Sidosryhmät

Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat liiketoimintamme perusta

Vastuullinen liiketoiminta on kestävän kehityksen toteuttamista yrityksessä. Vastuullisena toimijana tunnistamme liiketoimintamme ympäristö-, sosiaaliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset taloudellisen tuloksen lisäksi. Noudatamme toiminnassamme hyvää hallintotapaa.

Sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen vastuuseemme sisältyy vaikuttavuutemme sidosryhmiin, kuten henkilöstöömme, toimittajiemme ja alihankkijoidemme henkilöstöön, asiakkaisiin ja paikalliseen yhteisöön.

Liiketoiminnassamme vähimmäisvaatimuksena on lainsäädännön noudattaminen. Omassa ja arvoketjumme toiminnassa edellytämme, että arvot, teot ja puheet ovat yhdenmukaisia. Kiinnitämme huomioita toiminnastamme aiheutuvan ympäristön ja ilmaston kuormittamisen minimoimiseen ja henkilöstön työskentelypaikkojen turvallisuustason jatkuvaan kehittämiseen. Työyhteisömme kulttuuri on mutkaton ja psykologisesti turvallinen ympäristö toimia. Koulutamme esihenkilöitämme tunnistamaan ja puuttumaan haastaviin tilanteisiin ja kannustamme henkilöstöämme kertomaan epäasiallisesta kohtelusta.

Laadimme vuosittain EU:n CSRS-direktiivin mukaisen kestävyysselvityksen. Viestimme vastuullisuuden ja kestävän kehityksen asioista monikanavaisesti vuodenmittaan osana kokonaisviestintäämme eri kanavissamme. Vastuullisuus on keskeinen osa sidosryhmäyhteistyötämme.

 

Sidosryhmämme

Meillä on useita sidosryhmiä, joihin vaikutamme ja jotka vaikuttavat toimintaamme. Sidosryhmäanalyysissämme olemme tunnistaneet toimintamme kannalta keskeiset sidosryhmät.

Meillä työskentelee henkilöstöä vakituisissa ja määräaikaisissa tehtävissä. Vuosittain palkkaamme kymmeniä kesätyöntekijöitä, vuosilomasijaisia ja harjoittelijoita. Sidosryhmään Henkilöstö kuuluvat myös työnhakijat. Henkilöstömme kautta sidosryhmäksi tulevat myös ammattiliitot ja -järjestöt.

Henkilöstö odottaa työnantajaltaan kannustavaa palkkausta, mielekkäitä työsuhde-etuja, työsuhteen jatkuvuutta, motivoivia työtehtäviä, tasa-arvoista kohtelua, turvallista työympäristöä, arvostavaa työilmapiiriä ja joustavuutta. Henkilöstöltä odotetaan sitoutunutta työpanosta ja hyvää ammattitaitoa, joka eri tavoin kehittyy työsuhteen aikana. Erityisen tärkeäksi meillä koetaan avoin vuorovaikutus työyhteisön avoin vuorovaikutus ja toiminnan uudistuminen.

Asiakkainamme on yrityksiä, taloyhtiöitä, kuntia ja kuntayhtymiä sekä kuluttajia. Asiakkaat voidaan jakaa mm. kaukolämpö-, teollisuushöyry- ja verkkopalveluasiakkaiksi. Energia-alan murroksen myötä on myös syntymässä uusia, räätälöityihin palveluihin liittyviä asiakkuuksia. Myös potentiaaliset asiakkaat ovat Lahti Energian tärkeä sidosryhmä, samoin asiakkaiden asiakkaat.

Asiakkaillamme on monia odotuksia, joista useimmin kyselyissä ja kohtaamisissa esiin nousevat kohtuullinen hinnoittelu, tuotteiden ja palveluiden toimintavarmuus ja saatavuus, toiminnan vaikutus ilmastoon ja ympäristöön sekä hyvä, laadukas ja ammattitaitoinen palvelu. Yhä tärkeämmäksi vaatimukseksi on noussut vastuullinen ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittava toiminta sekä energiatehokkuuden ja kiertotalouden edistäminen. Asiakkaat ovat myös kiinnostuneita omasta energiankulutuksestaan ja siihen vaikuttamismahdollisuuksistaan.

