Lahti Energian sidosryhmät

Sosiaaliseen vastuuseen sisältyy vastuu sidosryhmistä, kuten henkilöstöstämme, toimittajista, asiakkaista ja paikallisesta yhteisöstä. Pyrimme vastaamaan sidosryhmiemme odotuksiin sekä viestimään toiminnastamme avoimesti ja läpinäkyvästi.

Asiakkaat

Lahti Energialla on asiakkainaan yrityksiä, taloyhtiöitä, kuntia ja kuntayhtymiä sekä yksityishenkilöitä. Lisäksi asiakkaat voidaan jakaa kaukolämpö-, teollisuushöyry- ja verkkopalveluasiakkaiksi. Energia-alan murroksen myötä on myös syntymässä uusia, räätälöityihin palveluihin liittyviä asiakkuuksia. Myös tulevat asiakkaat ovat Lahti Energian tärkeä sidosryhmä, samoin asiakkaiden asiakkaat.

Lahti Energia tarjoaa lämmitys- ja jäähdytyspalveluja sekä näihin liittyviä lisäpalveluja. Kaukolämmön hinta on pysynyt kohtuullisena valtakunnalliseen hintatasoon verrattuna. Yhtiön verkkojen toimintavarmuuteen panostetaan, mikä näkyy vuodesta toiseen vähäisinä ja lyhytkestoisina häiriöinä. Oman lämmöntuotannon häiriöihin varaudutaan puolestaan lämpöakulla ja toimivalla varalaitosjärjestelmällä. Asiakaspalvelun laatua selvitetään toistuvilla tyytyväisyyskyselyillä, joiden tulokset ovat olleet keskivertoa parempia.

Henkilöstö

Lahti Energialla on sekä vakituista että määräaikaista henkilöstöä. Vuosittain yhtiöön palkataan myös kymmeniä kesätyöntekijöitä, vuosilomasijaisia sekä harjoittelijoita. Sidosryhmiin kuuluvat myös tulevat työntekijät. Henkilöstön kautta sidosryhmiksi muodostuvat myös ammattiliitot ja -järjestöt.

Työturvallisuuteen ja -hyvinvointiin kiinnitetään paljon huomiota. Työsuhteet ovat yleensä pitkiä: vakituisissa työntekijöissä on paljon yli 20 vuotta yhtiötä palvelleita, eivätkä 30 tai 40 vuotta palvelleetkaan ole harvinaisuus.

Kilpailijat

Lämpömarkkinoiden kilpailijat ovat lähinnä kiinteistökohtaisia lämmitysratkaisuja, kuten lämpöpumppuja, myyviä yrityksiä. Kilpailijoita ovat markkinoilla jo olevat yhtiöt sekä markkinoille tulevat yhtiöt. Kilpailu ajaa toimialaa kehitykseen, jatkuvaan uudistumiseen ja tehokkuuden parantamiseen.

Tavaroiden ja palveluiden toimittajat

Teemme yhteistyöstä urakoitsijoiden, alihankkijoiden, järjestelmä- ja muiden tavaratoimittajien, konsulttien, juristien ja muiden vastaavien tahojen kanssa. Toimittajiin kuuluvat myös yhtiön kanssa yhteistyössä ja kumppaneina toimivat yritykset ja toimijat, kuten työterveyspalvelut sekä vesi- ja jätehuolto. Lahti Energia arvostaa pitkäkestoisia liikesuhteita, mutta puntaroi kuitenkin tavaroiden ja palveluiden tuottajien luotettavuutta, toimitusvarmuutta ja vastuullisuutta.

Muut energia-alan toimijat

Teemme yhteistyötä muiden energiayhtiöiden kanssa esimerkiksi Energiateollisuus ry:n, FinDHC ry:n sekä voimalaitosyhdistyksen kautta. Yhteistyö on tärkeää muun muassa edunvalvonnan kannalta.

Lahti Energian sähkönmyynti siirtyi Oomi Energialle keväällä 2020. Oomi Energiassa Lahti Energia ja kymmenen muuta osakasyritystä yhdistävät voimansa. Lisäksi Lahti Energia on osakkaana useissa muissa yhtiöissä, joita ovat esimerkiksi Suomen Hyötytuuli, EPV Energia Oy, Voimaosakeyhtiö SF, One1 Oy, e-Protech Oy sekä POLA Energy Assets Oy.

Omistaja ja yhtiön hallitus

Lahti Energia on Lahden kaupungin 100-prosenttisesti omistama osakeyhtiö. Lahden kaupungin konserni- ja tilajaos määrittelee toimintatavat, joita kaupungin tytäryhtiöiden tulee noudattaa. Paikalliset kunnallispoliitikot muodostavat Lahti Energian hallituksen, joka ohjaa yhtiön toimintaa.

