

Ihmisoikeusjulistus

Kansainvälinen työjärjestö ILO