Tarjoamme asiakkaillemme lämmitys- ja jäähdytyspalveluja sekä näihin liittyviä lisäpalveluja. Kaukolämpö on edelleen huoleton ja kilpailukykyinen lämmitysmuoto, vaikka sen hinta on Lahden seudulla hieman valtakunnallista keskitasoa korkeampi. Yhtiön verkkojen toimintavarmuuteen panostetaan, mikä näkyy harvoina ja lyhytkestoisina häiriöinä. Oman lämmöntuotannon häiriöihin varaudutaan lämpöakuilla ja toimivalla varalaitosjärjestelmällä.

Asiakaspalvelun laatua ja palvelukokemusta selvitetään ja kehitetään säännöllisillä asiakaskokemuskyselyillä.

Osakkuusyhtiöt

Lahti Energialla on omistuksia useissa osakkuusyhtiöissä, jotka voidaan jakaa kahteen kategoriaan; osuusvoimayhtiöihin ja muut osakkuusyhtiöihin.

Osuusvoimayhtiöiden tarkoitus on kehittää ja toteuttaa sähköntuotantoinvestointeja ja operoida niitä. Osuusvoimayhtiöt ovat niin sanottuja ”mankala”-yhtiöitä, jotka tuottavat sähköä omistajilleen omakustannushintaan. Lahti Energialla on omistuksia seuraavissa osuusvoimayhtiöissä: Suomen Hyötytuuli Oy, EPV Energia Oy, Voimapiha Oy ja Voimaosakeyhtiö SF Oy.

Muita osakkuusyhtiötä, jotka toimivat normaalin osakeyhtiön tavoin, ovat: sähkön vähittäismyynti yhtiö Oomi Oy, energiatehokkuus- ja energian hajautettuja tuotantopalveluita tarjoava One1 Oy ja sähköautojen latauspalveluita tarjoava Liikennevirta Oy.

Myymme tuottamamme sähkön tukkumarkkinoille. Sähkönmyyntimme siirtyi Oomi Energialle keväällä 2020. Oomi Energiassa on Lahti Energian lisäksi kymmenen muuta osakasyritystä. Olemme osakkaana muissakin yhtiöissä mm. Suomen Hyötytuulessa, EPV Energia Oy:ssä ja One1 Oy:ssä.

 

Etujärjestöt ja muut yhteistyöelimet 

Teemme yhteistyötä eri energiayhtiöiden kanssa Energiakaupungit ry:ssä, Energiateollisuus ry:ssä, Bioenergia ry:ssä, FinDHC ry:ssä sekä voimalaitosyhdistyksessä. Etujärjestöt ja muut em. yhteistyöelimet toimivat edunvalvojinamme.

Edunvalvontayhdistysten lisäksi Lahti Energia -konsernin kokonaan omistama Lahti Energia Sähköverkko oy on mukana yhteistyössä kymmenen muun kaupunkiomisteisen sähköverkkoyhtiön kanssa yhteistyöryhmän KV11 kautta.

Toimittajat ja alihankkijat -sidosryhmäämme kuuluvat mm. urakoitsijat, alihankkijat, järjestelmä- ja tavaratoimittajat ja konsultit. Toimittajiin kuuluvat myös yhtiön kanssa yhteistyössä toimivat yritykset ja toimijat, kuten työterveyspalvelut sekä vesi- ja jätehuoltopalvelut.

Toimittajat odottavat meiltä hyvää yhteistyötä ja liiketoimintatapaa, sopimusten noudattamista ja toiminnan vastuullisuutta, kuten läpinäkyvyyttä.

Lahti Energia arvostaa vastuullisuutta ja on määrittänyt toimittajille ja alihankkijoille vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet, jotka liitetään uusiin sopimuksiin.

Lahti Energialle lupia myöntäviä viranomaisia ovat Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Energiavirasto, Tukes sekä toiminta-alueen kuntien ympäristöviranomaiset. Toimintaa valvovia viranomaisia ovat Hämeen ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukset, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Ruokavirasto, Tulli, Tukes, pelastusviranomaiset sekä toiminta-alueen kuntien ympäristöviranomaiset. Lahti Energia tekee yhteistyötä rakennushankkeissaan myös rakennusviranomaisten ja kaavoittajien kanssa. Noudatamme lakia ja säädöksiä, kerromme toiminnastamme läpinäkyvästi mm. raportein sekä käymme vuoropuhelua viranomaisten kanssa.

Lahti Energia noudattaa lakeja ja säädöksiä sekä huolehtii verojensa maksamisesta. Raportoimme ja viestimme aktiivisesti ja avoimesti toiminnastamme viestintäkanavissamme.