Lahti Energia raportoi omistajalle säännöllisesti yhtiön tilanteesta sekä ajankohtaisista asioista ja maksaa omistajalleen osinkoja vaaditun mukaisesti. Lahden kaupungilla on Lahti Energialle myös ympäristöasioihin liittyviä odotuksia. Lahti Energialla on suuri rooli kaupungin ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Viranomaiset ja lainsäätäjät

EU, ministeriöt ja eduskunta valmistelevat ja säätävät lakeja ja asetuksia, joita yhtiön on noudatettava. Valtiotasolla Lahti Energialle lupia myöntäviä viranomaisia ovat Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Energiavirasto sekä Tukes. Kuntapuolella lupia myöntävät toiminta-alueen kuntien ympäristöviranomaiset. Valvovia viranomaisia taas ovat Hämeen ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukset, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Ruokavirasto, Tulli, Tukes, pelastusviranomaiset sekä toiminta-alueen kuntien ympäristöviranomaiset. Lisäksi on joukko muita viranomaisia, kuten rakennusviranomaiset ja kaavoittajat.

Päättäjät

Päättäjillä tarkoitetaan sekä valtakunnallisia vallankäyttäjiä (kansanedustajat) että paikallisia päättäjiä (kunnallispoliitikot). Kunnallispoliitikot määrittävät Lahti Energialle vuosittain maksettavan osinkomäärän. Lahti Energia käy jatkuvaa vuoropuhelua paikallisten päättäjien kanssa. Päättäjille halutaan tuoda esille toiminnan kannalta välttämättömiä asioita, joita ei välttämättä muuten huomioitaisi päätöksenteossa. Valtakunnan tasolla Lahti Energia osallistuu sekä itse että järjestöjen kautta energia-alaa koskevan päätöksenteon valmisteluun.

Rahoittajat

Toimintamme rahoittavat konsernipankki ja liikepankit, investointipankit (EIB, NIB) sekä kehityshankkeissa myös esimerkiksi Business Finland ja TEM. Lahti Energia huolehtii maksuistansa ajallaan, toimii vastuullisesti sekä huomioi riskienhallinnan toiminnassaan. Rahoittajasuhteita hoidetaan avoimella ja aktiivisella viestinnällä.

Paikallisyhteisöt

Paikallisyhteisöön kuuluvat lähiympäristön asukkaat, urheiluseurat, säätiöt ja muut viralliset tai epäviralliset ryhmittymät sekä erilaiset sosiaaliset ryhmät, kuten lapset, vanhukset ja vammaiset henkilöt. Yhtiö osallistuu aktiivisesti paikalliseen toimintaan. Joulukorttirahat lahjoitetaan vuosittain hyväntekeväisyyteen. Yhtiö sponsoroi paikallista urheilua, ja pääpaino on lasten ja nuorten urheiluharrastusten tukemisessa. Lahti Energia tukee myös Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiötä, joka tekee työtä alueen vesistöjen parantamiseksi.

Kansalaisjärjestöt

Lahti Energia tarkkailee kansalaisjärjestöjen toimintaa ja osallistuu tarvittaessa vuoropuheluun. Yhtiö pyrkii viestimään avoimesti ja aktiivisesti, mutta toisaalta toimimaan maltillisesti ja tuomaan faktat esille. Yksi tärkeä sidosryhmä ovat esimerkiksi luonnonsuojelujärjestöt.

Tutkimuslaitokset, yliopistot ja oppilaitokset

Lahti Energia osallistuu aktiivisesti erilaisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin. Yliopistojen ja oppilaitosten kanssa tehdään myös tutkimustyötä sekä yhteistyötä ajatellen tulevaisuuden työntekijöitä. Tähän liittyvät esimerkiksi tutustumiskäynnit laitoksilla sekä harjoittelu- ja lopputyöpaikat. Lahti Energia on ollut myös mukana rahoittamassa professuuria Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun Lahden kampukselle sekä tiedeluokka SOLUn toimintaa Lahden yliopistokampuksella. Lahti Energia on ollut mukana kehittämässä uutta kaasutukseen perustuvaa voimalaitostekniikkaa yhteistyössä VTT:n kanssa.

Media

Normaalitoiminnassa medialla tarkoitetaan lähinnä paikallismediaa, kuten paikallislehdet, radio ja tv. Media kattaa kuitenkin myös sosiaalisen median sekä internet-sivustot, ja sen avulla viestitään sidosryhmille.  Yhtiö viestii aktiivisesti tärkeistä asioista ja pyrkii viivyttelemättömään ja salailemattomaan viestintään myös odottamattomissa tilanteissa.