Lahti Energia Sähköverkko ottaa käyttöön uudet sähkömittarit vuodesta 2026 alkaen

Asiakkaidemme sähkömittarit vaihtuvat uusiin vuosina 2026–2028. Lahti Energia Sähköverkko vaihtaa yhteensä noin 90 000 vanhaa mittaria uusiin Landis+Gyrin mittareihin.

Mittarin vaihto on asiakkaalle maksuton. Mittareiden vaihtotyöt tekee Eltel Networks Oy.

Uusissa mittareissa on niin sanottu HAN-portti. Sen avulla sähkönmittauksen tiedot saa halutessaan liitettyä kotiautomaatiojärjestelmään.

Siirrymme 15 minuutin mittausjaksoon

Uuden mittarin myötä sähkönkulutusta seurataan jatkossa viidentoista minuutin mittausjaksolla (niin kutsuttu varttitase). Tähän asti suurimmalla osalla käyttöpaikoista on ollut käytössä 60 minuutin mittausjakso.

Lyhyemmän mittausjakson taustalla on tarve saada aiempaa reaaliaikaisempaa tietoa sähkönkulutuksesta. Varttitaseeseen siirrytään koko Euroopassa. Se edistää energian tuotannon ja kulutuksen tasapainottamista, jota markkinahinnat ohjaavat.

Kerromme mittareiden vaihdosta lisää lähempänä mittareiden vaihtoajankohtaa.