EU, ministeriöt ja eduskunta valmistelevat ja säätävät lakeja ja asetuksia, joita yhtiö noudattaa. Lahti Energia seuraa säännöllisesti lainsäädännön vaikutuksia toimintaansa ja ottaa käyttöön lainvaatimukset. Käytössämme on mm. Linnunmaa Lex lakiseurantaan ja niiden toimeenpanon seurantaan toiminnassamme.

Päättäjillä tarkoitamme sekä valtakunnallisia päättäjiä ja vaikuttajia (kansanedustajat, ministerit) että paikallisia päättäjiä ja vaikuttajia (kunnallispoliitikot). Valtakunnallisella tasolla päätöksenteko liittyy yleisesti lainsäädännön kehittämiseen niin kansallisella kuin EU-tasolla. Paikallisesti kunnallispoliitikot ovat vastuussa esimerkiksi kunnan taloudesta, elinvoimaisuuden säilymisestä ja kehittymisestä sekä Lahti Energian omistajaohjauksesta.

Lahti Energia käy jatkuvaa vuoropuhelua paikallisten päättäjien kanssa. Päättäjille tuomme esille toiminnan kannalta välttämättömiä asioita, joita ei välttämättä muuten huomioitaisi päätöksenteossa. Valtakunnan tasolla Lahti Energia osallistuu sekä itse että etujärjestöjen kautta energia-alaa koskevan päätöksenteon valmisteluun ja siihen ennakolta vaikuttamiseen.

Lahti Energia on Lahden kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö. Lahden kaupungin hallituksen alainen konserni- ja tilajaos määrittelee toimintatavat, joita kaupungin tytäryhtiöissä noudatetaan. Kaupunginhallitus päättää hyvä hallinto- ja johtamistapaohjeesta. Konserniohjeesta päättää kaupungin valtuusto.

Lahti Energia raportoi omistajalle säännöllisesti yhtiön tilanteesta sekä ajankohtaisista asioista ja käy vuoropuhelua omistajaohjauksen kanssa. Omistaja odottaa Lahti Energialta vakaata kasvua. Lahti Energian tavoitteena on maksaa omistajalleen osinkoja tuloksesta pitkällä aikavälillä. Lisäksi omistajan odotuksena on yhteistyö paikallisen elinvoimaisuuden lisäämiseksi.

Lahden kaupungilla on tytäryhtiöilleen myös vastuullisuuteen liittyviä odotuksia ja asetettuja tavoitteita. Lahti Energialla on merkittävä rooli kaupungin ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Yhtiön hallitus ohjaa Lahti Energian toimintaa. Hallituksessa käsitellään työohjelman mukaisesti asioita. Hallitus odottaa päätöksenteon ja ohjauksen tueksi mm. tietoa liiketoiminnan tilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Yhtiön hallituksessa on edustajia liike-elämästä, paikallisista puolueista sekä yrityksen henkilöstöstä. Lahti Energian hallituksessa on omistajan nimeämänä 9 poliittisin perustein valittua jäsentä, 1 asiantuntijajäsen ja 1 Lahti Energian henkilöstön valitsema edustaja.

Rahoittajiamme edustavat Lahden kaupungin konsernipankki, liikepankit, investointipankit (EIB, NIB) sekä kehityshankkeissa myös esimerkiksi Business Finland ja valtionavustuksia myöntävät ministeriöt. Rahoittajat odottavat laina-asioissa hyvää takaisinmaksukykyä ja kunnossa olevaa riskienhallintaa. Toiminnan vastuullisuuden merkitys on kasvanut viime vuosina ja sen odotetaan korostuvan entisestään tulevina vuosina EU-sääntelyn myötä.

Lahti Energia toimii vastuullisesti, kestävästi ja huolehtii maksuistansa ajallaan sekä huomioi riskienhallinnan toiminnassaan. Rahoittajasuhteita hoidetaan avoimella ja aktiivisella yhteydenpidolla sekä viestinnällä.

Paikallismediat, kuten Etelä-Suomen Sanomat ja Yle Päijät-Häme ovat keskeisiä sidosryhmiämme. Media on kattaa myös sosiaalisen median, verkkosivut, uutiskirjeet yms., joiden välityksellä olemme vuorovaikutuksessa myös muihin sidosryhmiimme. Media odottaa meiltä ajankohtaista, luotettavaa ja läpinäkyvää tietoa sekä nopeaa palvelua.

