Sähköenergian mittaus

LE-Sähköverkko Oy järjestää laskutuksen perusteena olevan mittauksen. Mittaus sisältää mittalaitteen sekä mittaustiedon siirron ja käsittelyn. Sähkönkäyttäjä (sähköurakoitsija tai keskusvalmistaja) hankkii ja asentaa mittauksessa tarvittavat mittamuuntajat, mittarialustat, riviliittimet, varokkeet ja johtimet.

Sähkönkäyttäjän laitteiston tulee täyttää voimassa olevien keskus-, sähköenergianmittaus- ja mittamuuntajastandardien vaatimukset. Mittalaitteiden asennuskorkeuden on oltava 0,4–2,0 metriä huoltotason pinnasta. Mittalaitteen edessä olevaa vapaata asennustilaa on oltava vähintään 0,8 metriä.

Kytkennät

Sähkömittarin mittauskytkennät tulee suorittaa voimassa olevien SFS-standardien (SFS2537, SFS2538, SFS3381 ja SFS3382) vaatimusten mukaisesti.

Mittaustavat

Suora sähkönmittaus pienjännitteellä: Sähköenergia mitataan suoralla mittaustavalla, jos kohteen mittauksen etusulake on 63 A tai pienempi.

Epäsuora sähkönmittaus eli virtamuuntajaliitäntäinen sähkönmittaus pienjännitteellä: Sähköenergia mitataan epäsuoralla mittaustavalla, jos kohteen mittauksen etusulake on yli 63 A.

Epäsuora sähkönmittaus eli virta- ja jänniteliitäntäinen sähkönmittaus keskijännitteellä ja suurjännitteellä: Sähköenergia mitataan epäsuoralla mittaustavalla keskijännitteellä ja suurjännitteellä.

Kuormanohjaus

Kun sähkönkäyttäjän kulutuslaitteita ohjataan laskutusmittarin ohjausreleellä, sallitaan ainoastaan ohjauspiirin kytkentä laskutusmittarin ohjausreleen koskettimiin.

Huonekohtaisen lämmityksen ja osittain varaavan lämmityksen tehonrajoitusrele sekä tehonporrastusrele eivät ole käytössä LE-Sähköverkko Oy:n jakelualueella. Releiden ohjausliittimet korvataan johtosilmukoilla, ja sähköurakoitsija poistaa ylimääräiset johdot.

Mittamuuntajat

Virtamuuntajat pienjännitteellä:

Virtamuuntajien hankinta kuuluu asiakkaalle. Virtamuuntajat toimittaa, asentaa ja johdottaa keskusvalmistaja tai sähköurakoitsija.

Virtamuuntajat tulee asentaa siten, että arvokilvet ovat luettavissa laitteiston ollessa käytössä. Virtamuuntajia kytkettäessä on huomioitava oikea tehon suunta.

Virtamuuntajien tarkkuusluokka on 0,2S, ja niiden nimellistaakka saa olla enintään 5 VA. Virtamuuntajia tulee kuormittaa oikealla alueella, että ne toimivat oikein. Kuormitukset lasketaan taakkoina.

Käyttötaakan tulee olla 0,25–1,00 kertaa virtamuuntajan nimellistaakan suuruinen. Käyttötaakka muodostuu mittarin ja johdotuksen aiheuttamasta taakasta, joka on yleensä 1–2,5 VA.

Virtamuuntajien muuntosuhde valitaan siten, että virtamuuntajien mitattava ensiövirta on alueella 0,05–1,2 kertaa virtamuuntajan nimellisvirta. Virtamuuntajien yli- ja alimitoittamista tulee välttää.

Esimerkkejä virtamuuntajien mitoituksesta pienjännitteellä:

Mittauksen
etusulake

Muuntosuhde/
vaihtoehdot

Ensiö-
lävistykset

Kytketty
muuntosuhde

       

A

A / A

kpl

A / A

       

3 x 80

75 / 5
150 / 5
300 / 5

1
2
4

75 / 5
75 / 5
75 / 5

       

3 x 100

100 / 5
200 / 5
300 / 5

1
2
3

100 / 5
100 / 5
100 / 5

       

3 x 125

125 / 5
250 / 5

1
2

125 / 5
125 / 5

       

3 x 160

150 / 5
300 / 5

1
2

150 / 5
150 / 5

       

3 x 200

200 / 5
400 / 5

1
2

200 / 5
200 / 5

       

Virta- ja jännitemuuntajat keskijännitteellä:

Virta- ja jännitemuuntajien hankinta kuuluu asiakkaalle, kun kyse on asiakkaan omistamasta keskijännitemuuntamosta. Mittauksessa käytetään kolmea virta- ja jännitemuuntajaa. Jännitemuuntajien ja liitäntöjen tulee sijaita energian kulkusuunnassa ennen virtamuuntajia. Virtamuuntajien toisiovirta on aina 5 A.

Jännitemuuntajat ovat yksivaiheisia ja yksinapaisesti eritettyjä. Niiden toisiojännite on 57,7 V. Virtamuuntajien muuntosuhde määritetään mitattavan kohteen näennäistehon perusteella. Virta- ja jännitemuuntajien tarkkuusluokka on 0,2S.

Riviliittimet epäsuorassa mittauksessa

Epäsuorassa mittauksessa on käytettävä ruuvikiristettäviä riviliittimiä. Liittimet on voitava katkaista. Katkaisukohdan molemminpuolin on oltava halkaisijaltaan neljän millimetrin banaanipistokkeet. Liittimet tulee katkaista, kun kytkentäkappale liikkuu ylhäältä alaspäin.

Riviliittimet asennetaan laskutusmittauksen yhteyteen sinetöitävään tilaan. Ne on asennettava siten, että katkaisusilta ei pääse avattuna sulkeutumaan itsestään tai tärinän vaikutuksesta. Riviliittimien tulo- ja lähtöpuolelle on varattava vapaata työtilaa vähintään viisi senttimetriä.

Jännite- ja virtapiirit erotetaan toisistaan riviliittimiin sijoitettavalla erotuslevyllä.

Mittausjohtimet epäsuorassa mittauksessa

Epäsuorassa mittauksessa käytetään jännite- ja virtajohtimina poikkipinnaltaan 2,5 mm² johtimia, ellei johtimien aiheuttama taakka, oikosulkukestoisuus tai johtimien jännitehäviö edellytä suurempaa poikkipintaa.

Maadoitusjohdin on suurjännitemittauksessa 4 mm². Pienjännitepuolella toisiopuolen maadoittamista ei suositella.

Mittajohtimien laji valitaan asennustilaa koskevien vaatimusten mukaan. Mikäli ne ovat alttiina oikosulkuvirtojen ja magneettikenttien vaikutuksille, tulee jännite- ja virtapiirien johtimet asentaa omiin erillisiin, metallisiin suojaputkiin tai kouruihin.

  • Jaa tämä sivu