Pidämme säännöllisesti yhteyttä median edustajiin. Kerromme liiketoiminnan tapahtumista viipymättä ja päivitämme tarvittaessa uutisia.

Sosiaalinen media on osa Lahti Energian kokonaisviestintää ja keskeisessä roolissa konsernin häiriötiedottamisessa ja kriisiviestinnässä.

Lahti Energia osallistuu aktiivisesti erilaisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin. Teemme yhteistyötä mm.  yliopistojen, oppilaitosten ja tutkimuslaitosten kanssa. Pyrimme osallistumaan aktiivisesti eri tahojen tutkimus- ja kehityshankkeisiin ja olemme mukana esimerkiksi rahoittamassa energia-alaan liittyviä professuureja.

Oppilaitoksilla on erilaisia toiveita yrityksien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Koemme tärkeäksi tutkimuslaitosten ja eri koulujen kanssa tehtävän yhteistyön, jonka perustana on osaaminen ja sen kehittäminen. Energia-alalle tarvitaan uutta henkilöstöä myös tulevaisuudessa ja oppilaitosyhteistyön kautta pyrimme lisäämään toimialan vetovoimaa. Tarjoamme myös muun muassa tutustumiskäyntejä eri ryhmille, koululaisille työelämään tutustumisjaksoja, opiskelijoille harjoittelu-, lopputyöpaikkoja ja kesätyöpaikkoja. Käymme myös kertomassa toiminnastamme oppilaitoksissa.

Kansalaisjärjestöistä Lahti Energian sidosryhmiä ovat esimerkiksi luonnonsuojelujärjestöt, joiden kanssa käymme keskustelua muun muassa fossiilisten polttoaineiden korvaamisesta uusiutuvilla, toiminnan vastuullisuudesta sekä kestävyysraportoinnista.

Paikallisyhteisöömme kuuluvat Lahden alueella vaikuttavat ryhmät, joita ovat esimerkiksi lähiympäristön asukkaat, urheiluseurat, säätiöt ja erilaiset sosiaaliset ryhmät, kuten lapset, vanhukset ja vammaiset. Paikallisyhteisön edustajat odottavat meiltä mm. energiantuotannosta aiheutuvan vähän häiriöitä ja ääntä, osallistumista alueen hyvinvoinnin kehittämiseen ja myös osallistumista toimintansa rahoittamiseen. Paikalliset yhteisöt odottavat meiltä myös vastuullista ja ympäristöä vähän kuormittavaa toimintaa sekä turvallisen elinympäristön varmistamista.

Tuemme paikallista urheilua, jossa pääpaino on lasten ja nuorten urheiluharrastuksissa. Lisäksi tuemme Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiötä, joka tekee työtä alueen vesistöjen parantamiseksi.

Lähiympäristön asukkaille pyrimme aiheuttamaan tuotantotoiminnallamme mahdollisimman vähän häiriötä. Mikäli häiriötä ilmenee, pyrimme poistamaan sen tai vähentämään haittaa mahdollisimman nopeasti ja vähäiseksi.

Suhteet sidosryhmiin

Kaikki sidosryhmät ovat meille tärkeitä. Keskeisiä sidosryhmiämme ovat omistaja Lahden kaupunki, yhtiön hallitus, henkilöstö, asiakkaat ja kumppanit, rahoittajat, media ja viranomaiset sekä paikallisyhteisö.

Sidosryhmiemme odotukset vaihtelevat. Näkemykset vastuullisesta ja kestävästä liiketoiminnasta voivat olla erilaisia kuin yhtiöllä, näkemykset voivat olla myös ristiriitaisia.

Omistajamme Lahden kaupunki odottaa yhtiöltä osinkoja kaupungin budjetin kattamiseksi. Omistaja myös asettaa meille vastuullisuusvaatimuksia, kuten kaupungin hiilineutraaliustavoitteen tukemista.

Asiakkaat odottavat meiltä toimintavarmaa ja edullista lämpöä ja toimivaa, häiriötöntä sähkönjakelua sekä hyvää asiakaspalvelua.

Henkilöstömme odottaa työpaikkojen pysyvyyttä ja liiketoiminnan jatkuvuutta.

Toimittajamme ja alihankkijamme odottavat pitkäkestoisia yhteistyösopimuksia ja kasvumahdollisuuksia.

Lue lisää yhteistyökumppanuudesta

Yhteistyökumppanuus

Lue lisää